Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Radierea din evidența la domiciliu și/sau la reședința temporară (R)

TERMENE ȘI TARIFE

1) la cererea solicitantului, a proprietarului sau a coproprietarilor locuinței, proprietate privată; la demersul locatorului prin care se confirmă rezoluțiunea locațiunii locuinței proprietate publică; la demersul administrației instituțiilor, organizațiilor, întreprinderilor în a căror administrare se află încăperile locuibile:

Termen Tarif Locul prestării
La momentul adresăriim 30 lei
gratuit3

mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


3Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 6 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

2) în cazul decesului; autorizării emigrării; în temeiul hotărârii instanței de judecată sau încheierii subdiviziunii competente din cadrul Agenției Servicii Publice; la demersul administrației serviciilor sociale de plasament sau al penitenciarelor în a căror administrare se află încăperile locuibile:

Termen Tarif Locul prestării
La momentul adresării gratuit
Programare
online