Opinia Dvs. este importantă!

Întrebări frecvente

Încheierea căsătoriei se face în prezenţa persoanelor care se căsătoresc, după expirarea unui termen de cel puţin o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

Dacă există motive temeinice, la cererea persoanelor care doresc să se căsătorească (însoţită de acte ce ar confirma motivul urgentării), şeful serviciului stare civilă poate reduce termenul indicat supra, iar în cazuri excepţionale (pericol pentru viaţă, graviditate etc.) căsătoria poate fi încheiată chiar în ziua depunerii declaraţiei de căsătorie.

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova, cu aprobarea cererilor de către Agenţia Servicii Publice.

Termenul de soluționare a cererii de transcriere a actelor de stare civilă de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova este condiționat de operativitatea și corectitudinea constituirii dosarului de către funcționarul responsabil din cadrul misiunii diplomatice/oficiului consular. Este important de menționat că soluționarea cererii de transcriere a actului de stare civilă în acest caz parcurge următoarele etape: transmiterea dosarului spre aprobare prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, examinarea dosarului de către subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice (aproximativ 15 zile), remiterea acestuia (aprobat sau respins) prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene misiunii diplomatice/oficiului consular, întocmirea actului de stare civilă și eliberarea documentului sau înlăturarea neajunsurilor depistate cu repetarea procedurii propriu-zisă.

La serviciile stare civilă teritorială se pot adresa solicitantul pentru a depune cerere privind eliberarea documentului de stare civilă dacă:

 • domiciliul solicitantului este în raza teritorială a serviciului;
 • actul de stare civilă este înregistrat de serviciul dat.

Totodată, serviciile de stare civilă pot fi solicitate şi:

 1. prin intermediul portalului serviciilor publice www.servicii.gov.md;
 2. prin intermediul terminalului multi-media QIWI.

În cadrul serviciilor stare civilă teritoriale sunt angajați colaboratori în conformitate cu schema de încadrare a Instituţiei Publice „Agenţia Servicii Publice”.

ASP a creat câteva posibilităţi de programare pentru a solicita prestarea serviciilor publice:

 • accesarea directă a portalului web “Programare electronică“ prin rețeaua Internet, accesînd pagina web: www.programări.registru.md;
 • apelarea numărului unic de telefon al Call-centrului, 14909 sau 022-25-70-70;
 • adresarea personal la oficiul subdiviziunii teritoriale sau apelarea la numărul de telefon al subdiviziunii teritoriale.

Sunt eliberate 3 tipuri de extrase multilingve:

 • Extras multilingv de naştere;
 • Extras multilingv de căsătorie;
 • Extras multilingv de deces.
TermeneleCostul serviciuluiTaxa de statCostul total
În mod ordinar:   
30 zile50 lei10 lei60 lei
În mod de urgenţă:   
15 zile150 lei10 lei160 lei
5 zile250 lei10 lei260 lei
24 ore350 lei10 lei360 lei
1 oră500 lei10 lei510 lei

Actele de stare civilă întocmite pe numele cetățenilor Republicii Moldova de către organele competente ale țărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Respectiv, cetățeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea actului de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la organul de stare civilă de la domiciliul acestor cetăţeni sau, după caz, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova.

Modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă - presupune o intervenție în conținutul inițial al actului de stare civilă prin omisiunea unor date, înlăturarea unor inexactități sau completarea actului de stare civilă cu niște date personalizate ce lipseau in conținutul acestuia.

Legalizarea/Verificarea autenticității documentului de stare civilă şi confirmarea legalității acestuia (prin aplicarea ștampilelor), în vederea utilizării lui peste hotarele ţării:

 1. certificatului şi extrasului de pe actul de stare civilă;
 2. avizului privind modificările operate în actele de stare civilă.

