Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA)

DOCUMENTE NECESARE

Eliberarea paşaportului persoanei cu vârsta peste 18 ani

Pentru eliberarea pașaportului, în funcţie de motivul solicitării se prezintă următoarele documente:

actul de identitate de uz intern valabil (buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu), obligatoriu pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani, cu domiciliul în Republica Moldova.

Dacă la momentul depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului, indiferent de motivul solicitării, persoana nu are asupra sa buletinul de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Datele şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, persoana sau reprezentantul legal sau persoana care acţionează în interesul acesteia, în condiţiile prevederilor legale, depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere, prin care confirmă că datele cu caracter personal şi buletinul de identitate din Registrul de stat al populaţiei îi aparţin persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea paşaportului;

 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există – în cazul în care au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal, expirării termenului de valabilitate, deteriorare, etc., sau:
  • declarația de pierdere sau furt al pașaportului;
  • cererea pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
  • documentele de stare civilă.

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în următoarele situaţii

 1. dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
 2. dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
 3. dacă informația cu privire la actele și documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.
 • declaraţia de modelul stabilit a unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul SEAI sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate;
 • paşaportul cetăţeanului străin (în cazul persoanei care declară că deţine cetăţenia altui stat).

În cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, reprezentantul legal corespunzător (tutorele, curatorul) prezintă actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei: decizia autorităţii tutelare teritoriale, decizia consiliului de familie, hotărârea instanţei de judecată definitivă..

În cazul persoanei imobilizate se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb, documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Paşaportul poate fi eliberat în baza buletinului de identitate provizoriu doar în cazul în care acesta a fost eliberat pe perioada confecţionării buletinului de identitate. La prezentarea buletinului de identitate provizoriu, în mod obligatoriu, se prezintă şi documentele de stare civilă, dacă informaţia despre actele şi certificatele de stare civilă nu a fost actualizată în Registrul de stat al populaţiei.

Dacă actul de identitate de uz intern este nevalabil sau solicitantul are vârsta peste 16 ani şi nu a obţinut buletin de identitate, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiţia că termenul comenzii serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul comenzii serviciului de eliberare a paşaportului.

Serviciile de eliberare a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova se prestează conform tarifelor și taxelor de stat stabilite în condiţiile prevederilor legale, în funcţie de termenul comenzii, care sunt achitate de solicitant.

Beneficiarii de înlesniri, în condiţiile prevederilor legale, sunt scutiţi total de achitarea plăţilor pentru serviciile prestate în cazul prezentării documentelor confirmative.

Eliberarea paşaportului copilului cu vârsta peste 12 ani

Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova minorului se depune de către unul dintre reprezentanții legali ai acestuia sau, după caz, de către alt reprezentant prevăzut de lege, cu prezența obligatorie a minorului.

Reprezentantul legal al minorului în condițiile legii sunt părinţii, tutorele, curatorul sau exercitarea atribuţiilor de reprezentant legal al copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească este asigurată de către autoritatea tutelară teritorială.

Copilul rămas temporar fără ocrotire părintească sau copilul rămas fără ocrotire părintească, asupra căruia nu a fost instituită tutela sau curatela este reprezentat de către autoritatea tutelară teritorială sau, în cazul plasării în serviciul social de plasament, acesta este reprezentat de către administrația serviciului/instituției respective cu acordul oficial al autorității tutelare teritoriale.

În funcție de cine reprezintă minorul în condițiile legii, la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului acestuia se prezintă următoarele documente, în original:

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții aflați în căsătorie:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. certificatul de căsătorie al părinților;
  5. actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;
  6. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Părintele care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa, autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului pe numele copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții care au desfăcut căsătoria:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. certificatul de divorț al părinților;
  5. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  6. hotărârea instanței de judecată, definitivă și irevocabilă, cu privire la desfacerea căsătoriei părinților, în cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin intermediul instanței de judecată sau hotărârea instanței de judecată privind stabilirea întreținerii și domiciliului copilului cu unul dintre părinți sau privind decăderea din drepturile părintești a unuia din părinți.

Părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei sau, după caz, cu privire la întreţinerea şi domiciliul copilului minor, depune, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul său pentru eliberarea paşaportului copilului.

Prezentarea hotărârii instanței de judecată nu este obligatorie în cazul în care se va prezenta acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori acordul va fi declarat de ambii părinți, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate, precum şi în cazul în care unul dintre părinţi este împuternicit de celălalt părinte de a efectua toate acţiunile juridice în vederea eliberării paşaportului pe numele minorului prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

În cazul părinților a căror căsătorie a fost desfăcută de organul de stare civilă sau de notar, declarația în scris, din care rezultă acordul pentru eliberarea paşaportului o depune părintele, care reprezintă minorul. Informația despre autoritatea care a desfăcut căsătoria se indică în certificatul de divorț al părintelui.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții copilului născut în afara căsătoriei:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut părintele depune declaraţia de pierdere a pașaportului.

Părintele care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declarația pe proprie răspundere precum că căsătoria cu celălalt părinte al minorului nu a fost înregistrată, precum și depune în scris sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către tutore sau curator:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele u caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat tutorele sau curatorul depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  5. buletinul de identitate al tutorelui sau al curatorului;
  6. dispoziția autorității tutelare privind instituirea tutelei sau a curatelei asupra copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească.

Tutorele sau curatorul care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului tutorele sau curatorul achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul copilului separat de părinți care este plasat în serviciul social de plasament (serviciul social de tip familial sau de tip rezidenţial ori în instituţia de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţământ, de tratament, ori într-o altă instituţie similară):
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat reprezentantul serviciului/instituției depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  5. dispoziţia autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
  6. dispoziţia autorităţii tutelare privind plasarea copilului în serviciul/instituţia respectivă;
  7. demersul autorităţii referitor la eliberarea paşaportului pe numele copilului respectiv;
  8. documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul serviciului/instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară sau de alte autorități publice centrale;
  9. buletinul de identitate al reprezentantului autorităţii tutelare sau al reprezentantului serviciului/instituţiei în care este plasat minorul.

Reprezentantul serviciului/instituţiei care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului reprezentantul serviciului/instituţiei achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul copilului separat de părinţi pe motivul aflării temporare a părinților/unicului părinte pentru o perioadă mai mare de două luni în altă localitate din țară sau de peste hotare, precum şi în cazul copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească care nu a fost plasat în serviciul social de plasament:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele u caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune declaraţia de pierdere  sau furt al pașaportului;
  5. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească în cazul în care așa statut a fost stabilit;
  6. documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară teritoriale;
  7. buletinul de identitate al reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale;
  8. legitimaţia de serviciu a reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale.

Reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

Programare
online