Contract de prestare a serviciilor informaționale BCD

Contract-tip
Aprobat prin Ordinul ASP nr. 405 din 14.08.2020

Contract nr. ___________ (BCD/GR)
de prestare a serviciilor informaționale
din Banca Centrală de Date a cadastrului bunurilor imobile

Prezentul Contract este încheiat astăzi _______________ 20___, în mun. Chişinău.

Instituția Publică ,,Agenţia Servicii Publice”, reprezentată de către dl Vladimir ZMUNCILĂ, în calitate de Director adjunct, care acţionează în baza Procurii, denumită în continuare „Prestator”, pe de o parte, şi

_______________________, reprezentat/-ă de către _______________________, în calitate de _______________________, care activează în baza _______________________, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, ambele denumite în continuare „Părți”, iar separat „Parte”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Noţiuni principale

1.1 Informaţie – date din Banca Centrală de Date (BCD) a cadastrului bunurilor imobile;

1.2 Banca Centrală de Date a cadastrului bunurilor imobile (BCD) – sistem informațional de înscrieri privind bunurile imobile, drepturile asupra lor, titularii de drepturi și alte informații, care poate fi accesată în mod automatizat;

1.3 Utilizarea informației grafice – serviciu opţional, care oferă acces complex la tot conținutul portalului BCD, cât și la funcția de exportare a planurilor cadastrale în limita Abonamentului selectat de Beneficiar;

1.4 Exportare – descărcarea informației grafice despre bunurile imobile în formatul MapInfo;

1.5 Date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

1.6 Deținător al informației – Prestator, care oferă acces la BCD şi la informaţia grafică în baza prezentului contract;

1.7 Beneficiar – persoană fizică sau juridică care beneficiază de acces autorizat la Informație în baza prezentului Contract;

1.8 Administrator – persoana desemnată de către Beneficiar, responsabilă de îndeplinirea prevederilor prezentului Contract;

1.9 Utilizator – persoana fizică desemnată de către Beneficiar, cu drept de acces autorizat la Informație;

1.10 Abonament – număr determinat de accesări/opţiuni incluse, prevăzute pe o anumită perioadă (o lună), oferite în cadrul prezentului Contract.

2. Obiectul contractului

2.1 Prin prezentul contract, Prestatorul se obligă să presteze Beneficiarului servicii informaționale de acces la BCD/informaţia grafică în volumul stipulat în Anexa nr.1, iar Beneficiarul se obligă să achite taxa de conectare și tarifele prevăzute pentru aceste servicii (în limita abonamentelor selectate).

2.2 Serviciile informaționale de acces la BCD/informația grafică se prestează în mod automatizat, la distanță, prin transmiterea datelor de autentificare la adresele electronice ale utilizatorilor nominalizați în Anexa nr.2 la Contract.

2.3 Beneficiarul va utiliza informația accesată în scopul verificării drepturilor înregistrate asupra bunurilor imobile în stricta conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

2.4 Informația accesată din BCD conține date cu caracter personal, ce fac parte din categoria informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată, pentru divulgarea căreia Beneficiarul poartă răspundere conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

3. Obligaţiile Prestatorului

3.1 Asigurarea accesului la BCD/informația grafică după intrarea pe contul Prestatorului a plăţii pentru conectare şi a plăţii pentru abonamentul lunar pentru serviciile solicitate conform Anexei nr. 1.

3.2 Asigurarea accesului la Informație pentru utilizatorii stipulați în Lista utilizatorilor conform cerințelor din Anexa nr. 2. Notă: Prestatorul nu garantează accesul la BCD/informația grafică de la orele 20:00 până la 09:00 (timp necesar pentru actualizarea informației în BCD).

3.3 Atribuirea utilizatorilor desemnaţi de Beneficiar unui nume login şi parolei, care poartă un caracter secret şi nu pot fi divulgate.

3.4 Conectarea, deconectarea, reconectarea utilizatorilor la Informație după prezentarea Listei utilizatorilor, semnată de către Beneficiar.