Tarife:

 Termenele

Costul

În mod ordinar:

 

2 luni

Gratuit

În mod de urgenţă:

 

30 zile

20 lei

15 zile

60 lei

5 zile

100 lei

24 ore

140 lei

1 oră

200 lei

 

Înlesniri

Scutirile de plata tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice:

 • persoanele ce depun cereri în termen 2luni;
 • concomitent cu solicitarea documentului de stare civilă;
 • invalizi de grupaI, II, și a III-a;
 • participanții la al II-lea război mondial:
 • pensionarii de vîrsta;
 • părinții care au 3 și mai mulți copii minori;
 • copiii, elevii și studenții orfani ai instituțiilor de învățămînt, (excepție învățămîntul cu frecvență redusă) pînă la absolvirea instituției de învățămînt respective, însă nu mai mult decît pînă la împlinirea vîrstei de 23 de ani;
 • participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl;
 • cetățenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova – 50% din costul total al serviciului.

Cetățenii străini, cu domiciliul în afara teritoriului Republicii Moldova, încheie căsătoria pe teritoriul Republicii Moldova conform legislației Republicii Moldova dacă au dreptul la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislația statului ai cărui cetățeni sunt.

Organul de stare civilă, la care se depune declarația de căsătorie, solicită viitorilor soți prezentarea actelor de identitate, a certificatelor de naștere și, după caz, a dovezilor privind desfacerea sau încetarea căsătoriei precedente.

Căsătoria cu un cetățean străin se încheie numai dacă, pe lângă actele menționate supra, va fi prezentată dovada (certificatul de capacitate matrimonială), eliberată de autoritatea competentă a statului al cărui cetățean este persoana respectivă, din care să rezulte că sânt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legislația Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.

La actele respective se mai anexează copia pașaportului, inclusiv a paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieșire în Republica Moldova, iar în cazul urgentării căsătoriei, actele ce justifică acest lucru.

În cazul în care legislația statului de origine al cetățeanului străin, nu prevede eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, persoanele interesate au dreptul să prezinte documente care confirmă conținutul normelor dreptului familiei ale statului respectiv pe care le invocă sau să contribuie într-un alt mod la determinarea conținutului acestor norme, depunând o declarație din numele cetățeanului străin pe proprie răspundere (autentificată notarial), privind lipsa impedimentelor la înregistrarea căsătoriei, care urmează a fi tradusă în limba de stat a Republicii Moldova și legalizată în modul stabilit.

Direcţia generală stare civilă şi subdiviziunile sale teritoriale utilizează în activitatea de prestare a serviciilor publice de stare civilă următoarele sisteme informaţionale de domeniu:

 • SI „Subdiviziunea teritorială stare civilă” (OSC Manager);
 • SI „Arhiva actelor de stare civilă” (ARHIV).

În același timp menționăm că, în toate subdiviziunile teritoriale stare civilă, sistemul informațional a fost implementat din martie 2018.

Tarifele  la serviciile prestate în domeniul eliberării actelor de identitate și metodologia de calculare a acestora sunt stabilite de către Guvern.

Astfel,  persoanele care au atins vârsta de pensionare conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat beneficiază de înlesniri la eliberarea actelor de identitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 210 din 24 martie 2014 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate.

Cererea pentru redobândirea cetăţeniei se depune de către cetăţeanul străin care anterior a renunţat la cetăţenia Republicii Moldova sau i-a fost retrasă cetăţenia Republicii Moldova.

Persoana care solicită redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova depune la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice, în a cărui rază îşi are domiciliul, cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova de model stabilit în două exemplare.

Persoana care solicită să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate depune cererea-chestionar, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, la misiunea diplomatică sau oficiul consular (în continuare - MDOC) în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul, iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sînt acreditate MDOC, cererea se depune la orice MDOC.

