Sari la conținutul principal

Acte de identitate

Care este modul de obținere a autorizaţiei de emigrare?

Cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul și/sau reședința temporară pe teritoriul Republicii Moldova care vor să-și stabilească domiciliul în străinătate, precum și acei care de iure sunt înregistrați la domiciliu și/sau la reședința temporară pe teritoriul Republicii Moldova, dar de facto nu domiciliază în Republica Moldova și acei care de iure și de facto nu domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova și prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului în străinătate, depun cererea pentru obținerea autorizației de emigrare sau, după caz, pentru eliberarea paşaportului cu menţiunea privind autorizația de emigrare la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice, iar în străinătate la MDOC.

Cetăţenii Republicii Moldova care nu deţin buletin de identitate, declară că nu domiciliază în Republica Moldova şi care prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul altui stat, se consideră emigranţi şi sunt în drept să obţină paşaportul cu menţiunea privind autorizaţia de emigrare, în care se indică ţara de destinaţie.

Cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul și/sau reședința temporară pe teritoriul Republicii Moldova care deţin buletin de identitate valabil sau termenul de valabilitate al acestuia este expirat, sau declară pierderea sau furtul buletinului de identitate şi care vor să-și stabilească domiciliul în străinătate, depun cererea pentru obținerea autorizației de emigrare.

Cum poate dobândi cetățenia Republicii Moldova copilul născut peste hotare din părinți cetățeni ai Republicii Moldova?

Copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul nașterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova, indiferent de locul nașterii acestuia, este considerat cetățean al Republicii Moldova.

Astfel, părinții sunt în drept să solicite acte de identitate pentru copilul născut în străinătate ulterior transcrierii actului de naștere al acestuia.

Care sunt documentele necesare pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pe numele minorului?

Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru copil se depune de către unul dintre reprezentanții legali ai acestuia cu prezența obligatorie a copilului la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice, iar în străinătate - la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Reprezentantul legal al copilului în condițiile legii sunt părinții, tutorele,curatorul sau exercitarea atribuţiilor de reprezentant legal al copilului este asigurată de către autoritatea tutelară teritorială.

În funcție de cine reprezintă copilul în condițiile legii, la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului pe numele acestuia documentele necesare se prezintă în original.

Documentele de stare civilă nu se prezintă dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale părinţilor sau în datele cu caracter personal ale copilului sau dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei. În cazul în care la data depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului persoana cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova nu are asupra sa buletinul de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Identitatea solicitantului, precum şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.

1) În cazul în care cererea se depune de către unul dintre părinții aflați în căsătorie se prezintă următoarele documente:

 • actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;

 • buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului;

 • certificatul de căsătorie al părinților;

 • pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut părintele depune declaraţia de pierdere a pașaportului.

Părintele care reprezintă copilul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau din cadrul MDOC, sau prezintă declaraţia sa, autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului pe numele copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele minorului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

2) În cazul în care cererea se depune de către unul dintre părinții care au desfăcut căsătoria se prezintă următoarele documente:

 • actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;

 • buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale minorului;

 • certificatul de divorț al părinților;

 • pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut părintele depune declaraţia de pierdere a pașaportului;

 • hotărârea instanței de judecată, definitivă și irevocabilă, cu privire la desfacerea căsătoriei părinților, în cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin intermediul instanței de judecată sau hotărârea instanței de judecată privind stabilirea întreținerii și domiciliului copilului cu unul dintre părinți sau privind decăderea din drepturile părintești a unuia din părinți.

Părintele căruia i-a fost încredinţat copilul prin hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei sau, după caz, cu privire la întreţinerea şi domiciliul copilului, depune, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul său pentru eliberarea paşaportului copilului.

Prezentarea hotărârii instanței de judecată nu este obligatorie în cazul în care se va prezenta acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului copilului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori acordul va fi declarat de ambii părinți, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate, precum şi în cazul în care unul dintre părinţi este împuternicit de celălalt părinte de a efectua toate acţiunile juridice în vederea eliberării paşaportului pe numele copilului prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice.

