Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA)

INFORMAȚII GENERALE

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de vârstă, care întrunesc condițiile legale și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate.

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează:

 1. persoanelor cu vârsta sub 7 ani - pe termen de 4 ani;
 2. persoanelor cu vârsta de la 7 ani până la 16 ani - pe termen de 7 ani;
 3. persoanelor cu vârsta peste 16 ani - pe termen de 10 ani;
 4. persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă - pe termen de 12 luni.

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea paşaportului și pentru autorizarea emigrării, inclusiv persoanelor stabilite cu domiciliul în străinătate, se depune personal de solicitant  în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncţionale ale Agenţiei Servicii Publice, iar în străinătate - la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

În situaţii speciale se admite depunerea cererii de către alte persoane, şi anume:

 1. în cazul copilului, inclusiv al celuia cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească sau cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinţi, tutorele sau curatorul), cu prezenţa obligatorie a copilului. În noţiunea de copil nu se încadrează minorul care a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu până la împlinirea vârstei de 18 ani în condiţiile art. 26 alin. (2) şi (3) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 2. în cazul copilului ai cărui părinţi (unicul părinte) sunt minori (este minor), în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al părinţilor minori (unicului părinte minor);
 3. în cazul copilului separat de părinţi, inclusiv al aceluia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidențial, cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competență teritorială este locul aflării sau de plasament al copilului, cu prezența obligatorie a acestuia;
 4. în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutorele), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 5. în cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea pentru eliberarea paşaportului poate fi depusă de către  reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie;
 6. în cazul persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), cererea  se depune de către persoana care acţionează în interesul acesteia (membru de familie, rudă), iar în lipsa unei astfel de persoane, paşaportul se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială;
 7. în cazul persoanei cu boală mintală sau deficienţe fizice, mintale ori psihologice, aflate la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, paşaportul se eliberează în urma demersului instituţiei respective.

Dacă în privinţa persoanei cu capacitate deplină de exerciţiu este instituită o măsură de ocrotire, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea paşaportului, la depunerea cererii persoana ocrotită este asistată de persoana însărcinată cu ocrotirea (asistent, mandatar împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, ocrotitor provizoriu, curator, membri ai consiliului de familie, precum şi alte persoane însărcinate cu ocrotirea în condiţiile legale).

Cetăţeanul Republicii Moldova are dreptul să deţină concomitent două paşapoarte valabile cu condiţia că datele personale ale titularului, conţinute în acestea, să fie identice.

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului, solicitantul se identifică, i se preia imaginea facială şi se supune procedurii de prelevare a amprentelor digitale.

Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vârsta sub 12 ani sunt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşaport.

În cazul actului de identitate de uz intern nevalabil sau dacă solicitantul are vârsta peste 16 ani şi nu a obţinut buletin de identitate, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiţia că termenul de prestarea a serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul de prestare a serviciului de eliberare a paşaportului.

Autoritatea competentă este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, precum şi în cazul existenţei restricţiilor la eliberarea paşaportului în condiţiile legii, care sunt strict necesare acestui scop.

Paşapoartele se ridică de la cetăţeni de către subdiviziunile structurale ale Agenţiei Servicii Publice sau de către alte organe de stat investite prin lege cu acest drept, în următoarele cazuri:

 1. sunt false, falsificate sau sunt obţinute prin fraudă;
 2. titularul a renunţat la/i s-a retras cetăţenia Republicii Moldova;
 3. au fost eliberate cu neconformităţi (paşapoartele eliberate nu corespund cerinţelor tehnice sau datele cu caracter personal ce se conţin în acestea nu corespund cu datele respective din documentele prezentate);
 4. titularul a renunţat la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei;
 5. titularul a decedat.

Paşaportul care urmează a fi schimbat, prezentat la depunerea cererii sau, după caz, la înmânarea paşaportului nou, se anulează prin perforare, cu actualizarea statutului acestuia în Registrul de stat al populaţiei, se decupează numărul din paşaport şi se restituie titularului.

