Contract SIA Evidenta Cursanților model

Contract-tip
Aprobat prin Ordinul ASP nr. 405 din 14.08.2020

Contractul nr._____
prestări servicii informaţionale

Prezentul Contract este încheiat astăzi________________ 2020, în mun. Chişinău între

Instituția Publică ,,Agenţia Servicii Publice, reprezentată de către dl Vladimir ZMUNCILĂ, în calitate de Director adjunct, care acţionează în baza Procurii, denumită în continuare Partea I pe de o parte, şi

_______________________ reprezentată de către dl/dna _______________________ în calitate de Administrator, care activează în baza Statutului, denumită în continuare Partea II, , pe de altă parte, au convenit asupra următoarelor:

părţile contractante vor fi denumite în continuare Parte şi/sau sau Părţi, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

1. Noţiuni principale

1.1. Informaţie – date privind documentele şi persoanele fizice care au urmat cursurile de instruire şi calificare a conducătorilor auto.

1.2. Candidat – persoană fizică înscrisă pentru instruire şi care pretinde obţinerea dreptului de a conduce mijlocul de transport, în modul stabilit, după finisarea reuşită a instituţiei de învăţămînt pentru pregătirea şi perfecţionarea corpului de conducători auto.

1.3. Instituţia de învăţămînt – unitatea care instruieşte şi organizează studiile şi perfecţionarea conducătorilor de vehicule.

1.4. Date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

1.5. Deţinător al informaţiei cu caracter personal – persoană fizică sau juridică care organizează şi efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi care determină scopurile, esenţa şi mijloacele de prelucrare a acestora.

1.6.  Prelucrarea informaţiei cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal la colectare, înregistrare, organizare, stocare, precizare, adaptare, modificare, excludere, consultare, acordare a accesului, utilizare, transmitere, difuzare, blocare sau distrugere.

1.7.  Transmiterea informaţiei – punerea la dispoziţie a datelor cu caracter personal, de către Părţi.

1.8.  Incident de securitate informaţională – orice operaţiune prin care se încearcă sau se realizează accesul neautorizat la un sistem informaţional, un atac asupra integrităţii şi/sau confidenţialităţii informaţiei de pe un sistem informaţional automatizat. Aceasta include examinarea sau navigarea neautorizată, întreruperea sau anularea unui serviciu, date alterate sau distruse, prelucrarea (procesarea), stocarea sau extragerea informaţiilor, modificarea informaţiilor sistemului referitoare la caracteristicile componentelor hardware, firmware sau software cu sau fără ştiinţa sau intenţia utilizatorului.

2. Obiectul Contractului

2.1. Prin prezentul Contract Părţile se obligă să presteze bilateral, cu titlu gratuit şi în mod automatizat servicii informaţionale în conformitate cu cerinţele stipulate în Anexa nr.1.

2.2. Serviciile informaţionale sînt prestate de către Părţi în temeiul executării Hotărârii Guvernului nr. 1058/2002 cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”, în scopul creării Conturului de evidenţă automatizată şi control al instruirii şi perfecţionării persoanelor care solicită dreptul de a conduce „Instruire şi perfecţionare” şi organizării evidenţei centralizate în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule a informaţiei privind:

 1. persoanele care trec cursurile de instruire şi perfecţionare;
 2. persoanele care au finisat cursurile de instruire şi perfecţionare şi au obţinut actele corespunzătoare;
 3. actele de absolvire a cursurilor de conducător de vehicul.

2.3. Părţile vor utiliza informaţia solicitată strict în scopul executării Hotărârii Guvernului nr. 1058/2002 cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” şi actelor normative în vigoare.

2.4.  Informaţia furnizată conţine date cu caracter personal ce fac parte din categoria informaţiei confidenţiale, regimul de utilizare al căreia este stabilit de legislaţie.

2.5. Prin prezentul Contract, pentru buna executarea a prevederilor acestuia, Părţile, desemnează anumite persoane drept persoane responsabile de executare a contractului (Administratori). Părţile se vor informa reciproc despre desemnarea unui nou Administrator, în cazul concedierii ori transferului acestuia în alte subdiviziuni ori organizaţii, în termen de 5 zile de la data numirii acestuia.

2.6.  Administratorul Părţii II, în termen de 5 zile de la data semnării prezentului contract sau din momentul desemnării noilor utilizatori, va prezenta Părţii I Lista utilizatorilor pentru conectare/deconectare.

