Contract de prestare a serviciilor prin Internet

Contract-tip
Aprobat prin Ordinul ASP nr. 405 din 14.08.2020

Contract privind
prestarea serviciilor prin Internet
nr._______

mun. Chişinău „____”__________ 2020

Instituția Publică ,,Agenţia Servicii Publice”, reprezentată de către dl Vladimir ZMUNCILĂ, în calitate de Director adjunct, care acţionează în baza Procurii, denumită în continuare „Prestator”, pe de o parte, şi

_______________________, reprezentat/-ă de către dl/dna _______________________, în calitate de _______________________, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract, cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prestatorul, prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale (lista acestora se găseşte pe pagina web a instituţiei – http://asp.gov.md/ro/cmf), în care sunt implementate Sistemul Informaţional Automatizat ,,Arhiva electronică” (ELO) şi Sistemul Informaţional Automatizat „Recepţia lucrărilor cadastrale” (SIA „OTRS”) (în continuare –Sistem), prestează Beneficiarului, prin Internet, serviciile:

 1.   Eliberarea informaţiei din cadastru altor solicitanţi, decât autorităţile publice (conform Cerinţelor tehnice – Anexa nr.1);
 2.   Conferirea/modificarea adresei bunului imobil şi eliberarea informaţiei din planul de adrese (conform Cerinţelor tehnice – Anexa nr.2);
 3.   Recepţia lucrărilor cadastrale (conform Cerinţelor tehnice – Anexa nr.3),

(în continuare „servicii”) în conformitate cu prevederile actelor normative şi legislative în vigoare şi condiţiile specificate în prezentul contract, iar Beneficiarul achită Prestatorului serviciile respective.

2. CONDIŢIILE ŞI TERMENELE DE PRESTARE A SERVICIILOR

2.1. Prestarea serviciilor, obiect al prezentului contract va fi efectuată, prin Internet, la solicitarea Beneficiarului în conformitate cu Cerinţele tehnice, părţi integrante ale prezentului contract (Anexe nr.1-3) şi prevederile legislaţiei în vigoare.

3. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR

3.1 Beneficiarul se obligă:

 1. să întocmească şi să transmită Prestatorului pachetul digital cu documente/informaţii conform condiţiilor specificate în Cerinţele tehnice şi prevederile actelor normative şi legislative în vigoare;
 2. să dispună de semnătură electronică şi s-o aplice la confirmarea documentelor/informaţiilor incluse în pachetul digital, transmis Prestatorului;
 3. să respecte întocmai procedura şi condiţiile tehnice de utilizare a sistemului expuse în Cerinţele tehnice, pentru fiecare serviciu solicitat, în condiţiile stabilite în prezentul contract;
 4. să achite plata pentru serviciile prestate conform tarifelor indicate în pct.4.1. şi în termenul stabilit în pct.4.3 ale prezentului contract;
 5. să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării serviciilor prestate în conformitate cu prezentul contract.

3.2 Beneficiarul va asigura următoarele Cerinţe privind securitatea informaţiei:

 1. Utilizatorii vor aplica nume login, care poartă un caracter secret şi nu poate fi divulgat.
 2. Utilizatorii vor aplica parole, ce conţin cel puţin opt simboluri pe diferite registre de tastatură, cu schimbarea periodică a acesteia (o dată în 90 zile).
 3. Utilizatorii vor asigura executarea politicii „ecranului curat”, adică finisarea obligatorie a lucrului cu BCD sau deconectarea terminalului în cazul lipsei necesităţii utilizării lui.
 4. Utilizatorii nu vor admite copierea şi răspândirea nesancţionată a informaţiei obținute.
 5. Beneficiarul va lua măsuri de neadmitere a persoanelor terţe la LAM ale utilizatorilor.
 6. Va asigura monitorizarea utilizării informației obținute de către utilizatorii interni cu indicarea datei, timpului şi numele, prenumele utilizatorului.
 7. Beneficiarul va asigura informarea imediată a Prestatorului despre incidentele de securitate informaţională.
 8. Beneficiarul se va înregistra în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal, ținut de CNPDCP (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.296/2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal).

3.3. Va prezenta la solicitarea Prestatorului informaţia cu privire la accesul utilizatorilor,desemnaţi de Beneficiar în termen de 10 zile calendaristice.

3.4 Va asigura respectarea prevederilor Legii nr.133/2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, Hotărîrii Guvernului nr.1123/2010 privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal şi altor acte normative referitoare la protecţia acestor date, inclusiv de către administrator şi toţi utilizatorii Beneficiarului.

3.5 Prestatorul se obligă:

 1. să presteze, la solicitare, serviciile obiect al prezentului contract, în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare;
 2. să desemneze persoane de contact responsabile de acordarea asistenţei la prestarea serviciilor contractate. Lista acestora este expusă în Anexa nr.3.