La cerere se anexează următoarele documente, după caz:

 • Actul de identitate, după caz:
  • paşaportul cetăţeanului străin şi permisul de şedere-pentru cetăţeni străini cu domiciliu/reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
  • paşaportul sau documentul de călătorie şi actul care atestă domiciliu legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul;
  • buletinul de identitate pentru apatrizi, buletinul de identitate pentru refugiaţi sau buletinul de  identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară;
  • actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova-pentru solicitantul statutului de apatrizi;
 • Actul de identitate al reprezentantului legal (părinte, tutore, curator) sau al mandatarului;
 • Documente de stare civilă: certificatele de naştere, inclusiv ale copiilor minori, de căsătorie, de divorţ,de deces,  de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui;
 • Autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi/sau de stabilire cu domiciliu în străinătate, date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi rudele apropiate: părinţi, copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 • Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • Patru fotografii de dată recentă de mărimea 4,5x3,5cm;
 • Dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului.

Actele de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, în mod gratuit, după cum urmează:

 1. Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtul paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), precum şi în următoarele cazuri:
  1. persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu;
  2. persoanelor care, conform cadrului legal al Republicii Moldova, au statut de veteran de război, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
  3. participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
  4. victimelor traficului de fiinţe umane care nu deţin buletin de identitate;
  5. persoanelor care se află la întreţinerea statului într-o instituţie socială rezidenţială, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, în cazul deteriorării, precum şi la declararea pierderii sau furtului acestora.

  În condiţiile prezentului subpunct, cu excepţia lit. e), noţiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.

 2. Buletinul de identitate provizoriu:
  1. persoanelor, beneficiare de pensii de asigurări sociale de stat, inclusiv persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
  2. persoanelor care conform cadrului legal al Republicii Moldova au statut de veteran de război, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
  3. participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
  4. persoanelor domiciliate în localităţile din stânga Nistrului şi în municipiul Bender, la preschimbarea sau la declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
  5. persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, la prima eliberare sau la preschimbarea, declararea pierderii/furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);
  6. persoanelor aflate la tratament prin constrângere, în arest preventiv sau reţinute de organele competente;
  7. victimelor traficului de fiinţe umane care nu au asupra lor buletin de identitate.
 3. Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, dacă persoanele din următoarele categorii nu deţin paşaport valabil:
  1. persoanelor cu dizabilitate severă şi persoanelor care au atins vârsta de pensionare conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat care vor pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înainte de eliberare a biletului de reabilitare/recuperare sau în baza demersului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
  2. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, copiilor cu dizabilităţi şi copiilor cu vârsta sub un an care vor pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
  3. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi copiilor cu dizabilităţi care vor pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
  4. participanţilor la cel de al doilea război mondial.

Subiectul respectiv nu ţine de competenţa Departamentului înregistrare şi evidenţă a persoanelor.

Copiilor în vârstă de până la 18 ani li se eliberează paşaportul cetățeanului  Republicii Moldova în temeiul cererii unuia dintre reprezentanţii legali (unul dintre părinți, tutorele, curatorul),  depusă la autoritatea competentă, cu prezența obligatorie a persoanei reprezentate.

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului minorului, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal;
 • documentele de stare civilă, după caz (certificatul de naştere al minorului, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui al minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea și /sau completarea actului de stare civilă, certificatul de divorț sau de deces al părinților);
 • declaraţia unuia din reprezentanții legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorității competente sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, dacă în hotărârea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului, precum şi în cazul în care căsătoria a fost desfăcută la organul de stare civilă după 1 iunie 2018;
 • hotărîrea instanței de judecată cu privire la divorț definitivă și irevocabilă. Prezentarea acestui document nu este obligatorie în cazul în care este acordul ambilor părinți privind eliberarea pașaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, ori declarat în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente;
 • declarația în scris a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărărea instanței de judecată definitivă și irevocabilă, depusă în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care rezulte acordul acestui părinte privind eliberarea pașaportului persoanei reprezentate;
 • paşaportul anterior, sau declaraţia de pierdere sau furt al paşaportului;
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului.  

