Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Certificarea faptelor de stare civilă consemnate în localitățile din stânga Nistrului și mun. Bender

DOCUMENTE NECESARE

I. În scopul certificării oricărui fapt de stare civilă, solicitantul depune о cerere de certificare a faptului de stare civilă respectiv în care, inclusiv, îşi manifestă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile legislaţiei Republicii Moldova şi la care anexează:

 1. actul său de identitate, eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova sau ale altui stat. În lipsa acestuia, organul de stare civilă poate identifica solicitantul utilizând oricare alte înscrisuri în baza cărora persoana poate  fi identificată, concomitent urmând a fi verificată şi apartenenţa în temeiul legii a persoanei la cetăţenia Republicii Moldova;
 2. înscrisurile întocmite în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender pe numele titularului sau al ascendenţilor acestuia pe linie directă, din care rezultă şi se poate aprecia filiația şi statutul juridic civil al titularului, în vederea confirmării faptului de stare civilă supus certificării şi a eliberării documentului de stare civilă. Înscrisurile eliberate în stânga Nistrului vor fi datate cu cel puţin o lună înainte de data adresării la organul de stare civilă;
 3. dovada legalităţii şederii pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care este cetăţean străin, apatrid sau beneficiar de protecţie internaţională.

II. Pentru certificarea naşterii solicitantul prezintă, suplimentar înscrisurilor menţionate supra, următoarele:

 1. înscrisul ştampilat, eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, prin care se atestă naşterea sau înscrisul medical constatator al naşterii eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender;
 2. declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind confirmarea veridicităţii înscrisurilor prezentate, în care se indică faptul că solicitantul este informat cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul în declarații;
 3. copia cererii mamei privind înscrierea datelor despre tată (după caz);
 4. procesul-verbal şi certificatul prin care se constată sexul copilului găsit, eliberat de autorităţile naţionale (după caz);
 5. înscrisul prin care se atestă căsătoria, eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender (după caz);
 6. înscrisurile pe numele părinţilor, întocmite în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, dacă pe numele părinţilor nu există documente de stare civilă sau acestea nu se păstrează în arhiva actelor de stare civilă ale Agenţiei Servicii Publice (după caz).

III. Pentru certificarea căsătoriei, în cazul în care căsătoria dintre cetăţenii Republicii Moldova s-a consemnat în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, soţii prezintă, suplimentar înscrisurilor menţionate la pct. I:

 1. înscrisul ştampilat, eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, prin care se atestă căsătoria;
 2. declaraţia pe proprie răspundere a soţilor sau a unuia dintre soţi, în situaţia în care aceştia sunt separaţi în fapt la data depunerii prezentei declaraţii, privind confirmarea veridicităţii declaraţiei efectuate la consemnarea căsătoriei în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, în care se indică faptul că persoana respectivă este informată cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul in declarații;
 3. dovezile privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, după caz;
 4. declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind confirmarea veridicităţii înscrisurilor prezentate, în care se indică faptul că solicitantul este informat cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul în declaraţii.

IV. Pentru certificarea căsătoriei consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender între un cetăţean al Republicii Moldova şi un străin sau între doi străini, soţii prezintă, suplimentar actelor prevăzute la pct. III, certificatul ce atestă lipsa impedimentelor pentru înregistrarea unei căsătorii, eliberat de autorităţile ţării al cărei cetăţean este străinul sau ре teritoriul căreia a avut domiciliul.

V.  Pentru certificarea decesului consemnat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, suplimentar înscrisurilor menţionate la pct. I, solicitantul prezintă înscrisul ştampilat, eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender, prin care se atestă decesul sau înscrisul medical constatator al decesului eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender.

VI. Pot fi supuse certificării faptele de stare civilă consemnate cu constituirea dosarelor de stare civilă în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender în următoarele situații:

 1. naşterea şi decesul care au fost consemnate în procedura similară celei de înregistrare ulterioară;
 2. schimbarea numelui şi/sau a prenumelui;
 3. modificarea, reconstituirea şi anularea înscrisurilor eliberate în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender.

VII. Faptele menţionate la pct. VI se certifică in baza dosarelor constituite în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender şi a deciziei emise în acest sens în localităţile respective, urmând a fi confirmată temeinicia argumentelor indicate în decizia corespunzătoare, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, de către subdiviziunea Agenţiei Servicii Publice responsabilă de aprobarea prealabilă a deciziilor de stare civilă emise în procesul de înregistrare a actelor de stare civilă, în condiţii speciale, cu constituirea dosarului respectiv.

Programare
online