În cazul părinților a căror căsătorie a fost desfăcută de organul de stare civilă sau de notar, declarația în scris, din care rezultă acordul pentru eliberarea paşaportului o depune părintele, care reprezintă minorul. Informația despre autoritatea care a desfăcut căsătoria se indică în certificatul de divorț al părintelui.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele minorului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

3) În cazul în care cererea se depune de către unul dintre părinții copilului născut în afara căsătoriei, se prezintă următoarele documente:

 • actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;

 • buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale minorului;

 • pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut părintele depune declaraţia de pierdere a pașaportului.

Părintele care reprezintă copilului depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declarația pe proprie răspundere precum că căsătoria cu celălalt părinte al copilului nu a fost înregistrată și îşi exprimă acordul pentru eliberarea pașaportului copilului .

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

4) În cazul copilului ai cărui părinţi sunt minori sau al cărui unic părinte este minor, care nu au dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile art. 26 din Codul Civil, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al părinţilor minori/al unicului părinte şi prezintă următoarele documente:

 • actul de identitate al reprezentantului legal al părintelui minor;

 • buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

 • certificatul de naștere al copilului; d) certificatul de naștere al părintelui minor;

 • avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale minorului;

 • pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut reprezentantul legal al părintelui minor depune declaraţia de pierdere a pașaportului.

Persoana care reprezintă copilul în calitate de reprezentant legal depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului persoana care reprezintă copilul achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

5) În cazul în care cererea se depune de către tutore sau curator, se prezintă următoarele documente:

 • buletinul de identitate al tutorelui sau al curatorului;

 • buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele u caracter personal ale minorului;

 • pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut tutorele sau curatorul depune declaraţia de pierdere a pașaportului;

 • dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

 • dispoziția autorității tutelare teritoriale care confirmă instituirea tutelei sau curatelei asupra copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească.

Tutorele sau curatorul care reprezintă copilul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului tutorele sau curatorul achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită în ţară și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

6) În cazul în care cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competenţă teritorială este locul aflării sau locul de plasament al copilului separat de părinţi, inclusiv al celuia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidenţial, se prezintă următoarele documente:

 • legitimaţia de serviciu sau actul de identitate personal al reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale;

 • buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele u caracter personal ale minorului;

 • pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune declaraţia de pierdere a pașaportului;

 • dispoziţia autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

 • dispoziţia autorităţii tutelare privind plasarea copilului în serviciul/instituţia respectivă;

 • demersul autorităţii tutelare teritoriale cu privire la eliberarea pașaportului pentru copil și la împuternicirile de reprezentare a acestuia.

Reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale care reprezintă copilul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele minorului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

7) În cazul în care cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în evidenţa căreia se află copilul separat de părinţi pe motivul aflării temporare a părinților/unicului părinte pentru o perioadă mai mare de două luni în altă localitate din țară sau de peste hotare, se prezintă următoarele documente:

 • legitimaţia de serviciu sau actul de identitate personal al reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale;

 • buletinul de identitate al minorului copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

 • certificatul de naștere al copilului;

 • avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele u caracter personal ale minorului;

 • pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale depune declaraţia de pierdere a pașaportului;

 • demersul autorităţii tutelare teritoriale în evidenţa căreia se află copilul cu privire la eliberarea pașaportului pentru copil și la împuternicirile de reprezentare a acestuia.

Reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele minorului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

Care sunt documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei de emigrare?

Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de emigrare se depune de către solicitant în ţară, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncţionale, iar în străinătate la MDOC.

Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de emigrare se depune însoţită de următoarele documente, după caz:

