Eliberarea buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova (eСА) în locul actului de identitate de uz intern declarat pierdut sau furat

Eliberarea buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova (eСА) în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova (СА), buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova (eCA), actului de identitate provizoriu (AP), buletinului de identitate provizoriu (BP)) declarat pierdut sau furat

Documente necesare:

 1. actul de identitate de uz intern (buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, buletin de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova, buletin de identitate provizoriu cu/fără IDNP, act de identitate provizoriu (Formularul nr.9) cu codul de bare, seria CJA, eliberat până la 7 martie 2013; acte de identitate provizorii (Formularul nr.9) seriile AD-IV şi AD-V, eliberate în anul 2004 şi respectiv, în anul 2005; buletin de identitate provizoriu seria BP, eliberat începând cu data de 7 martie 2013), aflat în posesie, ce urmează a fi schimbat;
 2. documentele de stare civilă, după caz:
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorţ;
  • certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui;
  • certificatele de naştere ale minorilor;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei;
  • extrasul de pe actul de căsătorie, în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatelor de divorţ;
 3. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 4. avizul de stabilire a identităţii, eliberat de instanţa de judecată sau (în cazul persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute), eliberate de instanţele respective;
 5. declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 6. documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
 7. dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate.

Pentru eliberarea sau actualizarea certificatelor cheilor publice, suplimentar, se depun cererile de modelul stabilit.

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazul expirării termenului de valabilitate, în caz de pierdere, furt sau deteriorare, la schimbarea domiciliului, în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu, la solicitarea titularului de a-l preschimba, dacă  nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului buletin de identitate, precum și în cazurile în care informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal, despre documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populației. În situaţiile respective, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

Categoriile de cetăţeni care beneficiază de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate electronic (e-CA):

 • titularului buletinului de identitate (CA) de generaţia II.
Denumirea serviciuluiTermenul de prestareTarif (lei)
a) la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)

30 zile calendaristice

570

a1) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova, domiciliat în localitate din stânga Nistrului și în municipiul Bender;

a2) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova, la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);

a3) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor menţionate la lit. a1) şi lit. a2)

b) persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III), la schimbarea1 buletinului de identitate nevalabil, inclusiv a celui provizoriu
c) persoanei care, conform cadrului legal al Republicii Moldova, are statut de veteran de război, la schimbarea1 buletinului de identitate nevalabil, o singură dată
d) participantului la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, la schimbarea1 buletinului de identitate nevalabil, o singură dată
e) victimei traficului de fiinţe umane, care nu deţine buletin de identitate
f) persoanei care se află la întreţinerea statului într-o instituţie socială rezidenţială, la schimbarea buletinului de identitate nevalabil, inclusiv a celui provizoriu, în cazul deteriorării, precum și la declararea pierderii sau furtului acestora
g) donatorului voluntar permanent de sânge şi/sau componente sanguine, o singură dată, dacă nu a beneficiat de această înlesnire la eliberarea buletinului de identitate
h) în cazul modificării /completării/rectificării adresei de domiciliu:

24 ore9a

 

h1) în cazul schimbării, în condiţiile legii, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor, în baza scrisorii de garanţie eliberate de autoritatea publică locală respectivă:

 • titularului buletinului de identitate electronic (eCA);
 • titularului buletinului de identitate (CA) de generaţia II.

 

 

 

gratuit

570

h2) în alte cazuri

 

700

i) în cazul înregistrării la domiciliu pe altă adresă a titularului buletinului de identitate electronic (eCA) sau buletinului de identitate (CA) de generaţia II

24 ore9a

700

1în condițiile prevederilor HG nr.210, din 24.03.2014, noțiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.

9a La solicitarea serviciului în ajunul zilei de repaus sau de sărbătoare nelucrătoare, buletinul de identitate se înmânează în următoarea zi lucrătoare a serviciului elibarea a actelor de identitate care a recepționat cererea.

Buletinul de identitate electronic al cetaţeanului Republicii Moldova se eliberează, opțional, la solicitarea cetăţenilor cu domiciliul sau reședinţa în Republica Moldova şi care au capacitatea deplină de exerciţiu, pentru întrebuințare pe teritoriul ţării şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaționale.

Ghidul utilizatorului

Instrucţiunea de instalare a software-ului

Instrucţiunea de accesare a serviciilor electronice

Buletinul de identitate electronic conţine datele cu caracter personal ale titularului prevăzute de legislaţia în vigoare, mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice emise:

 • Certificatul cheii publice pentru autentificare şi identificare
 • Certificatul cheii publice pentru semnătura avansată calificată.

Buletinul de identitate electronic se eliberează pe termen de 10 ani.

Certificatele cheilor publice sunt valabile pe o perioadă de 12 luni, iar la expirarea acestui termen, la cererea solicitantului, se eliberează certificate noi conform tarifului stabilit.

Expirarea termenului de valabilitate al certificatelor cheilor publice şi/sau defectarea cipului integrat nu conduce la pierderea valabilităţii buletinului de identitate electronic.

Cetăţenii Republicii Moldova nu pot deţine mai mult de un act de identitate de uz intern valabil.

Modelele buletinelor de identitate electronice ale cetaţenilor Republicii Moldova aflate în circulație

De generaţia III, formatul ID-I,

În circulaţie din 01 martie 2014

De generaţia III, formatul ID-I, policarbonat

În circulaţie din 01 septembrie 2015

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova și pentru eliberarea certificatelor cheilor publice se depune personal de către solicitant la orice serviciu eliberare a actelor de identitate/centru multifuncțional.

În cazul expirării termenului de valabilitate ale certificatelor cheilor publice, cererile în acest sens se depun la:

Serviciul eliberare a actelor de identitate Centru, municipiul Chişinău;

Serviciul eliberare a actelor de identitate Bălţi;

Serviciul eliberare a actelor de identitate Comrat.

Identificarea

Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei), sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III.

În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei. În asemenea cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, eliberate de organele de poliție, de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, acest act este echivalent cu declaraţia soţului (soţiei) sau rudei de gradul I-III a solicitantului.

Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea buletinului de identitate se depune în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică fie pentru sine sau pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.

Înmânarea

Buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se înmânează, contra semnătură, personal titularului.

Înmînarea buletinului de identitate electronic prin reprezentant sau prin scrisoare recomandată nu se admite.

Parametrii tehnici

Smart Card Interface Support:
Contactless Smart Reader:

Supports ISO 14443 Part 4 Type A and B cards and MIFARE series Operating System Suport
Windows AIOSR 
LinuxR 
Mac OSR
Android 3.1 and above

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42