Examinare la proba practică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la una dintre categorii/subcategorii

METODOLOGIA DE CONTESTARE A REZULTATULUI EXAMENULUI PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

CONTESTAREA  EXAMENULUI  DE  OBŢINERE A DREPTULUI DE A CONDUCE VEHICULE

1. Procedura de examinare a contestărilor candidaţilor privind rezultatul la probele/subprobele, examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule adresate autorităţilor competente este reglementată de prezentele Instrucţiuni, iar situațiile nereglementate se examinează conform prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova cu privire la petiţionare.

2. În cazul dacă candidatul examinat declară dezacordul său motivat asupra procedurii sau rezultatelor examinării, pe parcursul sau după finalizarea desfăşurării examinării la unele dintre probele/subprobele examenului, preşedintele comisiei de examinare este obligat să audieze persoana şi să soluţioneze problemele procedurale invocate, dacă acestea sunt în competenţa sa, conform reglementărilor. Dacă candidatul insistă asupra poziţiei sale pe marginea rezultatului examenului contestat, acesta este informat despre procedura de contestare şi examinare a cererilor în cauză.

3. Procedura de contestare a rezultatului examenului de  obţinere a dreptului de a conduce vehicule se iniţiază în cazul în care candidatul  examinat nu este de acord cu rezultatele examinării la una dintre probele/subprobele examenului, teoretică sau practică (pe poligon/pe traseu), în baza cererii acestuia.

4. Candidatul poate contesta rezultatele examenului în totalitate sau parţial la una dintre probele/subprobele examenului, teoretică sau practică, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului contestat. Acest termen poate fi prelungit la prezentarea unui act ce atestă temeinicia depășirii acestuia.

Rezultatele examenului la proba practică la categoriile B şi BE pot fi contestate separat pe subprobe, pe poligon şi pe traseu.

5. Candidatul ce contestă examenul, la desfăşurarea procedurii de examinare a cererii de contestare a rezultatului examenului, este în drept să solicite accesul la imaginile video ale examenului contestat, în regim de vizualizare.

 La vizualizarea de către candidatul ce contestă examenul a imaginilor video a examinării respective, urmează să participe cel puţin doi  membri ai comisiei de contestare  (candidatul ce contestă examenul preventiv este informat despre ora şi locul prezentării pentru vizualizarea imaginilor video).

La necesitate, comisia de contestare poate solicita participarea examinatorului implicat în procesul de examinare a examenului contestat, la vizualizarea imaginilor video a examinării respective.

Obiecţiile candidatului ce contestă examenul, făcute în cadrul procedurii de vizualizare a imaginilor video, urmează să facă obiectul cercetării comisiei de contestare şi vor  fi reflectate în procesul-verbal întocmit de către comisia de contestare, pe cazul respectiv.

6. Cererea de contestare a examenului, se depune către şeful  Direcţiei calificare a conducătorilor auto (DCCA) a DÎMTCCA, în formă liberă.

Cererea urmează să corespundă următoarelor criterii:

 1.  se depune la subdiviziunea teritorială competentă a DÎMT CCA, în care a avut loc proba/subproba examenului, contestată;
 2.  să cuprindă subiectul şi motivul (motivele) de contestare a probei/subprobei respective a examenului;
 3.  să cuprindă descrierea exerciţiului, manevrei de conducere, şi/sau conţinutului întrebărilor  şi  răspunsurilor din chestionarele de examinare teoretică, şi/sau condiţiilor de procedură ale probei/subprobei respective a examenului, contestată(e);
 4.  să se facă trimitere şi să fie stipulată norma legală, după caz, îndeplinirea căreia este contestată;
 5.  să indice dacă au fost expuse plângeri sau adresări verbale examinatorului sau preşedintelui comisiei teritoriale de examinare.

7. Cererea de contestare depusă la subdiviziunea competentă,  se  expediază în adresa secretariatului DÎMTCCA în termen de 2 (două) zile lucrătoare. Aceasta va fi înregistrată în registrul de evidență a contestărilor.

La cererea de contestare se anexează copia dosarului de examinare a candidatului, explicaţiile examinatorului şi nota preşedintelui Comisiei de examinare pe cazul contestat, care vor conţine, după caz, explicații şi informaţii asupra următoarelor aspecte:

