Eliberarea duplicatului licenţei

Se referă la toate genurile de activitate

Drept temei pentru eliberarea duplicatului actului permisiv servește pierderea sau deteriorarea lui. În caz de pierdere a actului permisiv, titularul depune la autoritatea emitentă, o cerere de eliberare a duplicatului actului permisiv, personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorității, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaționale dedicate sau prin poștă electronică (sub forma de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), la care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42