2.7  Părţile desemnează următoarele persoane responsabile (Administratori) de executarea prevederilor prezentului Contract:

Din partea Părţii II:
-_________________ tel. __________________________
Din partea Părţii I:
- pe întrebări tehnice – tel: 022 504381

3. Obligaţiile Părţii II

3.1. Va organiza comutarea şi funcţionarea canalului de comunicaţie şi locul automatizat de lucru (LAM) pentru utilizarea subsistemului „Evidenţa cursanţilor” a SIA „Înregistrarea corpului de conducători auto” (SIA), conform cerinţelor stipulate în Anexa nr.2.

3.2. Va semna Actul de asigurare a accesului (Anexa nr.3) după executarea de către Partea I a pct. 4.1 a prezentului Contract. În cazul în care una din Părţi refuză semnarea Actului în termenii indicaţi, aceasta va informa cealaltă Parte prin scrisoare oficială despre motivele acesteia.

3.3. Va asigura extragerea, introducerea şi actualizarea datelor în subsistemului „Evidenţa cursanţilor” a SIA „Înregistrarea corpului de conducători auto” în conformitate cu Lista drepturilor de acces la servicii informaţionale, prezentată în Anexa nr. 1.

3.4. În procesul prestării serviciilor informaţionale Partea II va asigura:

 • introducerea şi actualizarea informaţiei în baza datelor din documentele prezentate de către candidat, pe hîrtie şi/sau în format electronic;
 • efectuarea imediată a înscrierii, la momentul prezentării documentelor sau datelor necesare înregistrării;
 • neînregistrarea repetată a datelor;
 • introducerea informaţiei despre documentele confirmative;
 • dacă candidatul, furnizor al datelor se adresează cu un demers argumentat privind rectificarea datelor eronate sau inexacte, Partea II va face, în modul stabilit, corectările necesare şi va informa despre aceasta Partea I.

3.5. Va utiliza nume-login care poartă un caracter secret şi nu poate fi divulgat, precum şi va utiliza parolă, care poartă un caracter secret şi nu poate fi divulgată, ce conţine cel puţin 8 (opt) simboluri pe diferite registre de tastatură.

3.6. Va asigura executarea politicii „ecranului curat”, adică finalizarea obligatorie a lucrului cu SIA „Înregistrarea corpului de conducători auto” sau deconectarea terminalului în cazul lipsei necesităţii utilizării lui.

3.7. Nu va difuza informaţiile legate de modul de utilizare a resurselor şi sistemelor informaţionale ale Părţii I.

3.8. Nu va întreprinde tentative de verificare a stării de protecţie şi presupusei vulnerabilităţi în accesul la sistemele informaţionale ale Părţii I.

3.9. Va asigura informarea imediată despre incidentele de securitate informaţională care au avut loc în procesul procesării informaţiei şi va prezenta informaţia necesară în procesul cercetării incidentelor de securitate informaţională.

4. Obligaţiile Părţii I

4.1. Partea I va asigura accesul la sistem în termen de 5 zile de la data semnării prezentului Contract, conform rolurilor de acces specificate în Anexa nr.1, pentru utilizatorii stipulaţi în Anexa nr.4.

4.2. În procesul prestării serviciilor informaţionale Partea I va asigura:

 • reflectarea stării veridice şi actuale a datelor înregistrate;
 • autenticitatea, plenitudinea şi integritatea datelor;
 • accesul la datele, în conformitate cu actele legislative şi normative;

4.3. Va efectua consultaţii cu specialiştii tehnici în decursul săptămînii de lucru, de la 8.00-12.00 şi de la 13.00-17.00, în afara zilelor de sărbătoare şi de odihnă

4.4. Va înştiinţa Partea II despre necesitatea efectuării unor lucrări de profilaxie cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor, şi va indica durata lucrărilor.

4.5. Va întreprinde măsuri eficiente şi operative, pentru restabilirea (în cazul ieşirii din funcţie) funcţionarea subsistemului „Evidenţa cursanţilor” a SIA „Înregistrarea corpului de conducători auto” în termeni rezonabili, şi înlăturarea deficienţelor apărute.

4.6. Va atribui utilizatorilor desemnaţi, nume-login şi parolă, care poartă un caracter secret şi nu pot fi divulgate.

5. Clauze speciale

5.1. La executarea prezentului Contract Părțile se vor conduce în special de prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare şi resursele informaţionale de stat, Legea nr. 20/2009 cu privire prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, Legea nr.71/2007 cu privire la registre, Legea nr.133/2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, Codul Civil al Republicii Moldova (Legea nr. 1107/2002), Regulamentul cu privire la Registrul de stat al populaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.333/2002, Hotărîrea Guvernului nr.1058/2002 cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat Registrul de stat al conducătorilor de vehicule, Hotărîrea Guvernului nr.1123/2010 cu privire la aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.

