Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice referitor la cetățenia Republicii Moldova

ÎNLESNIRI

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice referitor la cetățenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate și evidența populației, la solicitarea persoanelor juridice de drept privat și a persoanelor fizice abilitate prin lege să îndeplinească un serviciu de interes public (pentru fiecare persoană despre care se solicită informație)

Extrasele din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor ce vizează cetăţenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate, înregistrarea la domiciliu și/sau la reşedinţa temporară, radierea din evidenţă, emigrarea autorizată, repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova etc. se prezintă gratuit persoanelor juridice şi fizice pentru care prestarea serviciilor informaţionale în mod gratuit este expres stabilită prin lege  (executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi) pe foaia cu antet a Agenţiei Servicii Publice sau a subdiviziunii structurale prestatoare de servicii, după caz.

Cererea pentru eliberarea extraselor din registre se depune la subdiviziunile specializate din cadrul Direcţiei generale acte de identitate (municipiul Chişinău, str. Aleksandr Puşkin, nr. 42, biroul 103 şi biroul 104) sau la serviciile eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul Centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice.

Cererea persoanelor juridice şi fizice pentru care prestarea serviciilor informaţionale în mod gratuit este expres stabilită prin lege trebuie sa conţină, după caz:

  • datele de identificare ale solicitantului;
  • temeiul legal pentru solicitarea informaţiei (executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal);
  • referire la prevederile legale potrivit cărora solicitantul este în drept să prelucreze datele cu caracter personal respective;
  • scopul solicitării informaţiei (exemplu: numărul contractului, numărul cauzei penale, civile, contravenţionale ori necesitatea cercetării prealabile pentru iniţierea unor astfel de investigaţii şi dosare, pentru a determina soarta minorului rămas fără îngrijirea părinteasca, identificarea sau stabilirea statutului juridic al străinilor depistaţi pe teritoriul Republicii Moldova etc.), coroborarea volumului informaţiilor solicitate cu scopul pentru care se solicită si modul de utilizare a acesteia (unde, de către cine va fi utilizată informaţia, termenul şi locul de păstrare);
  • detalii suficiente si concludente pentru identificarea informaţiei solicitate;
  • volumul şi structura informaţiei solicitate;
  • data si numărul de înregistrare a demersului, semnătura conducătorului instituţiei, organizaţiei.

Extrasele din registre întocmite pe foaia cu antet a subdiviziunii structurale prestatoare de servicii se înmânează, contra semnătură solicitantului, sau reprezentantului persoanei juridice la prezentarea documentelor ce atestă dreptul de reprezentare (conducătorul persoanei juridice sau angajatul acesteia sau prestează servicii în bază de contract şi dispune de procura), iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de recepţionare.

Denumirea serviciului Termenul de prestare Tarif (lei)
Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor pe suport de hârtie autorităţilor publice şi altor categorii de persoane juridice şi fizice pentru care prestarea serviciilor informaţionale în mod gratuit este expres stabilită prin lege. 15 zile lucrătoare gratuit
Programare
online