Skip to main content

Radierea din evidența la domiciliu și/sau la reședința temporară (R)

Termene și tarife

1) la cererea solicitantului, a proprietarului sau a coproprietarilor locuinței, proprietate privată; la demersul locatorului prin care se confirmă rezoluțiunea locațiunii locuinței proprietate publică; la demersul administrației instituțiilor, organizațiilor, întreprinderilor în a căror administrare se află încăperile locuibile:

TermenTarifLocul prestării
La momentul adresăriim

30 lei 

gratuit3

mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


3Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 6 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

2) în cazul autorizării emigrării prin subdiviziunile teritoriale ale ASP; la demersul administrației serviciilor sociale de plasament sau al penitenciarelor în a căror administrare se află încăperile locuibile:

TermenTarifLocul prestării
La momentul adresăriigratuit

3) în cazul decesului; autorizării emigrării prin MDOC; în temeiul hotărârii instanței de judecată sau încheierii subdiviziunii competente din cadrul Agenției Servicii Publice:

TermenTarifLocul prestării
La momentul adresăriigratuit

Informații generale

Radierea din evidenţă a persoanelor se efectuează:

  1. la cererea solicitantului;
    Copilul înregistrat la domiciliu sau la reşedinţa temporară a părinţilor/unicului părinte nu poate fi radiat din evidenţă la solicitarea părinților/unicului părinte, dacă părinţii/unicul părinte rămâne în continuare înregistrat pe adresa respectivă, cu excepţia cazurilor de înregistrare a copilului la adresa celuilalt părinte în cazul în care domiciliază pe adrese diferite sau la o altă adresă dacă copilul are vârsta peste 14 ani;

  2. la schimbarea domiciliului sau a reşedinţei temporare şi/sau în cazul autorizării emigrării;

  3. la cererea sau demersul proprietarului sau a coproprietarilor locuinţei proprietate privată, identificat(ţi) prin actul de identitate şi care prezintă documentul ce atestă dreptul de proprietate asupra acestei locuinţe. În cazul în care locuinţa este proprietate privată a persoanei juridice, solicitantul prezintă suplimentar extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept, pentru a stabili administratorul persoanei juridice respective. Prezentarea acestui extras nu este obligatorie dacă autoritatea competentă poate verifica această informaţie prin Registrul de stat al unităţilor de drept.

În situaţiile în care titularul de drept depune în scris o declaraţie potrivit căreia dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, prezentarea documentelor ce atestă acest drept nu este obligatorie, dacă autoritatea competentă poate verifica prin resursele informaţionale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile, veridicitatea datelor declarate.

În cazul înstrăinării sau moştenirii locuinţei aflate în proprietate privată, persoanele înregistrate anterior trecerii dreptului de proprietar asupra acestui imobil se radiază din evidenţă la cererea proprietarului sau a unuia din coproprietari, dacă actul juridic respectiv nu prevede altfel;

În cazul înstrăinării sau moştenirii unei cote-părţi din locuinţa aflată în proprietate privată, persoanele înregistrate anterior trecerii dreptului de proprietar asupra acestei cote-părţi se radiază din evidenţă la cererea tuturor coproprietarilor locuinţei, dacă actul juridic respectiv nu prevede altfel.

În cazul radierii tuturor drepturilor reale înscrise în Registrul bunurilor imobile asupra locuinţei distruse (demolate), persoanele înregistrate la domiciliu sau la reşedinţa temporară pe adresa respectivă se radiază din evidenţă în temeiul cererii sau al demersului proprietarului sau al unuia din coproprietarii terenului pe care a fost amplasat bunul imobil cu destinaţie locativă.

  1. la demersul locatorului prin care se confirmă rezoluţiunea locaţiunii a locuinţei proprietate publică. În această situaţie reprezentantul locatorului se identifică prin actul de identitate şi prezintă documentele ce atestă dreptul de proprietate sau de gestiune şi de reprezentare;

  2. la demersul administraţiei instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor sau serviciilor sociale de plasament în a căror administrare se află încăperile locuibile care le aparţin (cămine, cazarme, case-internat, case de copii de tip familial, case comunitare, aziluri de bătrîni şi invalizi, orfelinate, instituţii penitenciare, unităţi şi structuri militare, centre de plasament temporar, alte tipuri de instituţii rezidenţiale), în situaţia în care încăperea locuibilă nu a fost transmisă în folosinţă în baza unui contract de locaţiune;

  3. în cazul privării persoanei de dreptul de folosinţă asupra locuinţei, returnării sau îndepărtării persoanei de pe teritoriul Republicii Moldova, revocării dreptului de şedere, încetării sau anulării statutului de apatrid, a statutului de refugiat sau a protecţiei umanitare – în temeiul hotărârii instanţei de judecată definitive şi irevocabile sau a deciziei organului abilitat;

  4. în cazul decesului – în temeiul certificatului de deces sau comunicării oficiale în acest sens a organului de stare civilă, sau în temeiul informaţiei despre actul şi certificatul de deces al persoanei respective, actualizate în Registrul de stat al populaţiei de organul de stare civilă. Cetăţenii Republicii Moldova decedaţi în străinătate, ale căror acte de deces nu au fost transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova, pot fi radiaţi din evidenţă şi în temeiul comunicării oficiale privind decesul a organului de stare civilă, întocmite în temeiul comunicării oficiale a autorităţii competente din străinătate şi transmise direct Agenţiei Servicii Publice sau prin intermediul Ministerului Justiţiei ori MDOC, potrivit obligaţiilor prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte sau pe bază de reciprocitate.

Înlesniri

Denumirea serviciuluiTermenTarif
Radierea din evidenţă a persoanelor, cetăţeni ai Republicii Moldova, care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau într-o instituţie socială medico-sanitară specializată, precum şi a persoanelor care execută o pedeapsă penală privativă de libertate în instituţiile penitenciare, în baza demersului administraţiei instituţiei respective (de plasament de tip rezidenţial, medico-sanitară specializată, penitenciară)În ziua adresăriigratuit

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

17.05.2024