Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice (adeverință)

INFORMAȚII GENERALE

Extrasul ce conţine date din Registrul de stat al populaţiei sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice (adeverință) se eliberează pe blanchetă tipizată, la solicitarea persoanelor fizice, privind:

 • eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora;
 • eliberarea actelor de identitate cu date personale anterioare;
 • apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova;
 • neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova;
 • renunţarea sau retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • înregistrarea la domiciliu și/sau la reşedinţa temporară sau lipsa acesteia;
 • persoanele înregistrate la domiciliu și/sau la reşedinţa temporară la o adresă concretă;
 • autorizarea emigrării;
 • componenţa familiei;
 • atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
 • repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova;
 • alte informaţii ce se conţin în Registrul de stat al populației.

Depunerea cererii pentru eliberarea adeverinţelor

Cererea pentru eliberarea adeverinţelor se depune personal sau de reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional sau la subdiviziunea specializată din cadrul Departamentului acte de identitate, cetățenie sau evidență a persoanelor (municipiul Chişinău, str. Aleksandr Puşkin, nr. 42, biroul 103 şi biroul 104).

În cazul minorilor şi al persoanelor supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestora.

Persoanele fizice pot depune cererea-comandă prin intermediu Call-centrului apelând la numărul de telefon 14 909 sau (+373 22) 25-7070, sau Portalului serviciilor electronice - www.e-services.md

Pentru eliberarea adeverinţelor privind:

 • eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora;
 • apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova;
 • înregistrarea la domiciliu și/sau la reşedinţa temporară sau lipsa acesteia;
 • autorizarea emigrării.

Termenul de executare a comenzii începe să curgă din momentul depunerii cererii şi prezentării dovezii de achitare a tarifului pentru serviciul solicitat.

Adeverinţele se înmânează, contra semnătură, solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice, iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de recepţionare. La înmînareaînmânarea adeverinţei solicitantul se identifică prin actul de identitate, iar în cazul înmânării acesteia reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit prin procură, suplimentar se prezintă documentele ce atestă dreptul de reprezentare. Prezentarea actului de identitate nu este obligatorie în cazul în care solicitantul poate fi identificat prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.

Programare
online