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia de prestarea serviciilor prin intermediul Oficiului mobil, și anume:

 • eliberarea actelor de identitate cetăţenilor Republicii Moldova (buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau, după caz, fişa de însoţire;  buletinul de identitate provizoriu; paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova; paşaportul diplomatic; paşaportul de serviciu);
 • înregistrarea la domiciliu și/sau reşedinţă;
 • înregistrarea minorului, cu atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
 • examinarea cererii pentru autorizarea emigrării;
 • examinarea solicitării de repatriere în Republica Moldova;
 • livrarea la adresa solicitată a produselor confecţionate, pentru un set de produse comandate de către o persoană fizică sau juridică sau membrii unei familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă (în sectoarele municipiului Chişinău, în municipiile Bălţi şi Comrat și în alte localităţi din componenţa municipiului Chişinău).

Comanda serviciului Oficiului mobil poate fi efectuată prin:

 • apel telefonic la numărul unic al Call-centrului (022) 25-70-70, 14-909
 • cererea electronică depusă on-line (www.e-service.md);
 • cererea depusă la orice serviciu eliberare a actelor de identitate.

Tariful comenzii Oficiului mobil constituie 450 de lei pentru o persoană sau pentru membrii unei familii (rude de gradul I şi II), în cazul în care aceştia domiciliază pe aceeaşi adresă şi solicită serviciul în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă (suma nu include tariful pentru documentul solicitat).

Deplasarea Oficiului mobil se efectuează în mod gratuit în următoarele cazuri:

 • în instituţie medicală pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova copilului cu vârsta sub 1 an, care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova persoanei cu dizabilitate severă (invalid de gradul I), care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau demersului Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

La solicitarea persoanelor, documentele se livrează prin intermediul Oficiului mobil la adresa solicitată în cazul în care acestea dispun de înregistrare la domiciliu sau reşedinţă şi se află în raza municipiului Chişinău, municipiile Bălţi şi Comrat și în alte localități din componența municipiului Chișinău.

Pentru comanda serviciului de livrare a unui set de documente la adresa de destinaţie, solicitantul achită costul acestuia conform tarifelor stabilite prin reglementările interne ale Instituției publice „Agenția Servicii Publice”:

 • în sectoarele municipiului Chişinău, în municipiile Bălţi şi Comrat – 60 de lei;
 • în alte localități din componența municipiului Chişinău – 100 de lei.

Cererea pentru restituirea mijloacelor bănești pentru serviciile neprestate se depune personal de către solicitant sau de către reprezentatul legal, sau cel împuternicit al acestuia în adresa conducerii Agenției Servicii Publice la subdiviziunea structurală la care a depus anterior cererea pentru prestarea serviciului , în termen de cel mult trei ani din data efectuării plății.

La cererea privind solicitarea restituirii mijloacelor bănești pentu serviciile neprestate se anexează următoarele documente, după caz:

 • copia de pe actul de identitate;
 • documentul în original ce confirmă achitarea sau alt document care justifică efectuarea plății pentru serviciul solicitat neprestat;
 • documentul ce confirmă neprestarea serviciului:
  • copia de pe avizul privind respingerea cererii pentru prestarea serviciului, eliberat de către subdiviziunea structurală(teritorială) respectivă cu consemnarea temeiurilor de refuz;
  • certificatul eliberat de către subdiviziunea structurală(teritorială) respectivă ce confirmă faptul prestării serviciului în schimbul celui achitat inițial și ulterior;
  • certificatul eliberat de către subdiviziune structurală, care confirmă achitarea tarifului pentru serviciul solicitat, dar care din anumite motive nu a fost prestat;
  • procura în cazul reprezentării beneficiarului de către o altă persoană decât subiectul datelor cu caracter personal, întocmită în modul stabilit;
  • copia certificatului de deces al beneficiarului.

Cererea privind solicitarea restituirii plăţii se înregistrează, în mod obligatoriu, în Registrul corespondenței recepționate a subdiviziunii structurale respective, conform procedurii stabilite privind circulaţia documentelor.