 1. buletinul de identitate (valabil, expirat) sau solicitantul declară pierderea sau furtul buletinului de identitate sau buletinul de identitate provizoriu (în cazul în care persoana cu vârsta peste 16 ani, cu domiciliul în Republica Moldova nu a obţinut buletin de identitate sau buletinul de identitate este nevalabil pe motivul schimbării datelor cu caracter personal);
 2. actul de identitate al reprezentantului legal;
 3. paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova valabil.
  În cazul în care solicitantul nu deţine paşaport sau deţine paşaport nevalabil, sau solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport, cererea pentru eliberarea paşaportului se depune concomitent cu cererea pentru eliberarea autorizaţiei de emigrare, cu condiţia că termenul comenzii serviciului de autorizare a emigrării să nu depăşească termenul comenzii serviciului de eliberare a paşaportului;
 4. documentul eliberat de autorităţile străine ce atestă stabilirea solicitantului cu domiciliul în străinătate (actul de identitate al cetăţeanului străin cu mențiunea respectivă, permisul de şedere provizorie sau permanentă, contractul de muncă etc);
 5. documentele de stare civilă – numai în cazul în care au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal şi informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective nu este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
 6. certificatul care atestă gradul de dizabilitate;
 7. în cazul emigrării copilului – declaraţiile autentificate de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţii, după caz:
  a) a părintelui care rămâne cu domiciliul sau reşedinţa temporară în Republica Moldova, din care să rezulte acordul acestuia pentru emigrarea copilului cu celălalt părinte sau acordul pentru emigrarea copilului la celălalt părinte care este stabilit deja cu domiciliul în străinătate. În cel din urmă caz, se prezintă şi declaraţia celuilalt părinte din care să rezulte că acesta acordă spaţiul locativ şi asigură întreţinerea copilului;
  b) a copilului cu vârsta peste 14 ani privind acordul acestuia la emigrare cu unul din părinți.
  În cazul în care solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile specificate se prezintă hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind dreptul la emigrare fără acordul respectiv.
 8. hotărârea instanţei de judecată privind decăderea din drepturile părinteşti definitivă şi irevocabilă – în cazul când unul din părinţii copilului este decăzut din drepturile părinteşti.

Pentru prestarea serviciului de autorizare a emigrării solicitantul va achita tariful stabilit.

Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de emigrare a minorului care emigrează împreună cu cel puţin un părinte se examinează în mod gratuit.

Care sunt documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară în locuinţa proprietate privată asupra căreia solicitantul nu are dreptul de proprietate şi nu dispune de document ce atestă dreptul de folosinţă?

Care sunt documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară în locuinţa proprietate privată asupra căreia solicitantul nu are dreptul de proprietate şi nu dispune de document ce atestă dreptul de folosinţă, precum și în cazul în care dreptul de proprietate al acesteia asupra locuinței în Registrul bunurilor imobile este înregistrat provizoriu (contract de locaţiune)?

Înregistrarea la domiciliu și/sau la reşedinţa temporară se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente:

 • buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu;

 • documentul ce atestă dreptul de proprietate;

Notă: Prezentarea documentelor ce atestă dreptul de proprietate asupra locuinţei nu este obligatorie, dacă autoritatea competentă poate verifica această informaţie în Registrul bunurilor imobile.

 • declaraţia de primire în spaţiul locativ depusă în scris de către proprietarul sau coproprietarii locuinţei în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau solicitantul prezintă declarația respectivă autentificată de notar ori de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie sau împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower) – în cazul în care proprietarul/coproprietarii sunt persoane fizice;

Notă: În cazul în care dreptul de proprietate asupra locuinţei în Registrul bunurilor imobile este înregistrat în temeiul contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, declaraţia de primire în spaţiul locativ pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară se depune şi de către beneficiarul întreţinerii.

 • demersul de primire în spaţiul locativ depus de către proprietarul sau coproprietarii locuinţei în cazul în care aceștia sunt persoane juridice. În cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reşedinţa temporară în locuinţa proprietate privată a persoanei juridice şi transmisă în folosinţă în condiţiile prevederilor legale persoanei fizice (contract de leasing etc.), solicitantul prezintă suplimentar la actul ce confirmă dreptul de proprietate demersul proprietarului, însoţit de extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept, pentru a stabili administratorul persoanei juridice respective.

Notă: Prezentarea acestui extras nu este obligatorie dacă persoana responsabilă de recepționarea cererii poate verifica această informaţie prin Registrul de stat al unităţilor de drept.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra locuinţei în Registrul bunurilor imobile este înregistrat în temeiul contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, declaraţia de primire în spaţiul locativ pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară se depune şi de către beneficiarul întreţinerii.

Pentru prestarea serviciului de înregistrare la domiciliu și/sau la reședința temporară solicitantul va achita taxa de stat și tariful stabilit.

