Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (în continuare – Registrul de stat)

DOCUMENTE NECESARE

După repartizarea activelor nete lichidatorul persoanei juridice trebuie să depună la organul înregistrării de stat următoarele acte:

  • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
  • bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul;
  • declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv.

La radierea persoanei juridice din Registrul de stat se verifică publicarea de către persoana juridică a avizului de lichidare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Structura teritorială a organului înregistrării de stat verifică dacă persoana juridică are datorii la bugetul public naţional.

Până la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar(e) şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat.

În cazul în care este în vigoare hotărârea instanţei de judecată privind lichidarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat, depunerea documentelor prevăzute mai sus nu este necesară.

În cazul lichidării persoanei juridice în baza hotărârii instanţei de judecată privind încetarea procesului de insolvabilitate şi, respectiv, dispunerea lichidării agentului economic, organul înregistrării de stat va radia debitorul din Registrul de stat în baza hotărârii judecătoreşti, prezentate de administratorul autorizat.

În cazul parvenirii unei hotărâri a instanţei de judecată cu privire la radierea unei persoane juridice din Registrul de stat şi, în urma verificării datelor, se va constata că persoana juridică în cauză dispune de sucursale, atunci în baza hotărârii nominalizate, organul înregistrării de stat va radia sucursala, iar mai apoi întreprinderea-mamă în privinţa căreia a fost emisă hotărârea de judecată.

În cazul în care persoana juridică nu dispune de active, lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat după expirarea termenului de înaintare a creanţelor de către creditori şi după aprobarea bilanţului de lichidare.

La radierea întreprinderii de stat şi întreprinderii municipale se va verifica existenţa raportului de evaluare întocmit de evaluator, conform cerinţelor prevăzute la art.11 al Legii nr.989/2002.

Persoana juridică se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat.

Pentru radierea din Registrul de stat a sucursalelor, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:

  • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
  • hotărârea organului competent al persoanei juridice care a constituit sucursala.

În baza actelor nominalizate sucursala urmează a fi radiată din Registrul de stat, întreprinderea-mamă urmând a efectua ulterior modificările în actele sale de constituire în vederea excluderii acesteia. La radierea filialelor nu este stabilit un termen de prezentare a creanţelor de către creditori, astfel primirea cererii de radiere se efectuează la adresarea solicitanţilor.

Radierea sucursalelor persoanelor juridice străine se efectuează în conformitate cu prevederile stabilite pentru radierea persoanei juridice autohtone.

Încetarea calităţii de întreprinzător individual

Activitatea întreprinzătorului individual încetează:

  • la cererea întreprinzătorului individual, în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional;
  • prin hotărârea instanţei de judecată;
  • în cazul decesului;
  • în alte temeiuri stabilite de legislaţie.

Structura teritorială a organului înregistrării de stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menţionate mai sus, adoptă decizia de radiere.

Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

Programare
online