Lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate în scopul prezentării informaţiei necesare expertului tehnic, pentru determinarea gradului de executare a clădirilor. Clădire nefinalizată, serviciu separat.

Documente necesare

Acte obligatorii pentru: Persoane fizice

 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Actul de identitate al reprezentantului(dacă cererea o depune altcineva decît persoana pe numele căreia va fi înregistrat dretul de proprietate);
 • Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului;
 • Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.

Acte obligatorii pentru: Persoane juridice

 • Actul de identitate al reprezentantului;
 • Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decît administratorul);
 • Bonul ce confirmă achitarea serviciului;
 • Certificatul de înregistrare și extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice (pentru persoanele juridice nerezidente);
 • Actele de constituire.

Pe lîngă actele  menţionate, solicitantul  va prezenta unul din documentele  de mai jos:

 • Documentul care confirmă dreptul de proprietate/cesiune asupra bunului imobil;
 • Documentaţia de proiect a obiectului (după caz), autorizarea de construire (după caz), certificatul de urbanism (după caz);
 • Alt document ce identifică bunul imobil şi deţinătorul acestuia ex: certificatul emis de APL (extras din registrul de evidenţă a gospodăriei),  documentul ce confirmă drepturile asupra terenului aferent, adeverinţă (certificat) eliberat de APL sau de la alte organe de resort, care va atesta faptul posesiei construcţiei/încăperii date sau altă atestare de complicitate, etc;
 • Certificatul de succesiune;
 • În cazul executării lucrărilor cadastrale pentru bunurile imobile ce aparţin Republicii Moldova sau unei unităţi administrativ-teritoriale a ei, se prezintă documentul emis de autoritatea publică autorizată;
 • Încheierea instanţei de judecată prin care se dispune executarea lucrărilor cadastrale.

Termene şi tarife

Selectaţi distanţa

în localitatea unde este sediul OCT
pînă la 50 km, inclusiv
de la 50 km pînă la 100 km, inclusiv
mai mare 100 km

Selectaţi termen

20 zile lucrătoare
7 zile lucrătoare
3 zile lucrătoare
Tarif:

0 lei

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42