Opinia Dvs. este importantă!

Înregistrarea persoanelor juridice din Transnistria

Înregistrarea persoanelor juridice din Transnistria

Informații generale

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 815 din 02.08.2005 „Cu privire la regularizarea fluxurilor de mărfuri ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior al Transnistriei”, începând cu data de 25 ianuarie 2006, organul înregistrării de stat efectuează înscrierea provizorie şi înregistrarea permanentă a agenţilor economici care au sediul în raioanele de Est ale Republicii Moldova.

Organul înregistrării de stat  ţine evidenţa agenţilor economici din Transnistria care efectuează operaţiuni de export-import, prestează servicii de transport auto şi furnizează reţele şi/sau servicii de comunicaţii, atribuindu-le codul IDNO şi înscriind provizoriu datele în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Pentru înscrierea în Registrul de stat, agenţii economici menţionaţi prezintă organului de înregistrare copiile de pe actele de constituire şi certificatele de înregistrare, şi  extrasul (în original) din Registrul de stat din Transnistria.

Întru confirmarea luării în evidenţă a agenţilor economici din Transnistria, organul înregistrării de stat eliberează un extras din Registrul de stat privind înregistrarea provizorie, care permite furnizarea reţelelor şi/sau a serviciilor de comunicaţii electronice în baza autorizării generale şi obţinerea unor licenţe pentru genurile de activitate care se licenţiază şi perfectarea documentelor necesare efectuării operaţiilor de export-import şi servicii de transport auto în organele vamale şi fiscale şi în instituţiile financiare din Republica Moldova.

În vederea obţinerii licenţei pentru activitatea de trafic de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior, agenţii economici din Transnistria trebuie să depună la autoritatea de licenţă o cerere de modelul stabilit, anexînd la ea extrasul din Registrul de Stat, eliberat de organul înregistrării de stat. Licenţa se eliberează pe un termen de pînă la 6 luni cu posibilitatea primirii unei noi licenţe la expirarea termenului de valabilitate a celei precedente, fără achitarea taxei pentru licenţă.

Concomitent organul înregistrării de stat  efectuează înregistrarea permanentă a agenţilor economici din Transnistria conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare. Pentru înregistrare sunt prezentate actele stabilite de prevederile art.7 din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali.

Suplimentar Vă informăm că, în baza prevederilor Legii nr.39-XVI din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinerea activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari, organul înregistrării de stat înregistrează agenţi economici din Zona economică creată pe teritoriile în hotarele administrativ-teritoriale ale comunelor Cocieri (satele Cocieri şi Vasilievca), Corjova (satele Corjova şi Mahala), Coşniţa (satele Coşniţa şi Pohrebea), Molovata Nouă (satele Molovata Nouă şi Roghi), ale satelor Doroţcaia şi Pîrîta din raionul Dubăsari. Persoanele fizice şi juridice rezidente ale zonei economice sunt scutite integral de  taxa pentru înregistrarea de stat a întreprinderii, precum şi pentru operarea modificărilor în actele de constituire. Agenţii economici din zona dată sunt înregistraţi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook