Înregistrarea persoanei la domiciliu (în cazul deținerii actului de identitate de uz intern de generaţia I)/reşedinţa temporară

Înregistrarea persoanei la domiciliu (în cazul deținerii actului de identitate de uz intern de generaţia I)/reşedinţa temporară

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă temporară se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente, după caz:

 1. actul de identitate de uz intern;
 2. actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei. În situaţiile în care titularul de drept depune în scris o declaraţie prin care confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, prezentarea documentelor ce atestă acest drept nu este obligatorie, dacă autoritatea competentă poate verifica, prin resursele informaţionale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile, veridicitatea datelor declarate;
 3. dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru înregistrare sau radiere din evidenţă.

Documentele specificate în prezentul punct se prezintă în original.

Evidenţa locuitorilor se ţine prin înregistrarea la domiciliu şi/sau la reşedinţa temporară  în locuinţele proprietate publică sau proprietate privată, sau în alte încăperi locuibile reglementate de legislaţia în vigoare.

Persoanele nu pot avea concomitent decât un singur domiciliu şi/sau o singură reședința temporară . În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa  temporară în oricare dintre acestea.

Înregistrarea persoanei la reşedinţa temporară  nu atrage după sine radierea obligatorie din evidenţa de la domiciliu.

Autorităţile competente pentru înregistrare la domiciliu sau la reşedinţa temporară şi radiere din evidenţă sunt:

 • pentru cetăţenii Republicii Moldova – serviciile eliberare a actelor de identitate;
 • pentru cetățenii străini – Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

În cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reşedinţa temporară  în locuinţa proprietate privată asupra căreia aceasta nu are dreptul de proprietate sau de folosinţă, suplimentar se depune în scris  , după caz:

 1. declaraţia de primire în spaţiul locativ de către proprietarul sau coproprietarii locuinţei – persoană fizică;
 2. demersul de primire în spaţiul locativ de către proprietarul sau coproprietarii locuinţei – persoană juridică.

În cazul în care locuinţa este proprietate privată a persoanei juridice, solicitantul prezintă suplimentar extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept, pentru a stabili administratorul persoanei juridice respective. Prezentarea acestui extras nu este obligatorie dacă autoritatea competentă poate verifica această informaţie prin Registrul de stat al unităţilor de drept.

În locuinţa socială sau proprietate privată, transmisă în folosinţă în temeiul contractului de locaţiune, încheiat în condiţiile prevederilor legale, pot fi înregistraţi la domiciliu sau la reşedinţa temporară membrii familiei locatarului, dacă contractul de locaţiune nu prevede altfel. În acest caz, declaraţia de primire în spaţiul locativ se depune de către locatar şi membrii majori ai familiei acestuia, care sunt înregistraţi deja la domiciliul sau la reşedinţa temporară pe adresa respectivă.

În locuinţa proprietate publică pasibilă de privatizare, transmisă în folosinţă până la 29 noiembrie 2015 în temeiul contractului de închiriere încheiat în condiţiile prevederilor legale cu privire la locuinţe, în vigoare la data încheierii acestui contract, se înregistrează la domiciliu sau la reşedinţa temporară persoanele incluse în bonul de repartiţie sau în alt act de repartizare legală a locuinţei respective şi membrii familiei acestora. În cazul înregistrării persoanelor incluse în bonul de repartiţie nu se depune declaraţia de primire în spaţiul locativ de către persoanele care sunt înregistrate deja la domiciliu sau la reşedinţa temporară pe adresa respectivă.

Pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a membrilor familiei ai persoanelor incluse în bonul de repartiţie sau în alt act de repartizare legală a locuinţei, se depune declaraţia de primire în spaţiul locativ de către ultimii în cazul în care aceştia sunt înregistraţi la domiciliu sau la reşedinţa temporară pe adresa respectivă.

