Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP)

Pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 1. actul de identitate de uz intern (buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, buletin de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova, buletin de identitate provizoriu cu/fără IDNP, act de identitate provizoriu (Formularul nr.9) cu codul de bare, seria CJA, eliberat până la 7 martie 2013; acte de identitate provizorii (Formularul nr.9) seriile AD-IV şi AD-V, eliberate în anul 2004 şi respectiv, în anul 2005; buletin de identitate provizoriu seria BP, eliberat începând cu data de 7 martie 2013),, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal (pentru minori şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă);
 3. documentele de stare civilă, după caz:
  • certificatul de naștere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorț;
  • certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui;
  • certificatele de naștere ale minorilor;
  • certificatul de deces al soțului/soției;
  • extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ;
 4. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum și alte documente de stare civilă;
 5. avizul de stabilire a identității, eliberat de instanța de judecată sau în cazul persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenție sau reținute de organele competenteși care nu au asupra lor acte de identitate, în temeiul avizului în acest sens întocmit de instituţiile respective;
 6. 2 fotografii 10x15 cm și 2 fotografii 3x4 cm color, mat, pe fond alb (în cazul eliberării buletinului de identitate prin reprezentant, sau persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei);
 7. certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei sau starea gravă (comă, boală mintală, deficiențe fizice, mintale, psihologice) și aflarea în instituția medicală ori în instituția socială; documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare, sau demersul autorității administrației publice locale, ori al instituţiei  respective;
 8. declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 9. documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
 10. paşaportul cetăţeanului străin - în cazul persoanei care declară deţinerea cetăţeniei și a altui stat;
 11. dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate. În cazul în care achitarea taxelor și a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăți electronice, nu se solicită dovada achitării pe purtător de hârtie.

În cazul minorului asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum și în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, reprezentantul legal corespunzător (curatorul, tutorele) prezintă actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori  curatelei (decizia autorității tutelare, hotărârea instanței de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice).

În cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial, ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățământ, de tratament, ori într-o altă instituție similară, se prezintă suplimentar, după caz:

 • dispoziția autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;
 • dispoziția autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
 • documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
 • legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare ori al reprezentantului instituției în cauză.

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazul expirării termenului de valabilitate, în caz de pierdere, furt sau deteriorare, la schimbarea domiciliului, în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu, la solicitarea titularului de a-l preschimba, dacă  nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului buletin de identitate, precum și în cazurile în care informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal, despre documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populației. În situaţiile respective, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate provizoriu în condițiile prevederilor legale, suplimentar, prezintă documentele ce atestă dreptul la aceste înlesniri.

În cazul eliberării buletinului de identitate provizoriu persoanele care nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, serviciile eliberare a actelor de identitate sau MDOC stabilesc existenţa actelor de stare civilă înregistrate pe numele solicitantului prin utilizarea resurselor informaționale din Registrul de stat al populației sau prin solicitarea acestei informații de la organele de stare civilă.

Persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, dacă sunt luate în evidență  în Registrul de stat al populaţiei în care este stocată și imaginea facială a acestora, buletinul de identitate provizoriu se eliberează în baza avizului de stabilire a identităţii şi a demersului instituţiei respective. În cazul în care persoana nu este luată în evidență în Registrul de stat al populaţiei sau este luată în evidență în Registrul de stat al populației, dar nu este stocată imaginea facială a acesteia, şi prezentarea certificatelor de stare civilă nu este posibilă, instituţia care solicită eliberarea buletinului de identitate prezintă un document confirmative, eliberat de organele de stare civilă cu datele din actul de naștere al persoanei în cauză (extras, copie de pe act, comunicare).

Prevederile legale privind neobligativitatea prezentării certificatelor de stare civilă la eliberarea buletinului de identitate provizoriu nu se aplică asupra persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei.

Denumirea serviciuluiTermenul de prestaretarif (lei)

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP):

 

 

a) persoanei, beneficiare de pensii de asigurări sociale de stat, inclusiv persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III), în cazul în care nu dispune de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate

La momentul adresării

gratuit

b) persoanei care, conform cadrului legal al Republicii Moldova, are statut de veteran de război, în cazul în care nu dispune de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată
c) participantului la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, în cazul în care nu dispune de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate,  o singură dată
d) persoanei domiciliate în localitate din stânga Nistrului și în municipiul Bender,  la preschimbarea sau la declararea pierderii sau furtului pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), în cazul în care nu dispune de documentele necesare pentru eliberarea bulitinului de identitate
e) persoanei care renunță la numărul de identificare de stat și la evidența automatizată în Registrul de stat al populației, la prima eliberare sau la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)
f) persoanei aflăte la tratament prin constrângere, arest preventiv sau reținute de organele competente
g) victimei traficului de ființe umane, care nu are asupra sa buletin de identitate

MODELUL buletinului de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova pus în circulație de la 1 aprilie 2020.

Buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului RM

MODELUL buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova pus în circulație cu începere de la 7 martie 2013

Buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului RM

MODELUL actului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova cu codul de bare pus în circulație cu începere de la 26 octombrie 2007

Buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului RM

Buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului RM

MODELUL actului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova fără codul de bare pus în circulație cu începere de la 26 octombrie 2007

Buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului RM

Buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului RM

Informații generale     

Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova pentru întrebuinţare pe teritoriul ţării.

Pentru buletinul de identitate provizoriu, termenul de valabilitate se stabileşte de autoritatea emitentă şi nu poate depăşi un an, iar în cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, buletinul de identitate provizoriu se eliberează pe un termen de 10 ani.

Actele de identitate provizorii (formularul nr.9) eliberate până la 7 martie 2013 sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova pentru întrebuinţare pe teritoriul ţării, în următoarele situaţii:

 1. în cazul persoanei care a depus cerere pentru eliberarea buletinului de identitate şi solicită un document provizoriu, pe perioada de confecţionare a acestuia;
 2. cînd persoana nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
 3. în cazul persoanei social defavorizate, pentru a beneficia de asistenţă socială, medicală sau juridică;
 4. cînd persoana nu posedă act de identitate sau acesta nu este valabil pentru efectuarea acţiunilor ce generează schimbarea sau retragerea buletinului de identitate;
 5. în cazul persoanei reţinute sau aflate în arest preventiv, stabilite fără acte de identitate, la solicitarea organelor competente;
 6. în cazul persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei;
 7. la solicitarea persoanei care a emigrat autorizat.

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova  se depune de către solicitant, în țară, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.

În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

Depunerea cererii de către alte persoane se admite în următoarele situații speciale:

 • în cazul minorului, inclusiv al celuia asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinți, tutorele, curatorul), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 • în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela, cererea se depune de către autoritatea tutelară, cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 • în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial ori de tip rezidențial sau în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățământ, de tratament, sau într-o altă instituție similară, cererea se depune de către administraţia instituţiei respective, cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 • în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 • în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție;
 • în cazul persoanei care este internată într-o instituție medicală și se află în stare gravă (inconștientă, în comă), cererea se depune de către persoana care acționează în interesul acesteia (membru de familie, ruda), iar în lipsa unei astfel de persoane, buletinul de identitate se eliberează în urma demersului instituției medicale în cauză sau al autorității administrației publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistență socială;
 • în cazul persoanei cu boli mintale sau deficiențe fizice, mintale sau psihologice, aflată la întreținere în instituția de tratament sau în instituția socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, buletinul de identitate se eliberează în urma demersului instituției respective.

Dacă în privința persoanei cu capacitatea deplină de exercițiu este instituită o măsură de ocrotire, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea buletinului de identitate provizoriu, la depunerea cererii respective persoana ocrotită este asistată de persoana însărcinată cu ocrotirea (asistent, mandatar împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, ocrotitor provizoriu, curator, membri ai consiliului de familie, precum și alte persoane însărcinate cu ocrotirea în condițiile legale).

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu se respinge în cazul în care solicitantul a prezentat informații frauduloase sau documentele prezentate sunt insuficiente, conțin divergențe, sunt nevalabile ori se constată că nu sunt autentice.

Noțiunea de document nevalabil nu se răsfrânge asupra actelor de identitate care urmează a fi schimbate.

Respingerea neîntemeiată a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu poate fi contestată în modul stabilit de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Identificarea

Minorii, inclusiv acei asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum și persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părinte, tutore, curator, ocrotitor provizoriu), în temeiul declaraţiei pe proprie răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii Agenției Servicii Publice sau MDOC.

Copilul separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori copilul separat de părinți asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial ori de tip rezidențial sau în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățământ, de tratament, sau într-o altă instituție similară se identifică de către autoritatea tutelară sau de către administraţia instituţiei respective.

Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei), sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III.

În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei. În asemenea cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, eliberate de organele de poliție, de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, această se identifică în baza documentului respectiv.

Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea buletinului de identitate se depune în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

În cazul persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, identificarea se efectuează de către instituţia respectivă, cu întocmirea avizului în acest sens. La identificare se utilizează resursele informaţionale de stat (automatizate şi neautomatizate) şi procedura de identificare prescrisă mai sus.

Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică fie pentru sine sau pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.

Înmânarea

Buletinul de identitate provizoriu se înmânează în ziua depunerii cererii, contra semnătură, personal titularului sau, după caz, reprezentantului legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de functie, sau persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale.  

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42