Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

Extrasul multilingv de pe actul de stare civilă

extrasul multilingv de pe actul de naştere;

extrasul multilingv de pe actul de căsătorie;

extrasul multilingv de pe actul de deces.

Extrasul multilingv (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei nr.16 semnată la Viena la 8 septembire 19761.

Domeniul teritorial al Convenţiei CISC nr. 16 privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă din 8 septembrie 1976:

Republica Moldova
Austria
Belgia
Bulgaria Bosnia și Herțegovina
Capul Verde
Croația
Elveția
Estonia

Franța
Germania
Grecia
Italia
Lituania
Luxembourg
Macedonia
Muntenegru

Olanda
Polonia
Portugalia
România
Serbia
Slovenia
Spania
Turcia

Actele  necesare pentru eliberarea extrasului

Pentru solicitarea extrasului multilingv urmează a fi prezentate următoarele acte:

cererea de modelul respectiv (naştere, căsătorie sau deces);

actul de identitate (original şi copie) al titularului actului de stare civilă sau al persoanei care îl reprezintă;

certificatele de naştere ale ambilor soţi (originl şi copie);

dovada împuternicirii în original şi copie (procura, legitimaţia de serviciu care confirmă reprezentarea autorităţii tutelare, hotărîrea de judecată care instituie curatela ş.a );

dovada achitării taxei pentru serviciu, conform termenului de eliberare al extrasului.

Categorii de solicitanți

Documentele de stare civilă se eliberează la solicitare:

titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepționale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;

membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptățite – în cazul în care  titularul actului de stare civilă a decedat;

reprezentantului legal al minorului, al persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabilă prin hotărârea instanței judecătorești, părinților, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorității tutelare;

reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură autentificată notarial).

Serviciul poate fi solicitat:

la organul de stare civilă care deține actul respectiv;

la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, care va executa cererea prin intermediul serviciului de curierat intern;

la Direcția generală stare civilă;

la terminalele de autoservire;

pe portalul guvernamental www.servicii.gov.md.

Notă: *În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 (publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42