6. Răspunderea părţilor

6.1. Ambele părţi poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a condiţiilor prezentului Contract în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6.2. Conform Legii nr.133/2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, oricare din Părţile contractante, din momentul primirii informaţiei devine deţinătorul acesteia şi poartă răspundere pentru asigurarea confidenţialităţii şi securităţii informaţiei primite (Cap. VI şi VIII).

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale

7.1. În cazul apariţiei circumstanţelor independente de voința părților (impedimente), care și a căror consecințe nu puteau fi prevenite, ce împiedică onorarea completă sau parţială a obligaţiilor de către părţi prevăzute de prezentul contract, şi anume: incendiu, inundaţie, cutremur, calamităţi naturale, dezordini în masă, răscoală, război, operaţii militare de orice caracter, şi alte circumstanţe independente de voința părților, termenul de executare a obligaţiilor contractuale se prelungeşte condiţionat de termenul de acţiune a acestor circumstanţe.

7.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, însă în cazul în care această circumstanţă (impediment justificator) şi urmările ei se vor prelungi mai mult de o lună, fiecare Parte este în drept să renunţe la executarea obligaţiilor sale prevăzute de prezentul Contract. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligațiile corelative se sting.

7.3 Partea, pentru care devine imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, se obligă să înştiinţeze în formă scrisă partea opusă în termen de 5 zile lucrătoare, despre apariţia circumstanţelor care împiedică executarea obligaţiilor şi înlăturarea lor.

7.4. Dovezile corespunzătoare despre prezenţa acestor circumstanţe şi durata lor vor fi confirmate prin actele eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie.

8. Soluţionarea litigiilor

8.1. Litigiile şi neînţelegerile, care vor apărea în timpul executării prezentului Contract, după posibilitate, vor fi soluţionate pe calea negocierilor dintre Părţi.

8.2. În caz de nesoluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, părţile vor lua măsuri anticipate de soluţionare a acestora, expediind pretenţiile în formă scrisă prin poştă cu aviz de recepţie. Pretenţiile (reclamaţiile), trebuie să conţină:

 • Circumstanţele, temeiurile şi în formă de anexe documentele, care confirmă încălcarea prevederilor contractului;
 • Propunerea de soluţionare a litigiului.

8.3. Termenul de prezentare a răspunsului la pretenţie (reclamaţie) este de 30 zile lucrătoare, în cazul neprezentării răspunsului în termenul indicat, se consideră că partea acceptă calea de soluţionare a litigiului propusă în pretenţie (reclamaţie).

8.4. În caz de refuz a soluţionării litigiului, inclusiv refuzul îndeplinirii prevederilor pretenţiei ca urmare a acceptului tacit (conform p.8.3. al Contractului), cealaltă parte se adresează în instanţa judiciară competentă a Republicii Moldova, pentru soluţionarea litigiului pe cale judiciară.

8.5. Relaţiile dintre Părţi privind acest Contract, sînt reglementate de prevederile legislaţiei Republicii Moldova, în vigoare.

9. Dispoziţii finale

9.1. Prezentul Contract intră în vigoare din data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil pe un termen de 3 ani. Dacă relaţiile contractuale dintre părţi vor continua, cu ştiinţa celeilalte părţi, şi după încetarea termenului, Contractul se consideră prelungit pe termen nelimitat, în măsura în care nici o parte nu notifică imediat imposibilitatea acestei prelungiri.

9.2. Informaţia cu privire la clauzele prezentului Contract, precum şi orice informaţie, care devine cunoscută la încheierea, derularea, modificarea, rezoluțiunea şi/sau încetarea acestuia, este confidenţială şi poate fi adusă la cunoştinţă persoanelor terţe, doar cu acordul Părţilor, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

9.3. Toate anexele la prezentul Contractul sînt părţi integrante ale acestuia.

9.4. Prezentul Contract este redactat şi semnat în două exemplare, în limba de stat, a cîte unul pentru fiecare din Părţi, avînd aceeaşi putere juridică.

9.5. Modificarea prevederilor prezentului Contract poate avea loc doar în baza acordului în scris al Părţilor.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42