În cazul în care în paşaportul cetățeanului Republicii Moldova care în condițiile legii a devenit nevalabil se conține o viză valabilă, statutul paşaportului se actualizează în mod obligatoriu în Registrul de stat al populaţiei şi la momentul restituirii i se perforează doar coperta și fila cu datele de identificare ale titularului.

Dacă persoana din anumite motive nu poate prezenta paşaportul care urmează a fi schimbat sau statutul căruia nu a fost actualizat în Registrul de stat al populaţiei, se depune o declaraţie de pierdere sau furt al paşaportului, indicându-se seria şi numărul acestuia.

Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea paşaportului, în schimbul celui declarat pierdut sau furat, şi între timp l-a regăsit, este în drept să o retragă şi să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care până la data depunerii declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt paşaport. În asemenea caz, solicitantului i se restituie parţial suma achitată pentru serviciu.        

În toate celelalte cazuri, statutul paşaportului declarat pierdut nu se restabileşte.

Cererea pentru eliberarea paşaportului se respinge în cazurile în care solicitantului i se suspendă dreptul la libera circulaţie în străinătate, prevăzute la art. 4 alin. (16) din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte atât şi în cazul în care solicitantul a prezentat informaţii frauduloase sau documentele prezentate sunt insuficiente, conţin divergenţe, sunt nevalabile ori se constată că nu sunt identice.

În situaţia în care de către autoritatea emitentă se suspectează sau s-a stabilit furtul de identitate în cazul a două persoane cu imagini faciale diferite, dar cu aceleaşi date cu caracter personal în actele de identitate eliberate în temeiul aceloraşi acte de stare civilă, precum şi la suspectarea sau la stabilirea identităţii false în cazul unei persoane care deţine acte de identitate cu date cu caracter personal diferite, cererea pentru eliberarea paşaportului poarte fi respinsă până la stabilirea identităţii adevărate a acestor persoane.

Respingerea cererii pentru eliberarea paşaportului poate fi contestată în modul stabilit de Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Înmânarea paşaportului

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se înmânează de către serviciul eliberare a actelor de identitate, contra semnătură, personal titularului sau reprezentantului său legal, sau persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, în care expres să fie indicată acţiune a de ridicarea paşaportului.

În cazul persoanei care este internată într-o instituție medicală și se află în stare gravă (inconștientă, în comă), paşaportul se înmânează membrului de familie sau rudei, iar în lipsa acestora, reprezentantului instituției medicale în cauză sau reprezentantului autorității administrației publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistență socială.

În cazul înmânării paşaportului reprezentatului legal sau reprezentantului împuternicit prin procură, sau persoanei care acționează în interesul titularului, aceștia prezintă, după caz, documentele ce confirmă dreptul de reprezentare (procura, certificatul medical și documentele de stare civilă ce atestă starea civilă sau gradul de rudenie, etc.) şi se identifică prin actul de identitate, iar în lipsa acestuia – prin informația din Registrul de stat al populației.

Minorii care au atins vârsta de 14 ani pot să-şi ridice paşaportul dacă există consimţământul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţământul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncţional la momentul depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului pe numele minorului, sau la înmânarea paşaportului, minorul prezintă consimțământul reprezentantului legal autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

La cererea solicitantului, paşaportul poate fi livrat la adresa de domiciliu sau de reşedinţă temporară sau la locul aflării persoanei prin intermediul Oficiului mobil, sau  la adresa de destinaţie a titularului prin intermediul furnizorului de servicii poştale.

În cazul înmânării paşaportului prin scrisoare recomandată, acesta se transmite furnizorului de servicii poştale care, ulterior, restituie autorităţii competente recipisa semnată de titular sau de reprezentatul legal al acestuia.

 • Termene și tarife
 • Informații generale
 • Specimen
 • Documente necesare
 • Înlesniri
 • Programare on-line
 •  

  Pașaportul este disponibil pentru livrare. Pentru detalii contactați Call-centrul 14-909, sau (+373 22) 25-7070.

  Programare
  online