Confecțonarea și eliberarea plăcilor de înmatriculare noi

Confecțonarea și eliberarea plăcilor de înmatriculare noi

Categorii de solicitanți:

 • Proprietari de vehicule (persoane fizice/juridice)

Documente necesare:

 • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
 • procura (după caz);
 • ștampila (pentru persoane juridice);
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

Generalități

Înmatricularea vehiculelor și agregatelor cu numere de fabricare se efectuează pe numele persoanelor juridice și fizice, în temeiul unuia dintre titlurile de proprietate.

Vehiculele ce nu au fost luate la evidență în Registrul de stat al transporturilor (RST) se înmatriculează numai cu permisiunea scrisă a organelor vamale.

Dreptul de proprietate asupra vehiculelor și agregatelor, importate în Republica Moldova, se autentifică prin documentele eliberate de instituțiile vamale, la perfectarea vamală a acestora.

Vehiculele și agregatele cu numere de fabricare, importate în Republica Moldova, se înmatriculează pe numele persoanelor juridice si fizice, cărora le-au fost eliberate documentele vamale. Această restricție nu se extinde asupra agenților economici care practică, în ordinea stabilită, comercializarea vehiculelor și agregatelor lor, vehiculelor importate de către persoanele fizice și transmise soților, copiilor și părinților sau întreprinderilor ai căror fondatori sunt, precum și asupra transportului importat de către persoanele juridice și transmise reprezentanțelor și filialelor acestora.

Vehiculele și agregatele acestora, ce au numerele de identificare nimicite intenționat, falsificate sau contrafăcute, nu se acceptă spre înmatriculare, reînmatriculare sau radiere din evidență (în afara cazurilor de rebutare).

Schimbul agregatelor sau marcarea lor cu numere de identificare convenționale se admite numai cu permisiunea deținătorului SIA "Registrul de stat al transporturilor".

Înmatricularea vehiculelor (agregatelor) pe numele persoanelor fizice și juridice care au obținut dreptul de proprietate, în baza contractului semnat conform prevederilor legislației (în formă liberă, semnat de părțile tranzacției și autentificat cu ștampilă, dacă unul dintre participanți este persoană juridică), se efectuează la prezentarea Contractului, a documentului de înmatriculare și a cererilor comune pentru introducerea modificărilor în RST.

Vehiculele ce dezvoltă o viteză maximă ce nu depășește 50 km/h, dotate cu motor cu capacitatea cilindrică până la 50 cm3, care anterior nu cădeau sub incidența cerințelor privind înregistrarea lor în RST și care sunt exploatate pe teritoriul Republicii Moldova înainte de 1 februarie 2008, vor fi supuse înregistrării, în baza cererii în scris a posesorului.

Titlurile de proprietate întocmite în alte limbi, cu excepția limbii ruse, se traduc în limba de stat și se autentifică de notar.

Nu sunt acceptate spre înmatriculare unitățile de transport ale căror documente au răzuiri, completări și corectări, nestipulate și neconfirmate prin semnatură și ștampila organului respectiv, precum și titlurile de proprietate în care nu sunt indicate numerele de identificare sau de marcare ale agregatelor.

Procedura de înmatriculare se efectuează numai dupa identificarea vehiculului.Pâna la începerea operațiunilor de înmatriculare pentru vehiculele importate, documentele de înmatriculare și titlurile de proprietate ale acestora urmează a fi supuse, în mod obligatoriu, examinării de către un expert autorizat în testarea tehnică, care determină autenticitatea documentului, eventualele modificări ale textului inițial sau numerelor agregatelor vehicolului.

Înmatricularea de stat și curentă a vehiculelor nu se permite fără prezentarea dovezilor achitării taxelor pentru folosirea drumurilor, a controlului tehnic periodic de stat, precum și asigurării obligatorii de răspundere civilă (cu excepția cazurilor de înstrăinare, rebutare sau exportare din Republica Moldova, ai căror proprietari sunt obligați să achite taxele rutiere și care sunt pasibile de asigurarea obligatorie de răspundere civilă).

