Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA)

DOCUMENTE NECESARE

Eliberarea paşaportului persoanei cu vârsta peste 18 ani

Cererea pentru eliberarea pașaportului se depune însoţită de următoarele documente:

 • buletinul de identitate sau, după caz, buletinul de identitate provizoriu, aflate în termen de valabilitate – obligatoriu pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani, cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova.

În cazul în care la data depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului persoana cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova nu are asupra sa buletinul de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Identitatea solicitantului, precum şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.

Dacă buletinul de identitate al solicitantului cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova este nevalabil sau declarat pierdut ori furat, sau solicitantul cu vârsta peste 16 ani nu a obţinut buletinul de identitate, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul în care acesta depune concomitent și cererea pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiţia că termenul comenzii serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul comenzii serviciului de eliberare a paşaportului.

Paşaportul se eliberează în baza buletinului de identitate provizoriu doar în cazul în care acesta a fost eliberat pe perioada confecţionării buletinului de identitate sau în cazul în care persoana solicită concomitent și autorizarea emigrării.

 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există – în cazul în care au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal, expirării termenului de valabilitate, deteriorare, etc., sau:
  • declarația de pierdere sau furt al pașaportului;
  • cererea pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
 • documentele de stare civilă.

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în următoarele situaţii

 1. dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, solicitantul sau reprezentantul legal, sau persoana care îl reprezintă, sau persoana care acţionează în interesul acestuia depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
 2. dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
 3. dacă informația cu privire la actele și documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.
 • paşaportul cetăţeanului străin - în cazul persoanei care declară apartenenţa la cetăţenia şi a altui stat şi informaţia despre acesta nu a fost anterior actualizată în Registrul de stat al populaţiei.

La solicitarea pașaportului pe numele persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, reprezentantul legal prezintă suplimentar hotărârea instanței de judecată definitivă şi irevocabilă cu privire la instituirea măsurii de ocrotire judiciară sauși, după caz, decizia consiliului de familie privind desemnarea tutorelui.

În cazul persoanei imobilizate şi/sau aflate în stare gravă într-o instituţie medicală (inconştientă, în comă) persoana care acţionează în interesul acesteia prezintă suplimentar:

 • o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10×15 cm color, mat, pe fond alb;
 • certificatul medical care atestă starea gravă a sănătăţii persoanei şi imposibilitatea prelevării amprentelor digitale (temporar sau permanent) eliberat de instituţia medicală;
 • documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare sau demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale privind eliberarea pașaportului;
 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului.

Pentru această categorie de persoane, precum şi în situațiile în care imaginea facială a solicitantului nu poate fi preluată pe motiv că acesta are leziuni sau traumatisme faciale grave sau pe fața acestuia este aplicat pansament și nu este posibilă prezentarea fotografiei de dată recentă, în temeiul certificatului medical care confirmă starea de sănătate respectivă, imaginea facială se preia din profilul persoanei din Registrul de stat al populaţiei, actualizată la eliberarea ultimului act de identitate.

Serviciile de eliberare a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova se prestează conform tarifelor, stabilite în condiţiile prevederilor legale, în funcţie de termenul comenzii, care sunt achitate de solicitant, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele solicitantului se achită și taxa de stat.

Beneficiarii de înlesniri, în condiţiile prevederilor legale, sunt scutiţi total de achitarea plăţilor pentru serviciile prestate în cazul prezentării documentelor confirmative. Prezentarea documentelor confirmative nu este obligatorie în cazul în care datele conținute în acestea sunt disponibile în resursele informaționale și pot fi consumate prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).

Eliberarea paşaportului copilului

Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru copil se depune de către reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinţi, tutorele, curatorul), cu prezența obligatorie a copilului.

Reprezentantul legal al copilului în condițiile legii sunt părinţii, tutorele, curatorul sau exercitarea atribuţiilor de reprezentant legal al copilului separat de părinţi, inclusiv al aceluia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidențial este asigurată de către autoritatea tutelară teritorială.

Reprezentantul legal al copilului (în funcție de către cine este reprezentat copilul în condițiile legii), la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului pe numele acestuia, prezintă următoarele documentele, în original:

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții aflați în căsătorie:
  1. actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;
  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  3. certificatul de naștere al copilului (după caz);
  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naştere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);
  5. certificatul de căsătorie al părinților (după caz);
  6. pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului.

  Notă. În toate cazurile pentru eliberarea paşaportului pe numele copilului nu se prezintă:

  • documentele de stare civilă - dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale părinţilor sau în datele cu caracter personal ale copilului sau dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
  • buletinul de identitate al copilului cu vârsta peste 16 ani - în cazul în care copilul nu îl are asupra sa, cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Identitatea copilului, precum şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Părintele care reprezintă copilul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa, autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului pe numele copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții care au desfăcut căsătoria:
  1. actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;
  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  3. certificatul de naștere al copilului (după caz);
  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);
  5. certificatul de divorț al părinților (după caz);
  6. pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  7. hotărârea instanței de judecată, definitivă și irevocabilă, cu privire la desfacerea căsătoriei părinților, în cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin intermediul instanței de judecată sau hotărârea instanței de judecată privind stabilirea întreținerii și domiciliului copilului cu unul dintre părinți sau privind decăderea din drepturile părintești a unuia din părinți.