Setul de documente înregistrat  cu decizia în formă scrisă a şefului subdiviziunii structurale prestatoare de servicii se transmit în original la Direcţia contabilitate a Direcției generale economico-financiare (str. Aleksandr Puşkin, nr.42) pentru examinare conform competențelor.

Cererea se examinează în  în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare din data înregistrării acesteia.

Rezultatul examinării constituie decizia de restituire sau, după caz, decizia motivată de respingere a acesteia. În cazul luării deciziei de restituire a plății solicitantul este informat prin telefon despre rezultatul examinării cererii, iar în cazul luării deciziei de refuz, motivul i se comunică solicitantului în scris.

Restituirea plăților persoanelor fizice se efectuează în conformitate cu prevederile cadrului normativ-legal în vigoare, prin modul indicat în cererea solicitantului:

 1. prin virament – în cazul existenței contului bancar deschis pe numele solicitantului în insituțiile financiare;
 2. în numerar – din casieria Agenției Servicii Publice (municipiul Chișinău, str. Aleksandr Puşkin, nr.42), conform procedurilor stabilite prin acte normative cu privire la efectuarea operațiunilor de casă pentru efectuarea decontărilor în numerar;
 3. prin mandat bănesc – prin intermediul ÎS ,,Poșta Moldovei”.

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să deţină concomitent două paşapoarte valabile cu condiţia că datele personale ale titularului, conținute în acestea, să fie identice. Această prevedere nu se aplică în cazul pașaportului diplomatic sau al pașaportului de serviciu.

 1. La prima eliberare  minorului, inclusiv a celui asupra căruia a fost instituită tutela sau curatela
  • Certificatul de naștere;
  • Actul de identitate al reprezentantului legal (părinte, tutore, curator);
  • Documentele ce confirmă împuternicirile de reprezentare:
   1. În cazul minorului asupra căruia a fost instituită  tutela sau curatela:
    • decizia autorității tutelare,
    • hotărârea instanței de judecată definitivă,
    • decizia consiliului de familie.
   2. În cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela:
    • dispoziția autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;
    • dispoziția autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
    • documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
  • legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare ori al reprezentantului instituției în cauză
 2. Preschimbarea pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)
  • Pașaportul de tip sovietic  (modelul anului 1974); 
   În cazul în care declară pierderea/furtul acestuia, se depune declarația de pierdere a acestuia în oficiu
  • Documentele de stare civilă, după caz (certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum şi alte documente de stare civilă).
 3. Preschimbarea buletinului de identitate cu termenul de valabilitate expirat, precum și în caz de pierdere, furt sau deteriorare
  • Buletinul de identitate ce urmează a fi preschimbat
   În cazul în care declară pierderea/furtul acestuia, se depune declarația de pierdere a acestuia în oficiu
 4. Schimbarea numelui și/sau prenumelui sau modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal
  • Buletinul de identitate
  • Documentul de stare civilă ce atestă schimbarea numelui și /sau prenumelui, modificarea /rectificarea/completarea datelor personale (certificatul de căsătorie, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui, certificatul de divorț, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă). 
   În cazul în care informația despre schimbarea/ modificarea, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal, precum și despre documentele de stare civilă respective este actualizată în RSP la data adresării ddocumentele de stare civilă nu se prezintă
 5. Schimbarea domiciliului în cazul deținerii buletinului de identitate de formatul ID-I
  • Buletinul de identitate;
  • Actul  ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei;
   Nu se prezintă în cazul în care titularul de drept confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile și veridicitatea datelor declarate poate fi verificată prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile.
  • Declarația de primire în spațiul locativ depusă de către proprietarul sau coproprietarii locuinței, în cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reședință în locuința proprietate privată asupra căreia aceasta nu are dreptul de proprietate sau de folosință;
   Poate fi depusă la notar sau în fața persoanei responsabile din cadrul SEAI/CM
 6. Modificarea, rectificarea sau completarea datelor adresei de domiciliu/reședință în cazul deținerii buletinului de identitate de formatul ID-I
  • Buletinul de identitate;
  • Documentele justificative privind modificarea, rectificarea, sau completarea adresei:
   • actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei;

   Nu se prezintă în cazul în care titularul de drept confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile și veridicitatea datelor declarate poate fi verificată prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile.