3.5 Restabilirea funcționării BCD în termeni rezonabili (probleme tehnice ce împiedică funcționarea BCD).

3.6 Monitorizarea accesărilor în BCD și exportărilor de informație grafică efectuate.

3.7 Sistarea accesului la BCD/informația grafică fără restituirea sumei achitate pentru serviciu în cazul depistării accesului terțelor persoane, folosind parola de acces acordată Beneficiarului, cât și în cazul încălcării de către Beneficiar a prevederilor contractului.

3.8 Suspendarea prestării serviciilor informaționale în cazul neîndeplinirii prevederilor stipulate în pct.5.3 și 5.4 ale prezentului Contract, până la data de confirmare a plății.

3.9 Asigurarea informării imediate a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), despre incidentele de securitate informaţională care au avut loc în procesul prestării serviciilor informaţionale.

4. Obligaţiile Beneficiarului

4.1 Organizarea locurilor automatizate de muncă (LAM) pentru utilizarea BCD şi a informaţiei grafice, din cont propriu.

4.2 Desemnarea unei persoane responsabile de îndeplinirea prevederilor prezentului Contract - Administrator.

4.3 Prezentarea Prestatorului Lista utilizatorilor, pe suport de hârtie, semnată, întocmită conform cerințelor (Anexa nr. 2), pentru asigurarea conectării/deconectării acestora.

4.4 Efectuarea cercetării de serviciu în cazul pierderii sau compromiterii parolei de către utilizatorii BCD, rezultatele căreia prezintă prin scrisoare Prestatorului, cu prezentarea listei utilizatorilor pentru eliberarea parolei noi, conform Anexei nr. 2.

4.5 Desemnarea unui nou Administrator în cazul concedierii ori transferului Administratorului în alte subdiviziuni ori organizaţii ale Beneficiarului, cu informarea oficială a Prestatorului în termen de 5 zile de la data desemnării.

4.6 Informarea Prestatorului în cazul excluderii utilizatorilor, în termen de 5 zile de la data respectivă, cu solicitarea de deconectare a utilizatorilor excluși.

4.7 Asigurarea respectării următoarelor Cerinţe privind securitatea informaţiei accesate:

a) Utilizatorii vor aplica nume login, care poartă un caracter secret şi nu poate fi divulgat.

b) Utilizatorii vor aplica parole, ce conţin cel puţin opt simboluri pe diferite registre de tastatură, cu schimbarea periodică a acesteia (o dată în 90 zile).

c) Utilizatorii vor asigura executarea politicii „ecranului curat”, adică finisarea obligatorie a lucrului cu BCD sau deconectarea terminalului în cazul lipsei necesităţii utilizării lui.

d) Utilizatorii nu vor admite copierea și răspândirea nesancționată a informației accesate.

e) Beneficiarul va lua măsuri de neadmitere a persoanelor terţe la LAM ale utilizatorilor.

f) Beneficiarul va asigura protocolarea și monitorizarea utilizatorilor și interpelărilor efectuate, cu indicarea datei, timpului și numele, prenumele utilizatorului.

g) Beneficiarul va asigura informarea imediată a Prestatorului despre incidentele de securitate informaţională care au avut loc în procesul accesării informaţiei.

h) Beneficiarul se va înregistra în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal ținut de CNPDCP (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.296/2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal).

4.8 Solicitarea informaţiei cu privire la numărul de accesări pentru a monitoriza utilizarea abonamentului, cât și numărul de exportări a informației grafice.

4.9 Solicitarea transferării la alt abonament, care se va efectua prin încheierea unui Acord adiţional la Contract în baza unui demers oficial al Prestatorului. În cazul în care trecerea la alt abonament este solicitată în cursul lunii, accesările consumate conform abonamentului curent se vor include în numărul accesărilor din abonamentul nou, astfel ca în sumă numărul de accesări să nu-l depăşească pe cel prevăzut în abonamentul nou.

4.10 Prezentarea la solicitarea Prestatorului a informaţiei cu privire la accesul utilizatorilor, desemnaţi de Beneficiar în termen de 10 zile calendaristice.

4.11 Solicitarea suspendării sau încetării accesului la BCD și la informaţia grafică. Solicitarea oficială de suspendare sau încetare va fi transmisă până la data de 30 a lunii premergătoare celei din care se solicită suspendarea sau încetarea.

