Adeverinţă privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară sau lipsa acesteia, privind persoanele înregistrate la domiciliu/reşedinţa temporară la o adresă concretă ( seria ST)

Adeverinţă privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară sau lipsa acesteia, privind persoanele înregistrate la domiciliu/reşedinţa temporară la o adresă concretă ( seria ST)

La cererea persoanei fizice, în dependenţă de serviciul solicitat, se prezintă după caz:

  • actul de identitate al solicitantului şi, după caz, al persoanei reprezentate. Prezentarea  actului de identitate nu este obligatorie cu condiţia că acesta nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate, iar titularul poate fi identificat prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, solicitantul depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
  • procura sau alt act juridic, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte inclusiv consimţământul subiectului datelor cu caracter personal privind prelucrarea datelor sale. În cazul în care reprezentantul deţine procura generală, care prevede inclusiv consimţământul necondiţionat al subiectului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere se anexează copia acesteia autentificată de notar sau copia autentificată de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii;
  • contractul la care subiectul datelor cu caracter personal este parte şi prin care şi-a exprimat consimţământul privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau cererea acestuia privind intenţia încheierii unui contract cu solicitantul, în cazul solicitării informaţiei în baza contractului; 
  • certificatul de succesor (moştenitor) sau testamentul şi certificatul de deces, în cazul solicitării informaţiei despre subiectul datelor cu caracter personal decedat.  Certificatul de succesor (moştenitor) sau testamentul nu este obligatoriu pentru cazurile în care informaţia este solicitată pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia că acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile si libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;
  • documentele de stare civilă ale solicitantului şi, după caz, ale rudelor - în cazul solicitării informaţiei despre persoanele decedate, 

Documentele de stare civilă ale rudelor se prezintă pentru a stabili legătura şi gradul de rudenie dintre solicitant şi persoana(ele) respectivă (e).

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazul în care gradul de rudenie dintre solicitant şi persoana(ele) respectivă (e) poate fi stabilit în baza informaţiei din RSP, iar solicitantul, suplimentar la cerere, depune în scris în faţa persoanei responsabile declaraţia pe proprie răspundere în acest sens.

- documentele confirmative privind persoanele aflate la întreţinere;

- actul ce atestă dreptul de proprietate asupra locuinţei, încheiat în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia în vigoare şi după caz, înregistrat la organul cadastral. În situaţiile în care titularul de drept depune o declaraţie prin care confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în registrul bunurilor imobile, prezentarea documentelor ce atestă acest drept nu este obligatorie, dacă autoritatea competentă constată veridicitatea datelor declarate prin intermediul resurselor informaţionale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile.

- dispoziţia autorităţii tutelare cu privire lainstituirea tutelei ori a curatelei sau, după caz, decizia instanţei de judecată cu privire la instituirea curatelei;

- documentele confirmative ce atestă dreptul la înlesniri.

Solicitantul poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei consemnate în cerere şi pentru autenticitatea documentelor prezentate conform prevederilor legale.

Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePreţul (lei)

Eliberarea adeverinţei privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară sau lipsa acesteia, privind persoanele înregistrate la domiciliu/reşedinţa temporară la o adresă concretă ( seria ST):

  • persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III);
  • persoanei peste vârsta de pensionare, conform Legii nr.156-XIV, din 14.10.1998, privind sistemul public de pensii
10 zile calendaristicereducere 50%

La solicitarea persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii  Moldova, cetăţeni străini, apatrizi, beneficiari de protecţie internaţională), Agenția Servicii Publice eliberează adeverinţe cu utilizarea informaţiei din Registrul de stat al populaţiei şi din fişierul manual de evidenţă a persoanelor privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară sau lipsa acesteia, privind persoanele înregistrate la domiciliu/reşedinţa temporară la o adresă concretă pe blanchete tipizate (seria ST) în conformitate cu termenele şi tarifele stabilite.

Cererea pentru eliberarea adeverinţelor se depune personal, de către reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie la subdiviziunile specializate din cadrul Direcţiei generale acte de identitate sau la serviciile eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul Centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

Termenul de executare a comenzii începe să curgă din momentul depunerii cererii şi prezentării dovezii de achitare a tarifului pentru serviciul solicitat.

Adeverinţele se înmânează, contra semnătură, solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de recepţionare. La înmînarea adeverinţei solicitantul se identifică prin actul de identitate, iar în cazul înmânării acesteia reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit prin procură, suplimentar se prezintă documentele ce atestă dreptul de reprezentare.  Prezentarea actului de identitate nu este obligatorie în cazul în care solicitantul poate fi identificat prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.

Dacă informaţia ce Vă interesează nu este plasată pe pagina Web sau doriţi să primiţi informaţii suplimentare referitoare la acest serviciu, scrieţi în compartimentul consultaţii sau contactaţi serviciul informativ-consultativ la +373 (22) 25-70-70

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42