  • decizia administrației publice locale prin care  se atestă faptul schimbării adresei
 7. Schimbarea statutului juridic (dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republici Moldova)
  • Pașaportul cetățeanului străin sau documentul de călătorie;
  • Actul de identitate pentru străini, eliberat de autoritatea competentă pentru străini (permis de ședere, buletin de identitate);
  • Documente ce confirmă apartenența la cetățenia Republicii Moldova, după caz:
   • avizul privind recunoașterea persoanei cetățean al Republicii Moldova;
   • adeverința  privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova;
   • Încheierea privind determinarea apartenenței la cetățenia RM)
  • Documentele de stare civilă
   Nu se prezintă în cazul în care informația despre documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației, la data adresării
  • Actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei 
   Nu se prezintă în cazul în care titularul de drept confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile și veridicitatea datelor declarate poate fi verificată prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile.
  • Declarația de primire în spațiu locativ de către proprietarul sau coproprietarii locuinței, în cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reședință în locuința proprietate private asupra căreia aceasta nu are dreptul de proprietate sau de folosință. 
   Poate fi depusă la notar sau în fața persoanei responsabile din cadrul SEAI/CM
 8. Eliberarea buletinului de identitate cu înlesniri
  • În funcție de motivul adresării se prezintă documentele respective (a se vedea mai sus) și suplimentar în funcție de categoria persoanei care beneficiază de înlesniri în condițiile Hotărârii Guvernului nr.210 din 24.03.2014 „Cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate” următoarele documente:
   • legitimaţia de pensionar;
   • certificatul ce atestă gradul de dizabilitate (severă, accentuată sau medie);
   • legitimaţia ce atestă statutul de veteran de război;
   • legitimaţia ce atestă statutul de participant la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
   • certificatul ce atestă statutul de victimă a traficului de fiinţe umane eliberat de autoritatea competentă din cadrul MAI
   • demersul administraţiei instituţiei sociale rezidenţiale;
   • confirmarea eliberată de autoritatea administraţiei publice locale  din localitățile afectate de inundațiile din vara anului 2010;
   • legitimaţia de donator voluntar permanent de sânge şi/sau componente sanguine, eliberată de Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui;
   • legitimația privind deținerea titlului de „Donator emerit al Republicii Moldova”.

Documentarea cu permis de conducere în baza buletinului provizoriu nu contravine legislației RM.

Procedura de validare peste hotare a permiselor de conducere se efectuează conform legislației naționale ale țării respective.

Statele membre ale UE recunosc reciproc și preschimbă permisele de conducere, eliberate de către autoritățile altor state membre ale UE, fără examen, deținând o bază de date comună privind permisele de conducere eliberate.

 • actul de identitate;
 • cererea-tip, semnată de solicitant;
 • adeverința medicală a conducătorului de vehicul;
 • dovada achitării taxei respective;
 • documentele ce confirmă calificarea de conducător de vehicul, dacă permisul de conducere declarat pierdut nu este supus evidenței în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule
 • declarația pe proprie răspundere că într-adevăr permisul a fost pierdut, furat sau distrus;
 • permisul de conducere obținut în alte state și copia autentificată a acestuia (în cazde necesitate și traducerea autentificată), pentru titularii care au/și-au stabilit domiciliul sau reședința în RM și solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere.
 • cazierul contravențional privind lipsa restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidențelor respective ale MAI, se indică asupra prezentării obligatorii a acestui document.

Permisele de conducere naționale de modelul DL 1995 au termen de valabilitate nelimitat, iar preschimbarea acestora nu este obligatorie.

Permisele de conducere de model DL 2008 și DL 2015 se preschimbă la expirarea termenului de valabilitate, iar preschimbarea se efectuează fără susținerea examenului.