În ce condiţii se ridică paşaportul cu menţiunea privind autorizaţia de emigrare?

Pentru ridicarea paşaportului cu menţiunea privind autorizaţia de emigrare în care se indică ţara de destinaţie solicitantul se radiază din evidenţa la domiciliu sau la reședința temporară din Republica Moldova şi predă subdiviziunii competente a Agenţiei Servicii Publice buletinul de identitate. În cazul în care buletinul de emigrare identitate a fost declarat pierdut sau furat, radierea din evidență se efectuează în lipsa acestuia.

Este posibil de a redobândi cetăţenia Republicii Moldova fără a renunţa la cetăţenia altui stat?

Persoana care a deținut anterior cetăţenia Republicii Moldova şi a renunţat la aceasta în condiţiile prevederilor legale o poate redobândi la cerere, fără a renunța la cetățenia altui stat.

Care este procedura de restituire a mijloacelor bănești în cazul neprestării serviciului solicitat?

Cererea persoanei fizice privind restituirea plății se depune personal de către solicitant, reprezentatul legal, sau cel împuternicit al acestuia, în termen de cel mult trei ani din data efectuării plății după cum urmează:

 1. în același centrul multifuncțional sau serviciul eliberare a actelor de identitate, unde anterior a fost solicitat serviciul;
 2. în aceeași subdiviziune ASP unde anterior a fost solicitat serviciu, în cazul când ea se află în incinta Centrului Multifuncțional;
 3. la sediul central al ASP, mun. Chişinău, str. A. Pușkin, 42;
 4. electronic, în cazul deţinerii semnăturii electronice, la adresa asp@asp.gov.md.

La cererea privind solicitarea restituirii integrale a mijloacelor bănești pentru serviciile în materie de cetăţenie, privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei Republicii Moldova neprestate se prezintă următoarele documente, după caz:

 1. copia înştiinţării privind respingerea cererii în condiţiile prevederilor actelor normative;
 2. copia certificatului de deces al solicitantului;
 3. dovada de plată care justifică efectuarea plăţii (cu excepţia plăţilor efectuate prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay);
 4. copia documentelor de stare civilă;
 5. copia actului de identitate;
 6. copia documentului ce confirmă împuternicirile de reprezentare, după caz;
 7. copia certificatului de moştenitor.

În cazul restituirii parțiale a plăților pentru serviciile în materie de cetăţenie, privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei Republicii Moldova se prezintă următoarele documente:

 1. copia înştiinţării privind respingerea cererii în condiţiile prevederilor actelor normative;
 2. cererea privind retragerea cererii de prestare a serviciului, dacă până la data depunerii cererii nu a fost confecţionat documentul solicitat şi/sau prestat serviciul;
 3. cererea privind modificarea termenului de prestare a serviciului din cererea de bază, dacă până la data depunerii acesteia nu a fost confecţionat documentul solicitat şi/sau prestat serviciul;
 4. dovada de plată care justifică efectuarea plăţii (cu excepţia plăţilor efectuate prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay); e) copia de pe actul de identitate;
 5. copia documentelor de stare civilă; g) copia documentului ce confirmă împuternicirile de reprezentare, după caz;
 6. copia certificatului de moştenitor.

Restituirea mijloacelor băneşti conform cererilor depuse se efectuează în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către solicitant în cadrul Agenţiei Servicii Publice. În cazul necesității de examinare suplimentară a cererii, termenul de restituire a plăţii poate fi extins până la cel mult 20 de zile lucrătoare.

Restituirea integrală sau parţială a plăţilor pentru serviciile neprestate persoanelor fizice se efectuează conform modului indicat în cererea solicitantului:

 1. prin virament – în cazul existenţei contului bancar deschis pe numele solicitantului în instituţiile financiare pe teritoriul republicii, cu anexarea certificatului/ informaţiei emise de către instituţiile financiare, care va conţine datele bancare ale solicitantului la care urmează să fie returnate mijloacele băneşti (ataşarea la cerere a copiilor cardurilor bancare se interzice);
 2. prin oficiile Î.S. “Poşta Moldovei” în modul stabilit conform prevederilor contractului încheiat cu expedierea mandatului electronic bănesc la punctul de destinaţie (adresa poştală).
 3. în numerar prin casierie la sediul central al ASP, mun. Chişinău, str. A. Puşkin 42 în cazuri excepționale pentru persoanele fizice, cu argumentare solicitării date.
Cum activează Oficiul mobil?

