Eliberarea extrasului din RSP pentru persoanele juridice de drept public şi persoanele fizice pentru care prezentarea gratuită a informației este expres reglementată de lege

Eliberarea extrasului din RSP pentru persoanele juridice de drept public şi persoanele fizice pentru care prezentarea gratuită a informaţiei este expres reglementată de lege

Cererea persoanelor juridice de drept public şi a persoanelor fizice pentru care prezentarea gratuită a informaţiei este expres reglementată de lege trebuie sa conţină, după caz:

  • datele de identificare ale solicitantului;
  • temeiul legal pentru solicitarea informaţiei (executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal);
  • referire la prevederile legale potrivit cărora solicitantul este în drept să prelucreze datele cu caracter personal respective;
  • scopul solicitării informaţiei (exemplu: numărul contractului, numărul cauzei penale, civile, contravenţionale ori necesitatea cercetării prealabile pentru iniţierea unor astfel de investigaţii şi dosare, pentru a determina soarta minorului rămas fără îngrijirea părinteasca, identificarea sau stabilirea statutului juridic al străinilor depistaţi pe teritoriul Republicii Moldova etc.), coroborarea volumului informaţiilor solicitate cu scopul pentru care se solicită si modul de utilizare a acesteia (unde, de către cine va fi utilizată informaţia, termenul şi locul de păstrare);
  • detalii suficiente si concludente pentru identificarea informaţiei solicitate;
  • volumul şi structura informaţiei solicitate;
  • data si numărul de înregistrare a demersului, semnătura conducătorului instituţiei, organizaţiei.

Extrasele din Registrul de stat al populaţiei ce vizează cetăţenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate, înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară, radierea din evidenţă, emigrarea autorizată, repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova etc. se prezintă gratuit persoanelor juridice de drept public şi persoanelor fizice, pentru care prezentarea gratuită a informaţiei este expres reglementată de lege (ex.: executorii judecătoreşti) pe foaia cu antet a Agenţiei Servicii Publice sau a subdiviziunii structurale prestatoare de servicii, după caz.

Cererea pentru eliberarea extraselor din Registrul de stat al populaţiei;se depune la subdiviziunile specializate din cadrul Direcţiei generale acte de identitate sau la serviciile eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul Centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice.

Termenul de executare a comenzii începe să curgă din momentul depunerii cererii dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare din data înregistrării cererii.

Extrasele din registre întocmite pe foaia cu antet a subdiviziunii structurale prestatoare de servicii se înmânează, contra semnătură solicitantului, sau reprezentantului persoanei juridice la prezentarea documentelor ce atestă dreptul de reprezentare (este conducătorul persoanei juridice sau este angajat al acesteia sau prestează servicii în bază de contract şi dispune de procura), iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de recepţionare.

Dacă informaţia ce Vă interesează nu este plasată pe pagina Web sau doriţi să primiţi informaţii suplimentare referitoare la acest serviciu,  scrieţi în compartimentul consultaţii sau contactaţi serviciul informativ-consultativ la +373 (22) 25-70-70

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42