4.12 Asigurarea respectării prevederilor Legii nr.133/2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, Hotărârii Guvernului nr.1123/2010 privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal și altor acte normative referitoare la protecția acestor date, inclusiv de către administrator și toți utilizatorii Beneficiarului.

5. Ordinea de achitare și facturare

5.1 Pentru obținerea accesului la Informație, Beneficiarul va achita taxa de conectare în sumă de 300 lei. Tipurile de abonament și tarifele pentru acces la BCD/informaţia grafică sunt stabilite în Anexa nr. 1.

5.2 Plata pentru conectare și acces la BCD/informația grafică se va efectua în baza contului eliberat de către Prestator.

5.3 Achitarea tarifului de abonament pentru luna următoare se va efectua nu mai târziu de data de 25 a lunii ce precede luna prestării serviciului. Indiferent de ziua conectării la BCD/informaţia grafică, termenul de acţiune al abonamentului este din momentul conectării până în ultima zi lucrătoare a lunii.

5.4 Plata pentru serviciul de exportare a planului cadastral la nivel de sector cadastral va fi efectuată de Beneficiar prin virament sau în numerar până la data de 25, în baza facturii emise de către Prestator, în caz contrar Prestatorul va sista accesul la funcţia „Exportare”.

5.5 În caz de neachitare a plăților în termenul stabilit prestarea serviciilor informaționale va fi suspendată (sistarea accesului la Informație). Dacă în decurs de 30 de zile după expirarea termenului de plată Beneficiarul nu va efectua plata cuvenită, Contractul poate fi rezolvit fără prezentarea de către Prestator a unui preaviz Beneficiarului. În cazul achitării abonamentului în urma sistarii accesului la Informație, reconectarea va avea loc în decurs de 2 zile lucrătoare de la data achitării, luând în considerare faptul că plata se efectueaza pe cont trezorerial.

5.6 Suma achitată pentru servicii nu se restituie în cazul în care Beneficiarul a efectuat accesări în perioada pentru care a fost efectuată plata.

5.7 Prestatorul are dreptul să schimbe unilateral mărimea tarifelor stipulate în Anexa nr. 1, cât și condițiile de acces în conformitate cu procedurile și actele normative ce reglementează activitatea Prestatorului. În acest caz Prestatorul va informa Beneficiarul despre schimbarea tarifelor stipulate în Anexa nr. 1 cu 15 zile înainte de intrarea tarifelor în vigoare. Dacă în termen de 10 zile după înștiințarea dată, Beneficiarul nu și-a exprimat dorința de a înceta Contractul, acesta va continua pentru viitor cu tarifele revăzute.

5.8 Pentru serviciile prestate în baza prezentului contract Prestatorul va emite factura fiscală pînă în ultima zi a lunii curente.

5.9 Prestatorul va transmite factura fiscală Beneficiarului prin una din următoarele modalități:

  1. E-factura -Ciclu lung;
  2. E-factura -Ciclu scurt;

Notă: se va sublinia de către Beneficiar o modalitate din cele propuse supra.

5.10 În cazul cînd beneficiarul va selecta transmiterea facturii fiscale prin ’ciclu scurt’ (lit.b pct.5.9) se va indica modul de primire a facturii:

  1. Serviciul poștal al Î.S. „Poșta Moldovei” ( se va indica adresa poștală); _______________________
  2. Poșta electronică ( se va indica adresa poștei electronice); _______________________
  3. Personal (la sediul Prestatorului de pe str. A. Pușkin 42, mun. Chișinău).

6. Clauze speciale

6.1 La executarea prezentului Contract, Părțile se vor conduce în special de prevederile Legii nr.467/2003 cu privire la informatizare şi resursele informaţionale de stat, Legii nr.20/2009 cu privire la prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, Legii nr.1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, Legii nr. 71/2007 cu privire la registre, Hotărârii Guvernului nr.1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, cât şi altor acte normative în vigoare, relevante serviciilor informaționale respective.

7. Răspunderea părţilor

7.1 Ambele părţi poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a condiţiilor prezentului Contract în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7.2 În cazul neîndeplinirii prevederilor stipulate în cap. 4 al prezentului Contract, Prestatorul va fi în drept să modifice condiţiile de prestare a serviciilor informaţionale sau să ceară rezoluțiunea Contractului în mod unilateral, oferind în prealabil Beneficiarului un termen de 15 zile de înlăturare a deficienţelor.