Serviciul public "Deplasarea Oficiului mobil pentru prestarea serviciilor unei persoane sau membrilor unei familii (rude de gradul I și II) în aceeași perioadă de timp și la aceeași adresă" vine să faciliteze accesul la serviciile publice  pentru persoanele aflate legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv persoanele imobilizate, persoanele aflate la tratament prin constrângere, persoanele aflate în arest preventiv sau în detenție, persoanele internate într-o instituție medicală sau aflate la întreținere în instituția de tratament sau în instituția socială.

Comanda serviciului public "Deplasarea Oficiului mobil pentru prestarea serviciilor unei persoane sau membrilor unei familii (rude de gradul I și II) în aceeași perioadă de timp și la aceeași adresă" poate fi efectuată prin:

 • cererea electronică depusă on-line pe portalul serviciilor electronice al Agenției Servicii Publice: www.e-services.md;

 • apel telefonic la numărul de telefon al Serviciului suport clienți 14-909(+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale);

 • cererea depusă la orice serviciu eliberare a actelor de identitate din cadrul sau din afara centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice. 

Prin intermediul Oficiului mobil se prestează :

 • serviciile de eliberare actelor de identitate (buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, fişa de însoţire la buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, pașaportul de serviciu, pașaportul diplomatic);

 • serviciile de înregistrare la domiciliu și/sau la reşedinţa temporară sau radiere din evidență.

 • serviciile în materie de cetățenie a Republicii Moldova (recepționarea cererii pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere, naturalizare sau redobândire);

 • serviciul de recepționare a cererii pentru obținerea autorizației de emigrare;

 • serviciile de livrare a documentelor confecționate (buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, buletinul de identitate provizoriu, paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, pașaportul de serviciu, pașaportul diplomatic, extrasul din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice (adeverință) la adresa de domiciliu sau de reşedinţă temporară sau la locul aflării persoanei (în sectoarele municipiului Chişinău, în municipiile Bălţi şi Comrat și alte localităţi din componenţa municipiului Chişinău).

Pentru detalii privind lista documentelor necesare pentru prestarea serviciului de deplasare a Oficiului mobil, precum și tarifele și condițiile de prestare a serviciilor publice prin intermediul Oficiului mobil, accesaţi pagina oficială a Agenţiei Servicii Publice: www.asp.gov.md sau telefonați la numărul unic al Serviciului suport 14-909(+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale).

CONDIŢII:

În cazul în care se comandă Oficiul mobil pentru mai multe persoane, care sunt membrii aceleiaşi familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă, atunci comanda se plasează din numele unei singure persoane, care va anunţa operatorului Serviciului suport clienți numărul total de solicitanţi de servicii.

Informaţia privind stabilirea datei și perioadei de timp pentru care se solicită prestarea serviciilor prin intermediul Oficiului mobil se oferă suplimentar de către operatorul Serviciului suport clienți, care va apela solicitantul la numărul de telefon indicat în cererea electronică, la scurt timp după plasarea comenzii (în zile lucrătoare, cu indicarea orelor de lucru).

În cazul în care cererea electronică a fost depusă după orele de lucru sau în zilele de odihnă, operatorul Serviciului suport clienți contactează solicitantul la prima oră a următoarei zile lucrătoare.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie: datele personale (numele, prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), adresa de destinaţie la care urmează să se deplaseze Oficiul mobil  pentru prestarea serviciului, indică perioada (data şi ora) în care se solicită acordarea serviciului, numărul de telefon și adresa de e-mail la care poate fi contactat.