Cererea pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară se depune personal. În cazul în care schimbarea domiciliului sau a reşedinţei temporare  nu condiţionează schimbarea actului de identitate, se admite depunerea cererii de către alte persoane, şi anume:

 • în cazul minorului, inclusiv al celui asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum şi în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal corespunzător  (unul dintre părinţi, tutorele, curatorul);
 • în cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela, cererea se depune de către autoritatea tutelară;
 • în cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela în condiţiile prevederilor legale şi care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidenţial ori în instituţia de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţămînt, de tratament, ori într-o altă instituţie similară, cererea se depune de către administraţia instituţiei respective;
 • prin reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie;
 • în cazul persoanei cu boală mintală sau deficienţe fizice, mintale ori psihologice, aflate la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, cererea se depune de către administraţia instituţiei respective;
 • în cazul elevilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, rezidenţilor şi secundariaţilor clinici cazaţi în cămine, al militarilor care îndeplinesc serviciul militar în termen, precum şi al persoanelor în etate, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, internate sau primite spre îngrijire ori în plasament în instituţiile de asistenţă socială, instituţiile medico-sanitare specializate (azil de bătrîni, centre de plasament, centre de reabilitare, centre comunitare multifuncţionale, instituţii psihoneurologice, precum şi alte instituţii similare), persoanelor condamnate la închisoare care îşi ispăşesc pedeapsa în instituţiile penitenciare – pe perioada detenţiei, iar în cazul persoanelor condamnate la detenţiune pe viaţă – permanent, persoanelor social-defavorizate fără domiciliu, plasate temporar în centre sociale, cererea pentru înregistrarea la reşedinţa temporară poate fi depusă prin intermediul reprezentantului serviciului responsabil de evidenţa locatarilor în încăperile locuibile sau prin intermediul unui angajat al instituţiei delegat cu asemenea atribuţii.

Declaraţia de primire în spaţiul locativ, declaraţia proprietarului sau a coproprietarilor locuinţei prin care declară că sînt titulari de drept ai locuinţei se depune în scris personal sau de reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege, în faţa persoanei abilitate cu funcţii de înregistrare a persoanelor la domiciliu sau la reşedinţa temporară  sau se autentifică de notar ori de alte persoane abilitate prin lege.

Actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei este unul din următoarele:

 1. actul de proprietate asupra locuinţei, încheiat în condiţii de validitate prevăzute de lege şi înregistrat la organul cadastral.
 2. bonul de repartiţie a locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare în condiţiile prevederilor legale, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) după data de 29 noiembrie 2015, sau, după caz, reconfirmat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) dacă a fost eliberat pînă la data de 29 noiembrie 2015, ori documentul justificativ eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) prin care se stabileşte dreptul de folosinţă asupra locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare;
 3. contractul de locaţiune, încheiat în condiţiile capitolului VIII din Legea nr.75 / 2015 cu privire la locuinţe, între beneficiarul de loc în cămin şi locator. În cazul cazării elevilor în căminele din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat – o copie a deciziei instituţiei de învăţămînt în a cărei gestiune se află căminul şi ordinul privind repartizarea spaţiului locativ;
 4. contractul de locaţiune sau sublocaţiune, încheiat în condiţiile capitolului VIII din Legea nr.75 / 2015 cu privire la locuinţe;
 5. contractul de leasing încheiat în condiţiile prevederilor legale;
 6. hotărîrea instanţei judecătoreşti definitivă despre recunoaşterea dreptului de folosinţă asupra locuinţei;
 7. extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă ce atestă înregistrarea locuinţei şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti;
 8. demersul administraţiei instituţiei de asistenţă socială, instituţiei medico-sanitare specializate, serviciului de plasament de tip familial sau de tip rezidenţial, instituţiei penitenciare, unităţii militare, instituţiei de învăţămînt, inclusiv a celei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Apărării, centrelor de plasament, precum şi a altor instituţii specializate ce dispun de încăperi locuibile, în cazul în care pentru instalarea persoanelor nu este obligatorie încheierea contractului de locaţiune.

Înregistrarea la domiciliu se efectuează concomitent cu radierea din evidenţa anterioară, fără aplicarea menţiunii de radiere.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42