 1. timpul aferent examinării candidatului la proba/subproba examenului  contestat;
 2. argumentarea detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul (elementele), manevra (manevrele) de examinare penalizate pe poligon şi baza legală pentru aplicarea acestora;
 3. argumentarea detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul (elementele), manevra (manevrele) de examinare penalizate pe traseu, traseul de deplasare şi baza legală pentru aplicarea acestora;
 4. întrebările din chestionarul de examinare teoretică la care candidatul examinat a dat unul sau mai multe răspunsuri incorecte, răspunsul (răspunsurile) incorect(e) dat(e) de candidat şi argumentarea detailată a răspunsului (răspunsurilor) teoretic(e) corect(e);
 5. dacă candidatului i-au fost explicate cerinţele stabilite la pct.51-53 din  Instrucţiuni ;
 6. despre comportamentul candidatului  pe parcursul examenului, dacă pe parcursul examenului a dat dovadă de un comportament calm şi liniştit sau provocator şi agresiv(după caz);

8. Contestările se examinează de către o comisie de contestare, creată lunar în cadrul Direcţiei calificare a conducătorilor auto, componenţa căreia este coordonată  cu şeful DÎMT CCA.

Comisia de contestare este formată din cel puţin 3 angajaţi, alţii decât cei care au făcut parte din Comisia de examinare a examenului contestat, dintre care, preşedintele Comisiei va fi un angajat al DCCA din cadrul DÎMT CCA.

9. Comisia de contestare, va examina multilateral cererea de contestare, sub următoarele aspecte:

 • privind  respectarea procedurii şi termenelor de depunere a cererii, stabilite prin prezentele Instrucţiuni;
 • privind respectarea de către examinator a drepturilor candidatului  examinat, de a fi informat preventiv despre procedură şi condiţiile desfăşurării examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule (probele teoretică şi practică, subprobele pe poligon şi pe traseu);
 • privind respectarea de către examinator a procedurilor de examinare la proba/subproba examenului contestat;
 • temeinicia argumentelor invocate de candidatul ce contestă rezultatul examenului;
 • privind analiza detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul (elementele), manevra (manevrele) de examinare penalizate pe poligon şi baza legală pentru aplicarea acestora;
 • privind analiza detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul (elementele), manevra (manevrele) de examinare penalizate pe traseu, traseul de deplasare şi baza legală pentru aplicarea acestora;
 • privind analiza informaţiei video a examinării la proba/subproba  respectivă a examenului contestat;
 • confruntarea depoziţiilor pe caz, ale candidatului ce contestă examenul, examinatorului, preşedintelui comisiei de examinare, etc, cu informaţia video şi alte probe acumulate pe parcursul examinării cererii de contestare, precum şi cu datele din chestionarul de examinare;
 • privind comportamentul candidatului ce contestă examenul pe parcursul examenului, dacă pe parcursul examenului a dat dovadă de un comportament calm şi liniştit sau provocator şi agresiv(după caz).
 • privind analiza probelor acumulate pe caz.

Notă: Se acceptă procedura de contestare a rezultatului „Respins” obţinut de către candidatul ce contestă examenul la proba teoretică a examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule, doar în cazurile când se constată că unele  întrebări şi respectiv răspunsuri din chestionarul teoretic de examinare, selectate aleatoriu de către sistemul automatizat de examinare teoretică „Clasa de examinare” la examinarea acesteia, au fost  întocmite incorect, sau candidatul  a fost apreciat cu calificativul „Respins”, ca urmare a unei  defecţiuni tehnice sau erori de sistem.

10. Comisia de contestare poate solicita altă informaţie şi explicaţii suplimentare, atât de la candidatul ce contestă examenul, cât şi de la membrii comisiei de examinare a examenului contestat.

11. Procedura de examinare a cererii de contestare, în funcție de probele acumulate pe caz, aferent respectării procedurilor de examinare şi materialelor dosarului de examinare, inclusiv probelor video şi audio acumulate,  urmează să fie finalizată cu întocmirea unui proces-verbal, sau cu o notă de concluzii (încheiere), cu propunerea de aprobare a uneia dintre următoarele decizii ale comisiei:

 1. de menţinere în vigoare a rezultatului la proba/subproba examenului contestat;
 2. de anulare a rezultatului la proba/subproba examenului contestat şi emiterea unei decizii de reexaminare:

- în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar programul de examinare la proba practică în condiţii de poligon, contestată, nu a fost îndeplinit în volum deplin;

- în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar programul de examinare la proba practică în condiţii de traseu, contestată, a fost îndeplinit în volum de până la 75 %;

- în cazurile când procedura de examinare la general nu a fost respectată;

- în cazurile de contestare a rezultatului „Respins” obţinut la proba teoretică a examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule,  ca urmare a unei  defecţiuni tehnice sau erori de sistem;

c) de anulare a rezultatului examenului contestat şi emitere a unei noi decizii privind aprecierea probei/subprobei (examenului) cu calificativul „Admis”:

- în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar programul de examinare la proba practică în condiţii de poligon, contestată, a fost îndeplinit în volum deplin;

- în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar programul de examinare la proba practică în condiţii de traseu, contestată, a fost îndeplinit în volum mai mare de 75%;

Remarcă: Pentru subdiviziunile teritoriale competente, care dispun de  sistem de rute de examinare în condiţii de traseu aprobat prin ordinul Agenției şi selectate aleatoriu şi automatizat  pentru fiecare candidat examinat în parte (rută tur/retur, cu parcursul obligatoriu, pentru examinarea unui singur candidat), volumul îndeplinirii programului de examinare în condiţii de traseu, se va calcula conform  distanţei parcurse de către candidat pe ruta respectivă în raport cu lungimea totală a rutei.

Pentru subdiviziunile teritoriale competente, care nu dispun de sistem de rute de examinare în condiţii de traseu, volumul îndeplinirii programului de examinare în condiţii de traseu, se va calcula conform  timpului în care candidatul a condus vehiculul de examinare (nemijlocit în procedură de examinare), în raport cu durata  maximă recomandată examinării în condiţii de traseu, pentru categoria/subcategoria respectivă.

12. Procesul-verbal (încheierea) pe rezultatele examinării contestării rezultatelor la probele/subprobele examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, întocmit de către Comisia de contestare, se  aprobă de către șeful DCCA, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 58 lit. c) de anulare a rezultatului examenului contestat şi emitere a unei noi decizii privind aprecierea probei/subprobei (examenului) cu calificativul „Admis”,  care se aprobă de către şeful DÎMT CCA.

13. În cazul dacă la examinarea contestării, se constată situația prevăzută la pct. 58, lit. c), din Instrucţiuni, în funcţie de faza aferentă a examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule, candidatul va fi promovat la următoarea probă/subprobă de examen, sau prin proces verbal al comisiei de contestare, aprobat de către şeful DÎMT CCA, va obţine dreptul de a conduce vehicule din categoria examinată şi va fi admis la procedura de obţinere a permisului de conducere.

14. Reexaminarea candidatului, în cazul prevăzut la pct.58, lit. b) din Instrucţiuni, se va efectua de către alţi membri ai comisiei teritoriale de examinare, cu participarea obligatorie a unui membru al Comisiei de contestare stabilită la pct. 55 din Instrucţiuni, iar rezultatul obţinut la reexaminare, va înlocui rezultatul precedent al probei/subprobei examenului contestat.

Reexaminarea candidatului la examenul contestat se va realiza în termen proxim, în funcţie de durata examinării cererii de contestare, iar despre data şi locul reexaminării urmează a fi informată persoana în cauză.

La reexaminarea candidatului în cazul prevăzut la pct.58, lit. b) din Instrucţiuni, nu se achită tariful respectiv.

15. Pe cazurile stabilite, conform prevederilor pct.58, lit. b) și c) din Instrucţiuni, urmează a fi operate modificările respective în SIA „Înregistrarea corpului de conducători auto”, subsistemul „Evidenţa susţinerii examenelor”.

16. Deciziile pe caz ale Comisiei de contestare, aprobate în ordinea stabilită, sunt obligatorii spre executare pentru conducerea subdiviziunii competente teritoriale, în care a avut loc examenul contestat, precum şi pentru preşedintele Comisiei de examinare respective, în limitele competenţelor acestora.

17. În cazul dacă, la examinarea cererii de contestare, urmată de reaprecierea probei/subprobei (examenului) cu calificativul „Admis”, sau de reexaminarea candidatului în ordine de contestare  în vederea obţinerii  dreptului de a conduce vehicule, se stabilesc unele abateri sau încălcări ale procedurii de examinare comise de către examinator, ce au contribuit la aprecierea incorectă şi contestarea justificată a acestor rezultate, pe cazul dat urmează a fi iniţiată anchetă de serviciu cu consecinţele care se impun, conform legislaţiei.

18. Despre rezultatele examinării cererilor de contestare a rezultatului examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, urmează a fi  informat candidatul în cauză, în termene proxime.

19. Cererile de contestare adresate repetat, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se reexaminează, fapt despre care urmează a fi informat candidatul respectiv. În cazul dacă după data depunerii cererii de contestare pe rezultatele la una dintre probele de examen, teoretică sau practică, candidatul respectiv a susţinut o tentativă de examen la proba de examen contestată, fiind apreciat cu calificativul ,,Respins”, ulterior cererea de contestare va fi examinată doar în contextul respectării de către examinator a procedurii de examinare. Pentru asemenea cazuri, indiferent de rezultatele examinării cererii de contestare, calificativul ,,Respins” contestat de către candidat nu poate fi modificat.

 

 • Chestionare privind evaluare examenului practic
 • Metodologia de contestare a rezultatului examenului pentru obţinerea permisului de conducere
 • Conducerea de probă
 •  

  Programare
  online