7.3 Prestatorul nu poartă responsabilitate pentru calitatea prestării serviciului de acces la BCD şi informația grafică în cazul în care aceasta este afectată de viteza mică a serviciului Internet a Beneficiarului.

8. Circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale

8.1 În cazul apariţiei circumstanţelor independente de voința părților (impedimente), care și a căror consecințe nu puteau fi prevenite, ce împiedică onorarea completă sau parţială a obligaţiilor de către părţi prevăzute de prezentul contract, şi anume: incendiu, inundaţie, cutremur, calamităţi naturale, dezordini în masă, răscoală, război, operaţii militare de orice caracter, şi alte circumstanţe independente de voința părților, termenul de executare a obligaţiilor contractuale se prelungeşte condiţionat de termenul de acţiune a acestor circumstanţe.

8.2 În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, însă în cazul în care această circumstanţă (impediment justificator) şi urmările ei se vor prelungi mai mult de o lună, fiecare Parte este în drept să renunţe la executarea obligaţiilor sale prevăzute de prezentul Contract. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligațiile corelative se sting.

8.3 Partea, pentru care devine imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, se obligă să înştiinţeze în formă scrisă partea opusă în termen de 5 zile lucrătoare, despre apariţia circumstanţelor care împiedică executarea obligaţiilor şi înlăturarea lor.

8.4 Dovezile corespunzătoare despre prezenţa acestor circumstanţe şi durata lor vor fi confirmate prin actele eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alte organe competente, după caz.

9. Soluționarea litigiilor

9.1 Litigiile şi neînţelegerile, care vor apărea în timpul executării prezentului Contract, după posibilitate, vor fi soluţionate pe calea negocierilor dintre Părţi.

9.2 În caz de nesoluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, părţile vor lua măsuri anticipate de soluţionare a acestora, expediind pretenţiile în formă scrisă prin poştă cu aviz de recepţie. Pretenţiile (reclamaţiile), trebuie să conţină:

  1. Circumstanţele, temeiurile şi în formă de anexe documentele, care confirmă încălcarea prevederilor contractului;
  2. Propunerea de soluţionare a litigiului.

9.3 Termenul de prezentare a răspunsului la pretenţie (reclamaţie) este de 30 zile lucrătoare, în cazul neprezentării răspunsului în termenul indicat, se consideră că partea acceptă calea de soluţionare a litigiului propusă în pretenţie (reclamaţie).

9.4 În caz de refuz a soluţionării litigiului, inclusiv refuzul îndeplinirii prevederilor pretenţiei ca urmare a acceptului tacit (conform p.9.3. al Contractului), cealaltă parte se adresează în instanţa judiciară competentă a Republicii Moldova, pentru soluţionarea litigiului pe cale judiciară.

9.5 Relaţiile dintre Părţi privind acest Contract, sânt reglementate de prevederile legislaţiei Republicii Moldova, în vigoare.

10. Condiţii finale

10.1 Prezentul Contract intră în vigoare din data semnării lui de către ambele părţi, înregistrării conform procedurii stabilite de către Prestator şi este valabil pe un termen nelimitat, în măsura în care nici o parte nu notifică imposibilitatea acestei prelungiri.

10.2 Informaţia cu privire la clauzele prezentului Contract, precum şi orice informaţie, care devine cunoscută la încheierea, derularea, modificarea, rezoluțiunea şi/sau încetarea acestuia, este confidenţială şi poate fi adusă la cunoştinţă persoanelor terţe, doar cu acordul Părţilor, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

10.3 Efectuarea consultațiilor curente pe întrebări legate de serviciile prestate la tel:

Din partea Prestatorului:

  • pe întrebări tehnice – 022 30-99-00.

10.4 Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale acestuia.

10.5 Prezentul Contract este redactat şi semnat în două exemplare, în limba de stat, a câte unul pentru fiecare din Părţi, având aceeaşi putere juridică.

10.6 Modificarea prevederilor prezentului Contract, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 5.7, poate avea loc doar în baza acordului în scris al Părţilor.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42