Informația despre anul de fabricație și parametrii tehnici ai vehiculelor se introduce în RST în baza documentelor eliberate în procesul vămuirii și a certificatelor de corespundere și/sau de omologare, eliberate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

În cazul constatării faptelor de indicare greșită a datelor vehiculelor (anul de fabricație și/sau parametri tehnici) în procesul vămuirii, certificării și/sau omologării acestora, înmatricularea transportului nu se efectuează, documentele se expediază Serviciului Vamal, iar copiile lor - Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, pentru reexaminare.

Titluri de proprietate :

 • adeverințele sau permisiunile eliberate de organele vamale;
 • facturile eliberate de agenții economici autorizați la comercializarea vehiculelor;
 • certificatele organelor de protecție socială a populației privind transmiterea în folosință a vehiculelor către invalizi;
 • contractele de vânzare-cumpărare, de donare sau de schimb, legalizate notarial;
 • contractele de vânzare-cumpărare întocmite în scris conform cerințelor legislației;
 • titlurile de proprietate și certificatele de moștenire a vehiculelor (agregatelor), legalizate notarial;
 • certificatele despre componența gospodăriilor țărănești, eliberate de primării, în cazul decesului conducătorului pe al cărui nume este eliberat certificatul de înmatriculare;
 • titlurile de proprietate eliberate de organele de privatizare a proprietății de stat;
 • hotarârile instanțelor judecătorești privind confiscarea vehiculelor (agregatelor) sau recunoașterea dreptului de proprietate asupra lor;
 • actele de primire-predare a vehiculelor (agregatelor) aparținând persoanelor juridice;
 • deciziile Comisiilor privind vehiculele câștigate la loterie;
 • acordurile legalizate notarial privind rezilierea contractelor de donare, de partaj al proprietății comune a soților sau al bunurilor succesive;
 • procesele-verbale ale Camerei Înregistrării de Stat privind transmiterea în fondurile statutare a vehiculelor aparținând persoanelor fizice;
 • documentele de înscriere la balanța întreprinderilor a agregatelor cu numere de fabricare;
 • certificatele de înmatriculare (pașapoartele tehnice) a vehiculelor eliberate de organele Ministerului Afacerilor Interne;
 • certificatele subdiviziunilor de examinare și evidență a transportului cu privire la dreptul de proprietate asupra agregatelor cu numere de fabricare;
 • cererile proprietarilor (pentru persoane juridice - acte de rebutare) cu privire la radierea din evidență a vehiculelor rebutate.

Pentru a fi admise în traficul rutier, vehiculele trebuie să fie înmatriculate și să poarte plăcile cu numărul de înmatriculare corespunzător standardului SM-122:2002 "Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci. Condiții tehnice generale" sau standardului național SM 122:2014 "Vehicule rutiere". Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci", amplasate în locurile stabilite. Agenția Servicii Publice prestează o gamă largă de servicii legate de eliberarea plăcilor de înmatriculare cum ar fi: eliberarea plăcilor noi, eliberarea plăcilor din cele folosite, a plăcilor ce conțin simboluri solicitate, plăcilor tranzit s.a., inclusiv desfășoară verificarea evidenței respective la eliberarea plăcilor de înmatriculare, în schimbul celor pierdute, deteriorate sau furate.

 

Categorii de solicitanți:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

 

 

Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePrețul (lei)

Eliberarea plăcilor de înmatriculare pentru mijloace de transport, din cele folosite anterior:

 • participanţilor celui de-al Doilea Război Mondial, o singură dată;
 • invalizilor care se deplasează cu mijloace de transport speciale;
 • persoanelor care au primit gratuit mijloace de transport pe linia asigurărilor sociale.

la momentul adresării

gratuit
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42