Cerinţele faţă de prezentarea buletinului de identitate şi documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Părintele căruia i-a fost încredinţat copilul prin hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei sau, după caz, cu privire la întreţinerea şi domiciliul copilului, depune, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul său pentru eliberarea paşaportului copilului.

Prezentarea hotărârii instanței de judecată nu este obligatorie în cazul în care se va prezenta acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului copilului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori acordul va fi declarat de ambii părinți, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate, precum şi în cazul în care unul dintre părinţi este împuternicit de celălalt părinte de a efectua toate acţiunile juridice în vederea eliberării paşaportului pe numele copilului prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice.

În cazul părinților a căror căsătorie a fost desfăcută de organul de stare civilă sau de notar, declarația în scris, din care rezultă acordul pentru eliberarea paşaportului o depune părintele, care reprezintă copilul. Informația despre autoritatea care a desfăcut căsătoria se indică în certificatul de divorț al părintelui.

În cazul copilului imobilizat se prezintă suplimentar o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții copilului născut în afara căsătoriei:
  1. actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;
  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  3. certificatul de naștere al copilului (după caz);
  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);
  5. pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului.

Cerinţele faţă de prezentarea buletinului de identitate şi documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Părintele care reprezintă copilul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declarația pe proprie răspundere precum că căsătoria cu celălalt părinte al copilului nu a fost înregistrată și îşi exprimă acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul copilului imobilizat se prezintă suplimentar o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

 1. în cazul copilului ai cărui părinţi sunt minori sau al cărui unic părinte este minor, care nu au dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile art. 26 din Codul Civil, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al părinţilor minori/al unicului părinte:
  1. actul de identitate al reprezentantului legal al părintelui minor;
  2. certificatul de naştere al copilului (după caz);
  3. certificatul de naştere al părintelui minor (după caz);
  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naştere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);
  5. paşaportul precedent al copilului, dacă îl deţine, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat reprezentantul legal al părintelui minor depune declaraţia de pierdere sau furt al paşaportului.

Cerinţele faţă de prezentarea documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Persoana care reprezintă copilul în calitate de reprezentant legal depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului persoana care reprezintă copilul achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului paşaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită şi taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către tutore sau curator:
  1. buletinul de identitate al tutorelui sau al curatorului;
  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  3. certificatul de naștere al copilului (după caz);
  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);
  5. pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat tutorele sau curatorul depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  6. dispoziția autorității tutelare teritoriale care confirmă instituirea tutelei sau a curatelei asupra copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
  7. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copilul rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească.

Cerinţele faţă de prezentarea buletinului de identitate şi documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Tutorele sau curatorul care reprezintă copilul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul copilului imobilizat se prezintă suplimentar o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului tutorele sau curatorul achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

 1. în cazul în care cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competenţă teritorială este locul aflării sau locul de plasament al copilului separat de părinţi, inclusiv al celuia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepţia serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidenţial:
  1. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate personal al reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale;
  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  3. certificatul de naștere al copilului (după caz);
  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);
  5. pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  6. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
  7. demersul autorităţii tutelare teritoriale cu privire la eliberarea paşaportului pentru copil şi la împuternicirile de reprezentare a acestuia;
  8. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale privind plasarea copilului în serviciul/instituţia respectivă.

Cerinţele faţă de prezentarea buletinului de identitate şi documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declaraţia, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul copilului imobilizat se prezintă suplimentar o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele copilului achită și taxa de stat.

 1. în cazul în care cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în evidenţa căreia se află copilul separat de părinţi pe motivul aflării temporare a părinților/unicului părinte pentru o perioadă mai mare de două luni în altă localitate din țară sau de peste hotar:
  1. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate personal al reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale;
  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  3. certificatul de naştere al copilului (după caz);
  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naştere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);
  5. paşaportul precedent al copilului, dacă îl deţine, iar în cazul în care acesta a fost pierdut, reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune declaraţia de pierdere sau furt al paşaportului;
  6. demersul autorităţii tutelare teritoriale în evidenţa căreia se află copilul cu privire la eliberarea paşaportului pentru copil şi la împuternicirile de reprezentare a acestuia şi dispoziţia autorităţii tutelare locale privind instituirea custodiei.

Cerinţele faţă de prezentarea buletinului de identitate şi documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declaraţia, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii paşaportului precedent eliberat pe numele copilului achită şi taxa de stat.

 • Termene și tarife
 • Informații generale
 • Specimen
 • Documente necesare
 • Înlesniri
 • Programare on-line
 •  

  Pașaportul este disponibil pentru livrare. Pentru detalii contactați Call-centrul 14-909, sau (+373 22) 25-7070.

  Programare
  online