TERMENE ȘI TARIFILE:

Denumirea serviciuluiTermenul de prestareTarif, lei
Deplasarea Oficiului mobil pentru prestarea serviciilor unei persoane sau membrilor unei familii (rude de gradul I și II), în aceeași perioadă de timp și la aceeași adresă (suma nu include prețul documentului solicitat)În ziua stabilită în comun cu solicitantul serviciului500
Livrarea documentelor confecționate la adresa de domiciliu sau de reședință temporară sau la locul aflării persoanei, pentru un set de documente comandate de către o persoană sau membrii unei familii (rude de gradul I și II), în aceeași perioadă de timp și la aceeași adresă: 
1) în sectoarele municipiului Chișinău, în municipiile Bălți și ComratÎn ziua stabilită în comun cu solicitantul serviciului80
2) în alte localități din componența municipiului Chișinău120

În mod gratuit, serviciul public ,,Deplasarea Oficiului mobil pentru prestarea serviciilor unei persoane sau membrilor unei familii (rude de gradul I și II) în aceeași perioadă de timp și la aceeași adresă” se prestează în următoarele cazuri:

 • pentru prestarea serviciilor de eliberare a actelor de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova persoanelor imobilizate, în baza certificatului medical care atestă imobilitatea persoanei;

 • pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova persoanei cu dizabilitate severă, care va pleca la reabilitare, recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială sau în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii;

 • în instituţia medicală, pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova copilului cu vârsta sub 1 an, care va pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii sau în baza demersului instituției medicale respective.

Se permite deținerea a două pașapoarte valabile?

Cetățenii Republicii Moldova au dreptul să dețină concomitent două pașapoarte valabile cu condiția că datele cu caracter personal ale titularului conținute în acestea să fie identice. Excepţie constituie paşapoartele diplomatice şi cele de serviciu.

Se permite înmânarea actelor de identitate minorilor?

Minorii care au atins vârsta de 14 ani pot să-și ridice actele de identitate dacă există consimţământul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţământul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional la momentul depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate pe numele minorului sau, la înmânarea actului de identitate, minorul prezintă consimțământul reprezentantului legal autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție.

Poate fi depusă cererea pentru eliberarea actului de identitate pe numele minorului în cazul în care reprezentantul legal deține actul de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau declară pierderea ori furtul acestuia?

Dacă reprezentantul legal nu deţine act de identitate aflat în termen de valabilitate sau declară pierderea ori furtul acestuia, se admite depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate pe numele minorului pe care îl reprezintă doar în cazul în care acesta va depune concomitent și cererea pentru eliberarea actului de identitate şi pe numele său.

Poate o persoană terţă să ridice actul de identitate al unei alte persoane şi ce documente sunt necesare de prezentat?

Actul de identitate se înmânează, contra semnătură, personal titularului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower), sau persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale, iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

La cererea solicitantului, actul de identitate se livrează la domiciliul sau la reședința temporară, sau la locul aflării acestuia prin intermediul serviciului guvernamental de livrare (MDelivery).

În cazul înmânării actului de identitate reprezentantului legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură, sau persoanei care acționează în interesul titularului, aceștia se identifică prin actul de identitate, iar în lipsa acestuia – prin informația din Registrul de stat al populației şi, după caz, prezintă documentele ce confirmă acest drept.

Înmânarea buletinului de identitate electronic prin reprezentant sau livrarea acestuia nu se admite.

Poate să obţină buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova persoana care locuiește pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu are posibilitate de a fi înregistrată la domiciliu sau la reşedinţa temporară?

Persoana care locuiește pe teritoriul Republicii Moldova și care din anumite circumstanțe nu are posibilitate de a fi înregistrată la adresa de domiciliu sau de reşedinţă temporară poate obţine buletinul de identitate sau, după caz, buletinul de identitate provizoriu fără înscrisul sau menţiunea respectivă.

Care este termenul de păstrare a actelor de identitate noi care nu au fost ridicate de titulari?

Actele de identitate neridicate de titulari la data stabilită conform termenului comenzii se păstrează la centrul multifuncţional sau la serviciul eliberare a actelor de identitate în afara centrului multifuncţional unde a fost depusă cererea respectivă, pe perioada de valabilitate a acestora, după care se distrug în modul stabilit.

Actele de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova, cu excepţia pașaportului diplomatic și a celui de serviciu, confecţionate şi transmise pentru înmânare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare (MDOC) şi neridicate de titulari, se păstrează la sediul MDOC pe perioada de valabilitate a acestora, după care, în termen de trei luni de la data expirării, se transmit Agenției Servicii Publice, pentru distrugere în modul stabilit.

