Adeverinţă ce conţine date din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor (seria AE)

Eliberarea adeverinţei ce conţine date din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor (seria AE) şi anume:

 • privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora;
 • privind eliberarea actelor de identitate cu date personale anterioare;
 • privind apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova;
 • privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova;
 • privind renunţarea sau retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară sau lipsa acesteia;
 • privind persoanele înregistrate la domiciliu/reşedinţa temporară la o adresă concretă;
 • privind autorizarea emigrării;
 • privind componenţa familiei;
 • privind atribuirea numărului de identificare de stat (IDNP);
 • privind luarea în evidenţă a străinilor, conform proiectului RT;
 • privind repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova;
 • ce atestă alte informaţii despre solicitant ce se conţin în RSP sau lipsa acestora:

 

a) cu o singură sau două informaţii solicitate

10 zile calendaristice

90

5 zile lucrătoare

140

24 ore

230

6 ore

270

3 ore

320

1 oră

360

 

b) cu trei şi mai multe informaţii solicitate

10 zile calendaristice

140

5 zile lucrătoare

210

24 ore

350

6 ore

420

3 ore

490

1 oră

560

La cererea persoanelor fizice în dependenţă de serviciul solicitat, se prezintă, după caz:

 • actul de identitate al solicitantului şi, după caz, al persoanei reprezentate. Prezentarea  actului de identitate nu este obligatorie în cazul în care acesta nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate, iar titularul poate fi identificat prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, solicitantul depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
 • procura sau alt act juridic, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte inclusiv consimţământul subiectului datelor cu caracter personal privind prelucrarea datelor sale. În cazul în care reprezentantul deţine procura generală, care include şi consimţământul necondiţionat al subiectului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere se anexează copia acesteia autentificată de notar sau de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii;
 • consimţământul expres al persoanelor majore, ale căror date cu caracter personal urmează a fi prelucrate, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau exprimat în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii. În cazul în care prezentarea consimţământului nu este posibilă pe motiv că subiectul datelor cu caracter personal nu domiciliază în Republica Moldova sau se prezintă dovezi privind absenţa acestuia pe teritoriul Republicii Moldova, cererea se examinează în lipsa acestuia, doar în cazul eliberării adeverinţei privind componenţa familiei;
 • contractul la care subiectul datelor cu caracter personal este parte şi prin care şi-a exprimat consimţământul privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau cererea acestuia privind intenţia încheierii unui contract cu solicitantul, în cazul solicitării informaţiei în baza contractului; 
 • certificatul de succesor (moştenitor) sau testamentul şi certificatul de deces, în cazul solicitării informaţiei despre subiectul datelor cu caracter personal decedat.
 • documentele de stare civilă ale solicitantului şi, după caz, ale rudelor - în cazul solicitării informaţiei privind componenţa familiei, despre persoanele decedate,  privind apartenenţa/neapartenenţa sau renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi în alte cazuri ce atestă fapte despre cetăţenie.

Documentele de stare civilă ale rudelor se prezintă pentru a stabili legătura şi gradul de rudenie dintre solicitant şi persoana(ele) respectivă (e).

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazul în care gradul de rudenie dintre solicitant şi persoana(ele) respectivă (e) poate fi stabilit în baza informaţiei din RSP, iar solicitantul, suplimentar la cerere, depune în scris în faţa persoanei responsabile declaraţia pe proprie răspundere în acest sens.

 • documentele confirmative privind persoanele aflate la întreţinere;
 • declaraţia solicitantului privind includerea sau excluderea altor persoane în/din adeverinţa despre componenţa familiei depusă în scris în faţa persoanei responsabile sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie;
 • actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei, încheiat în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia în vigoare şi după caz, înregistrat la organul cadastral. În situaţiile în care titularul de drept depune o declaraţie prin care confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în registrul bunurilor imobile, prezentarea documentelor ce atestă acest drept nu este obligatorie, dacă autoritatea competentă constată veridicitatea datelor declarate prin intermediul resurselor informaţionale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile. În cazul în care dreptul de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în registrul bunurilor imobile pe persoana juridică, suplimentar se prezintă extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice al Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept, pentru confirmarea calităţii de administrator;
 • dispoziţia autorităţii tutelare cu privire la instituirea tutelei ori a curatelei sau, după caz, decizia instanţei de judecată cu privire la  instituirea curatelei;
 • dovada achitării tarifului pentru prestarea serviciului, după caz;
 • documentele confirmative ce atestă dreptul la înlesniri.

Solicitantul poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei consemnate în cerere şi pentru autenticitatea documentelor prezentate conform prevederilor legale

Notă: În cazul în care persoana solicită mai multe informaţii compatibile despre sine, este în drept să obţină o singură adeverinţă care să conţină aceste date (pe blanchetă seria AE).

Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePreţul (lei)

Eliberarea adeverinţei ce conţine date din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor (seria AE):

 • persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III);
 • persoanei peste vârsta de pensionare, conform Legii nr.156-XIV, din 14.10.1998, privind sistemul public de pensii
10 zile calendaristicereducere 50%

La solicitarea persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii  Moldova, cetăţeni  străini, apatrizi,  beneficiari de protecţie internaţională), Agenția Servicii Publice eliberează adeverinţe cu utilizarea informaţiei din Registrul de stat al populaţiei şi din fişierul manual de evidenţă a persoanelor pe blanchete tipizate (seria AE) în conformitate cu termenele şi tarifele stabilite.

Cererea pentru eliberarea adeverinţelor se depune personal, de către reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie la subdiviziunile specializate din cadrul Direcţiei generale acte de identitate sau la serviciile eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul Centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

Comanda pentru prestarea serviciilor de eliberare a adeverinţelor (seria AE) (privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora; privind apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova; privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară sau lipsa acesteia; privind autorizarea emigrării) poate fi plasată prin intermediul Call-centrului (link is external) apelînd la numărul de telefon 14 909 sau (+37322) 25 70 70,  sau Portalului serviciilor electronice - www.e-services.md(link is external).

Termenul de executare a comenzii începe să curgă din momentul depunerii cererii şi prezentării dovezii de achitare a tarifului pentru serviciul solicitat.

 Adeverinţele se înmânează, contra semnătură, solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de recepţionare. La înmînarea adeverinţei solicitantul se identifică prin actul de identitate, iar în cazul înmânării acesteia reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit prin procură, suplimentar se prezintă documentele ce atestă dreptul de reprezentare.   Prezentarea  actului de identitate nu este obligatorie în cazul în care solicitantul poate fi identificat prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.

Dacă informaţia ce Vă interesează nu este plasată pe pagina Web sau doriţi să primiţi informaţii suplimentare referitoare la acest serviciu, scrieţi în compartimentul consultaţii sau contactaţi serviciul informativ-consultativ la +373 (22) 25-70-70


 

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42