Eliberarea extrasului din RSP pentru persoanele juridice de drept privat, inclusiv notarilor şi avocaţilor

Eliberarea extrasului din RSP pentru persoanele juridice de drept privat, inclusiv notarilor şi avocaţilor

La depunerea cererii pentru eliberarea extraselor din registre, solicitantul - persoană fizică şi juridică de drept privat prezintă, după caz:

  • actul de identitate al solicitantului şi, după caz, al persoanei reprezentate. Prezentarea  actului de identitate nu este obligatorie cu condiţia că acesta nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate, iar titularul poate fi identificat prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, solicitantul depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
  •  mandatul în cazul solicitării informaţiei din resursele informaţionale de către avocat, iar subiectul datelor cu caracter personal este о altă persoană;
  •  procura sau alt act juridic, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte inclusiv consimţământul subiectului datelor cu caracter personal privind prelucrarea datelor sale. În cazul în care reprezentantul deţine procura generală, care prevede inclusiv consimţământul necondiţionat al subiectului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere se anexează copia acesteia autentificată de notar sau copia autentificată de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii;
  • dovada achitării tarifului pentru prestarea serviciului.

Solicitantul poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei consemnate în cerere şi pentru autenticitatea documentelor prezentate conform prevederilor legale.

Extrasele din Registrul de stat al populaţiei ce vizează cetăţenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate, înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară, radierea din evidenţă, emigrarea autorizată, repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova etc. se eliberează, persoanelor juridice de drept privat (inclusiv notarilor, avocaţilor),  pe foaia cu antet a Agenţiei Servicii Publice sau a subdiviziunii structurale prestatoare de servicii contra plată - în conformitate cu termenele şi tarifele stabilite.

Cererea pentru eliberarea extraselor din Registrul de stat al populaţiei  se depune la subdiviziunile specializate din cadrul Direcţiei generale acte de identitate sau la serviciile eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul Centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

Termenul de executare a comenzii începe să curgă din momentul depunerii cererii şi prezentării dovezii de achitare a tarifului pentru serviciul solicitat.

Extrasul din registre, eliberat contra plată, se înmânează, contra semnătură solicitantului, sau reprezentantului persoanei juridice la prezentarea documentelor ce atestă dreptul de reprezentare la subdiviziunea structurală unde a fost depusă cererea sau, după caz, la subdiviziunea unde a fost solicitată eliberarea.

Dacă informaţia ce Vă interesează nu este plasată pe pagina Web sau doriţi să primiţi informaţii suplimentare referitoare la acest serviciu, scrieţi în compartimentul consultaţii sau contactaţi serviciul informativ-consultativ la +373 (22) 25-70-70

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42