Eliberarea buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova

Documente necesare:

 1. actul de identitate de uz intern aflat în posesie, ce urmează a fi schimbat;
 2. documentele de stare civilă, după caz:
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorţ;
  • certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui;
  • certificatele de naştere ale minorilor;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei;
  • extrasul de pe actul de căsătorie, în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatelor de divorţ;
  • avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;

  Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie pentru următoarele cazuri:

  • la prima eliberare a buletinului de identitate electronic  persoanelor care au obţinut paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova -  dacă informația despre actele și documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
  • la schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal în cazul în care informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele şi documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
  • la schimbarea domiciliului; în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu; în caz de pierdere, furt sau deteriorare; expirarea termenului de valabilitate; în caz de repatriere; la solicitarea titularului de a-l preschimba - dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
  • la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova - dacă informaţia cu privire la actele şi documentele de stare civilă au fost actualizate în Registrul de stat al populaţiei la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.
 3. declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 4. documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
 5. dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate. În cazul în care achitarea taxelor și a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăți electronice, nu se solicită dovada achitării pe purtător de hârtie.

Pentru eliberarea sau actualizarea certificatelor cheilor publice, suplimentar, se depun cererile de modelul stabilit.

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate electronic, în condițiile prevederilor legale suplimentar, prezintă documentele confirmative.

Categoriile de cetăţeni care beneficiază de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate electronic (e-CA):

 • titularului buletinului de identitate (CA) de generaţia II.
Denumirea serviciuluiTermenul de prestareTarif (lei)
a) la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)

30 zile calendaristice

570

a1) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova, domiciliat în localitate din stânga Nistrului și în municipiul Bender;

a2) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova, la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);

a3) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor menţionate la lit. a1) şi lit. a2)

b) persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III), la schimbarea1 buletinului de identitate nevalabil, inclusiv a celui provizoriu
c) persoanei care, conform cadrului legal al Republicii Moldova, are statut de veteran de război, la schimbarea1 buletinului de identitate nevalabil, o singură dată
d) participantului la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, la schimbarea1 buletinului de identitate nevalabil, o singură dată
e) victimei traficului de fiinţe umane, care nu deţine buletin de identitate
f) persoanei care se află la întreţinerea statului într-o instituţie socială rezidenţială, la schimbarea buletinului de identitate nevalabil, inclusiv a celui provizoriu, în cazul deteriorării, precum și la declararea pierderii sau furtului acestora
g) donatorului voluntar permanent de sânge şi/sau componente sanguine, o singură dată, dacă nu a beneficiat de această înlesnire la eliberarea buletinului de identitate
h) în cazul modificării /completării/rectificării adresei de domiciliu:

24 ore9a

 

h1) în cazul schimbării, în condiţiile legii, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor, în baza scrisorii de garanţie eliberate de autoritatea publică locală respectivă:

 • titularului buletinului de identitate electronic (eCA);
 • titularului buletinului de identitate (CA) de generaţia II.

 

 

 

gratuit

570

h2) în alte cazuri

 

700

i) în cazul înregistrării la domiciliu pe altă adresă a titularului buletinului de identitate electronic (eCA) sau buletinului de identitate (CA) de generaţia II

24 ore9a

700

1în condițiile prevederilor HG nr.210, din 24.03.2014, noțiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.

9a La solicitarea serviciului în ajunul zilei de repaus sau de sărbătoare nelucrătoare, buletinul de identitate se înmânează în următoarea zi lucrătoare a serviciului eliberarea actelor de identitate care a recepționat cererea.

Buletinul de identitate electronic al cetaţeanului Republicii Moldova se eliberează la solicitarea cetăţeanului Republicii Moldova cu domiciliul sau reședinţa temporară în Republica Moldova care a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu și nu este supus măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, pentru întrebuințare pe teritoriul ţării şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaționale.

Ghidul utilizatorului

Instrucţiunea de instalare a software-ului

Instrucţiunea de accesare a serviciilor electronice

 

Buletinul de identitate electronic conţine mijloacele semnaturii electronice si certificatele cheilor publice, care se introduc in mediul de stocare a datelor:

 • Certificatul cheii publice pentru autentificare şi identificare
 • Certificatul cheii publice pentru semnătura avansată calificată.

Buletinul de identitate electronic se eliberează pe termen de 10 ani.

Termenul de valabilitate al certificatelor cheilor publice se stabileste de prestatorul serviciilor de certificare in conditiile prevederilor legale privind semnatura electronica si documentul electronic.

Expirarea termenului de valabilitate al certificatelor cheilor publice şi/sau defectarea mediului de stocare electronica a datelor nu influenteaza valabilitatea buletinului de identitate electronic.

Cetăţenii Republicii Moldova nu pot deţine mai mult de un act de identitate de uz intern valabil.

Modelele buletinelor de identitate electronice ale cetaţenilor Republicii Moldova aflate în circulație

De generaţia III, formatul ID-I,

În circulaţie din 01 martie 2014

De generaţia III, formatul ID-I, policarbonat

În circulaţie din 01 septembrie 2015

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova și pentru eliberarea certificatelor cheilor publice se depune personal de către solicitant la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale.

În cazul expirării termenului de valabilitate ale certificatelor cheilor publice, cererile în acest sens se depun la:

Serviciul eliberare a actelor de identitate Centru, municipiul Chişinău;

Serviciul eliberare a actelor de identitate Bălţi;

Serviciul eliberare a actelor de identitate Comrat.

Identificarea

Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei), sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III.

În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei. În asemenea cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, eliberate de organele de poliție, de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, aceasta se identifică în baza documentului respectiv.

Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea buletinului de identitate electronic se depune în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică fie pentru sine sau pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.

Înmânarea

Buletinul de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova se înmânează, contra semnătură, personal titularului.

Înmînarea buletinului de identitate electronic prin reprezentant sau prin scrisoare recomandată nu se admite.

Parametrii tehnici

Smart Card Interface Support:
Contactless Smart Reader:

Supports ISO 14443 Part 4 Type A and B cards and MIFARE series Operating System Suport
Windows AIOSR 
LinuxR 
Mac OSR
Android 3.1 and above

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42