 • actul de identitate;
 • cererea-tip, semnată de solicitant;
 • adeverința medicală a conducătorului de vehicul;
 • permisul de conducere obținut anterior;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat (bonurile de plată).

 • actul de identitate;
 • cererea-tip, semnată de solicitant;
 • permisul de conducere național al RM de model DL 2008 și DL 2015, cu statut valabil și cu condiția că asupra acestuia nu sunt aplicate restricții;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

Se admite perfectarea permisului de conducere internațional prin intermediul reprezentantului (în bază de procură).

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto nu dispune de informația referitoare la condițiile returnării pașapoartelor tehnice extrase la vamă, în acest sens fiind necesară solicitarea acestor informații  de la Serviciul vamal.

Posibilitatea achitării de către persoanele fizice și persoanele juridice a serviciilor prestate de către organul înregistrării de stat la oficiile Poștei Moldovei urmează a fi asigurată de către Secția administrare contracte, Direcția administrare și dezvoltare servicii publice, Departamentul management servicii publice.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:

 • cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea organului competent privind dizolvarea și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

 • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul.

Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectueză după publicarea unui aviz privind lichidarea persoanei juridice în Monitorul Oficial al RM, închiderea, pe proprie răspundere, a conturilor bancare și lipsa datoriilor față de bugetul public național.

Pentru radierea întreprinzătorului individual din Registrul de stat se depune cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat, în cazul lipsei datoriilor față de bugetul public național.

Înregistrarea de stat se efectuează în termen de 15 zile.

Lista actelor necesare pentru  înregistrarea organizațiilor necomerciale, inclusiv separat pe forme juridice de organizare, sunt plasate de pagina web oficială a ASP www.asp.gov.md, iar modelele de acte corespunzătoare formei juridice pot fi accesate pe www.e-services.md/?q=ro/content/descarca-formulare.

Agenții economici au posibilitatea de a comanda confecționarea ștampilei, la dorință, atât la etapa constituirii întreprinderii, cât și ulterior, la înregistrarea modificărilor datelor înscrise în registrul de stat al persoanelor juridice și în actele de constituire prin completarea cererii privind confecționarea ștampilei. Obligativitatea deținerii ștampilei de către întreprindere a fost anulată.

 • înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor și reprezentanțelor acestora, precum și a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 ore, care se calculează în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării și se percepe o taxă de 1149 lei (pentru persoanele juridice) și 364 lei (pentru întreprinzătorii individuali);
 • pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor și reprezentanțelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, precum și pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgență timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori, și respectiv, se percepe o taxă de 4596 lei (pentru persoanele juridice) și 1456 lei (pentru întreprinzătorii individuali).

 • prezentarea solicitantului la organul înregistrării de stat pentru depunerea cererii de înregistrare și a documentelor necesare;
 • prezentarea solicitantului la organul înregistrării de stat pentru înregistrare de stat, cu recepționarea deciziei de înregistrare și a actelor de constituire, după caz.

 • înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care și-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite;
 • înregistrarea de stat a întreprinderii – rezidente în zona de susținere a dezvoltării social-economice cu regim preferențial (localități din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari), precum și operarea modificărilor în actele de constituire;
 • înregistrarea de stat a întreprinderii debutante;
 • furnizarea informației din Registrul de  stat al persoanelor juridice întreprinderii debutante.