4. PREŢUL ŞI MODUL DE ACHITARE

4.1 Preţul serviciilor, ce constituie obiect al prezentului contract, se achită conform tarifelor stabilite de Prestator pentru fiecare serviciu respectiv şi sunt indicate în cerinţele tehnice corespunzătoare.

4.2 Prestatorul, lunar, pâna la data de 03 a lunii următoare celei de gestiune va emite şi va expedia în adresa Beneficiarului contul general pentru achitare a serviciilor prestate.

4.3 Beneficiarul va achita suma indicată în contul general, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data primirii acestuia.

4.4 În cazul existenţei restanţelor de plată din partea Beneficiarului, serviciile, obiect al prezentului contract, vor fi sistate până la achitarea acestora.

4.5 Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, în mod unilateral, tarifele la serviciile – obiect al prezentului contract, în cazul modificării acestora în conformitate cu actele normative.

4.6 Prestatorul va plasa informaţia cu privire la modificarea tarifelor la serviciile, obiect al prezentului contract, pe pagina web a instituţiei – http://asp.gov.md/ro/bunuri-imobile, inclusiv, va expedia Beneficiarului informaţia respectivă, prin e-mail.

4.7 Beneficiarul va achita, preţul serviciilor obiect al prezentului contract, conform tarifelor în vigoare la momentul primirii de Prestator a solicitării de prestare a serviciilor respective.

5. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR

5.1 În cazul neexecutării sau a executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

5.2 În cazul în care Beneficiarul nu achită serviciile în termenul prevăzut la pct.4.3. al prezentului Contract, va achita Prestatorului o penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din suma prevăzută în contul general prezentat în conformitate cu pct.4.2. din prezentul contract.

5.3 Părţile se obligă să asigure protecţia informaţiei, inclusiv a datelor cu caracter personal, conform legislaţiei în vigoare.

5.4 Temei pentru înaintarea reclamaţiilor privind executarea obligaţiilor contractuale, va servi extrasul din SIA OTRS al Prestatorului, care va certifica acţiunile efectuate în vederea respectării obligaţiilor asumate de către Părţi.

5.5 Achitarea penalităţii nu scuteşte Beneficiarul de obligaţia de a achita restanţele la serviciile prestate conform prezentului Contract şi de a executa alte obligaţii asumate în baza acestuia.

6. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEEXECUTAREA OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE

6.1 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial – a oricărei obligaţii care-i revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de circumstanțele de imposibilitate fortuită de executare a contractului, aşa cum sunt definite de lege.

6.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 7 (şapte) zile calendaristice despre producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

6.3 Dovezile corespunzătoare despre prezenţa circumstanţelor de imposibilitate fortuită de executare a contractului şi durata lor vor fi confirmate prin acte eliberate de organele competente ale Republicii Moldova.

7. DURATA CONTRACTULUI, ÎNCETAREA

7.1 Prezentul contract este încheiat pe un termen nelimitat, întră în vigoare din data semnării lui, fiind valabil până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de părţi.

7.2 Prezentul contract poate fi rezolvit din iniţiativa oricăreia dintre părţi, care va expedia celeilalte părţi o notificare în scris cu 7 (şapte) zile calendaristice înainte de data preconizată pentru rezolutiunei contractului.

7.3 În cazul invocării rezilierii părţile nu sunt exonerate de îndeplinirea obligaţiilor contractuale deja existente până la momentul rezoluțiunei contractului.

8. ALTE CONDIŢII

8.1 Litigiile apărute referitoare la executarea prezentului contract, care nu vor putea fi reglementate prin negocierile dintre păţi, vor fi examinate în modul stabilit de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

8.2 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.

8.3 Orice modificări şi completări la prezentul contact sunt valabile numai în cazul când acestea au fost întocmite sub formă de acord adiţional, semnate de către reprezentanţii împuterniciţi ai ambelor părţi.

8.4 Niciuna din părţi nu poate cesiona sau delega drepturi sau obligaţii obţinute sau asumate prin prezentul Contract.

8.5 Toate solicitările, aprobările, cererile şi notificările făcute in baza prezentului contract vor fi transmise intre părţi prin scrisoare recomandata sau prin curier, cu confirmare de primire.

8.6 Prezentul contract este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi putere juridică.

9. ANEXE

9.1 Constituie parte integrantă a prezentului contract următoarele anexe:

 • Anexa nr.1 - Cerinţele tehnice la eliberarea informaţiei din cadastru;
 • Anexa nr.2 - Cerinţele tehnice la conferirea/modificarea adresei şi eliberarea informaţiei din planul de adrese;
 • Anexa nr.3 - Cerinţele tehnice la recepţia lucrărilor cadastrale.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42