Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

23.12.2022 11:58

Întreprinderile debutante sunt scutite de la plata taxelor pentru înregistrarea de stat și furnizarea informației

Având în vedere provocările cu care se confruntă tinerii atunci când încearcă să înceapă și să-și dezvolte o afacere, în Republica Moldova au fost implementate un șir de măsuri de politică economică contributive la crearea ecosistemului antreprenorial pentru tineri, orientate spre reducerea barierelor la deschiderea și dezvoltarea afacerilor.

Întreprinderea debutantă este definită ca fiind o întreprindere micro, nou-înregistrată în modul stabilit, condusă de întreprinzători tineri, care desfășoară pentru prima dată activitate economică. Noțiunea respectivă a fost instituită în cadrul Legii nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, al cărei scop este promovarea dezvoltării durabile a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii prin intermediul îmbunătăţirii cadrului juridic şi a mediului economic în care sunt create şi funcţionează. În temeiul legii enunțate, întreprinderile debutante beneficiază de facilități fiscale sporite, de asistență financiară nerambursabilă și de suport informațional, logistic și consultativ pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării de stat.

Totodată, legislația în vigoare prevede că pentru încadrarea unei întreprinderi în categoria „întreprindere debutantă”, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de bază:

 1. să fie constituită ca societate cu răspundere limitată înființată în condițiile Legii nr. 135/2007  privind societățile cu răspundere limitată;
 2. să se încadreze în categoria întreprinderilor micro în condițiile Legii 179/2016;
 3. să fie înființată și administrată de către persoane fizice care, la momentul înregistrării, au vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani inclusiv, și care desfășoară pentru prima dată activitate economică prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată;
 4. numărul de asociați ai întreprinderii debutante nu poate fi mai mare de 5.

Procedura şi actele privind înregistrarea de stat a întreprinderilor debutante este reglementată de Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente:

 1. cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (formularul cererii este disponibil online pe site-ul ASP, compartimentul Informații utile/ Formulare tip http://e-services.md/?q=ro/content/descarca-formulare);
 2. hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare (pe site-ul ASP sunt expuse modele ale actelor respective); 
 3. declaraţia pe propria răspundere în ce priveşte întrunirea condiţiilor prevăzute în art. 5 din Legea nr. 179/2016;
 4. informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (formularul este disponibil online pe site-ul ASP, compartimentul Informații utile/ Formulare tip). 

Organul înregistrării de stat informează că alegerea genurilor de activitate este la discreţia antreprenorului, ţinându-se cont de specificul activităţii şi actele legislative ce reglementează modul de constituire şi funcţionare a persoanelor juridice.

Totodată, menționăm că persoana juridică cu scop lucrativ poate desfăşura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este prevăzut în actul de constituire.

Modalitatea perfectării şi depunerii actelor este reglementată în art. 8 din Legea nr. 220/2007, care stipulează că documentele pentru înregistrarea de stat a unităților de drept se perfectează în limba de stat şi:

 1. fie se transmit organului înregistrării de stat în formă de documente electronice semnate cu semnătura electronică avansată calificată, eliberată în condițiile Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic și ale actelor normative subsecvente acesteia (la adresa de e-mail: inregistrare.ud@asp.gov.md);
 2. fie se depun la sediul organului înregistrării de stat pe suport de hârtie (lista Centrelor Multifuncționale ale ASP este disponibilă pe site-ul ASP);
 3. fie se expediază organului înregistrării de stat pe suport de hârtie, prin scrisoare recomandată.

Înregistrarea de stat a întreprinderii debutante se efectuează în termen de o zi lucrătoare, în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.

Întreprinderea debutantă este scutită de la plata taxelor pentru înregistrarea de stat și furnizarea informației.

Informație oferită de: Serviciul comunicare şi protocol
Telefon de contact: (+373 22) 50-4070
Email: presa@asp.gov.md

Arhiva