 • actul de identitate al fondatorului sau al reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum și al administratorului persoanei juridice;
 • cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 • declarația privind beneficiarul efectiv;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Serviciile cadastrale teritoriale prestează servicii ce țin de înregistrarea bunurilor imobile, furnizarea informației din cadastrul bunurilor imobile, lucrări cadastrale și evaluarea bunurilor imobile în alte scopuri, decât impozitarea. Tarifele diferă în funcție de serviciu, tipul bunului imobil (la serviciile de înregistrare și lucrările cadastrale), suprafață și distanța față de SCT (la lucrările cadastrale și evaluare). Informația despre servicii, condițiile de prestare a acestora și tarife este disponibilă pe pagina www.asp.gov.md. Serviciile cadastrale teritoriale prestează servicii ce țin de înregistrarea bunurilor imobile, furnizarea informației din cadastrul bunurilor imobile, lucrări cadastrale și evaluarea bunurilor imobile în alte scopuri, decât impozitarea. Tarifele diferă în funcție de serviciu, tipul bunului imobil (la serviciile de înregistrare și lucrările cadastrale), suprafață și distanța față de SCT (la lucrările cadastrale și evaluare). Informația despre servicii, condițiile de prestare a acestora și tarife este disponibilă pe pagina www.asp.gov.md.

Pentru a beneficia de servicii din domeniul cadastrului, solicitantul se va adresa la CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Certificatul privind valoarea bunului imobil poate fi obținut prin adresarea nemijlocită la CM, în raza de activitate a căruia este amplasat acest bun. La fel, cererea pentru eliberarea extrasului poate fi depusă on-line pe pagina www.asp.gov.md / Servicii electronice /  e-cadastru / Comanda on-line. Ridicarea extrasului solicitat on-line se va face la SCT sau CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Extrasul din registrul bunurilor imobile poate fi obținut prin adresarea nemijlocită la CM, în raza de activitate a căruia este amplasat acest bun. La fel, cererea pentru eliberarea extrasului poate fi depusă on-line pe pagina www.asp.gov.md / Servicii electronice /  e-cadastru / Comanda on-line. Ridicarea extrasului solicitat on-line se va face la SCT sau CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Stabilirea modalității de gestionare a fluxului de solicitanți, cât și programului de lucru în cadrul CM nu este de competența Departamentului cadastru.

Procedura este descrisă în Regulamentul privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil, efectuare a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate și executare simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri, aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 108 din 02.09.2016.

Potrivit art. 21 alin. 3 al Legii cu privire la delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018, IP Agenția Servicii Publice nu efectuează lucrări de delimitare, deci întrebarea respectivă depășește competențele și atribuțiile Departamentului cadastru.

Întrebarea nu este de competența Departamentului cadastru.

Pentru perfectarea tranzacției de vânzare-cumpărare a bunului imobil notarul solicită următoarele documente eliberate de Departamentul cadastru: extrasul din registrul bunurilor imobile și certificatul cu privire la valoarea bunului imobil, estimată în scopul impozitării.

Acte obligatorii:

 1. Certificat de moştenitor legal sau testamentar;
 2. Actul de identitate al solicitantului (moştenitorului);
 3. Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune reprezentantul moştenitorului);
 4. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului.
 5. Planul geometric al bunului imobil (dacă acesta lipseşte la SCT)
 6. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.

Acte suplimentare:

 1. Alte acte, potrivit legislaţiei în vigoare.

 Notă: În cazuri particulare, registratorul poate solicita alte acte, argumentând necesitatea prezentării acestora

Persoane fizice

Acte obligatorii:

 1. Documentul în temeiul căruia a apărut dreptul;
 2. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor;
 3. Actul de identitate al solicitantului;
 4. Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decât persoana care solicită înscrierea dreptului său de proprietate);
 5. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului;
 6. Planul geometric al bunului imobil (dacă acesta lipseşte la SCT).

Persoane juridice

Acte obligatorii:

 1. Documentul în temeiul căruia a apărut dreptul;
 2. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor;
 3. Certificatul de înregistrare şi extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice(pentru persoanele juridice nerezidente):
 4. Actul de identitate al reprezentantului;
 5. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă cererea o depune este altcineva decât administratorul);
 6. Planul geometric al bunului (dacă acesta lipseşte la SCT).

Acte suplimentare:

 1. Alte acte potrivit legislaţiei în vigoare

Notă: În cazuri particulare, registratorul poate solicita alte acte, argumentând necesitatea prezentării acestora

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook