Redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (G1)

INFORMAȚII GENERALE

În conformitate cu art. 10 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte prin: naştere, recunoaştere, adopţie, redobîndire, naturalizare şi în temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Menţionăm, că potrivit art. 5 din Legea 1024/2000 dovada cetăţeniei RM se face cu buletinul de identitate, cu paşaportul, cu certificatul de naştere în cazul copilului sau cu un certificat eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova.

Cetăţenia Republicii Moldova se pierde în condiţiile art. 21 din Legea menţionată:

  • a) prin renunţare;
  • b) prin retragere;
  • c) în temeiul acordurilor international la care RM este parte.

În cazul în care persoana, căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, în pofida garanţiei dobîndirii cetăţeniei altui stat, nu va dobîndi cetăţenia statului respectiv, adică va deveni apatridă, partea din decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova referitoare la această persoană se va abroga la cererea acesteia în modul stabilit.

Documentele necesare pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba de stat, iar cele întocmite în altă limbă se prezintă în traducere oficială, autentificată în modul stabilit de legislaţia naţională sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Dacă documentele prezentate de solicitant nu sunt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, domiciliul sau reşedinţa acestuia se vor solicita documente suplimentare care sunt strict necesare în acest scop.

În caz de stabilire a divergenţelor în înscrisurile privind datele cu caracter personal din documentele prezentate de solicitant sau de reprezentantul acestuia, cererea se recepţionează după lichidarea divergenţelor respective.

Termenul de examinare a cererilor în materie de cetăţenie începe să curgă din data în care au fost depuse toate documentele necesare.

  • Termene și tarife
  • Informații generale
  • Documente necesare
  • Programare
    online