Poate să dobândească cetățenia Republicii Moldova persoana născută în străinătate ai căreia unul din părinți, bunici sau străbunici sunt născuți pe teritoriul Republicii Moldova şi care este termenul de examinare a cererii?

Persoana născută în străinătate, care este urmaşul persoanei născute în Republica Moldova este în drept să dobândească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere în conformitate cu art. 12, alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.

Cererea în acest sens se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, în străinătate - la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova, iar în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

Termenul de examinare al cererii pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere este de până la şase luni.

De ce este necesară schimbarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova de generaţia II şi III în cazul înregistrării la adresa nouă de domiciliu a titularului?

Înscrisul privind domiciliul se imprimă pe partea verso a buletinelor de identitate de generaţia II şi III (modele de tip card de formatul ID-I eliberate după data de 07.03.2013).

În cazul schimbării domiciliului aceste buletine de identitate urmează a fi schimbate. În aceste situaţii, titularul buletinului de identitate este obligat să solicite la orice serviciu eliberare a actelor de identitate sau la orice centru multifuncțional eliberarea buletinului de identitate nou, cu prezentarea documentelor necesare pentru înregistrarea la adresa nouă de domiciliu.

Care sunt documentele necesare pentru eliberarea extrasului (adeverinței) privind ultima înregistrare la domiciliu și/sau la reşedinţa temporară a persoanei decedate?

Cererea pentru eliberarea extrasului (adeverinţei) privind ultima înregistrare la domiciliu şi/sau la reşedinţa temporară, a persoanei decedate se depune la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncţionale de către succesorul persoanei decedate.

La depunerea cererii succesorul sau reprezentantul aistuia prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate;
 2. certificatul de deces al persoanei decedate;
 3. certificatul de succesor (moştenitor) sau testamentul în cazul în care acestea au fost întocmite. Prezentarea acestor documente nu este obligatorie pentru cazurile în care informaţia este solicitată pentru realizarea unui interes legitim al solicitantului;
 4. documentele de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau a prenumelui) necesare pentru a stabili legătura şi gradul de rudenie dintre succesor şi persoana decedată – în cazul în care nu se prezintă documentele ce atestă succesiunea, moștenirea sau testamentul. Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazul în care gradul de rudenie dintre succesor şi persoana decedată poate fi stabilit în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei;
 5. procura autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice, în cazul în care succesorul este reprezentat de mandatar.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a adeverinței succesorul va achita tariful stabilit în funcție de termenul comenzii.

Cine poate fi înregistrat la domiciliu și/sau la reşedinţa temporară în locuinţa proprietate publică pasibilă de privatizare şi ce documente sunt necesare?

În locuinţa proprietate publică pasibilă de privatizare pot fi înregistrate la domiciliu sau la reşedinţa temporară persoanele incluse în bonul de repartiţie sau în alt act de repartizare legală a locuinţei respective, precum şi membrii familiei acestora în temeiul următoarelor documente:

 1. buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu;
 2. bonul de repartiţie a locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare în condiţiile prevederilor legale, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) după data de 29 noiembrie 2015, sau, după caz, reconfirmat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) dacă a fost eliberat până la data de 29 noiembrie 2015, ori documentul justificativ eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) prin care se stabileşte dreptul de folosinţă asupra locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare.

Notă: În locuinţa proprietate publică pasibilă de privatizare, transmisă în folosinţă până la 29 noiembrie 2015 în temeiul contractului de închiriere încheiat în condiţiile prevederilor legale cu privire la locuinţe, în vigoare la data încheierii acestui contract, se înregistrează la domiciliu sau la reşedinţa temporară persoanele incluse în bonul de repartiţie sau în alt act de repartizare legală a locuinţei respective şi membrii familiei acestora. În cazul înregistrării persoanelor incluse în bonul de repartiţie nu se depune declaraţia de primire în spaţiul locativ de către persoanele care sunt înregistrate deja la domiciliu sau la reşedinţa temporară pe adresa respectivă.

Pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a membrilor familiei ai persoanelor incluse în bonul de repartiţie sau în alt act de repartizare legală a locuinţei se depune declaraţia de primire în spaţiul locativ de către ultimii în cazul în care aceştia sunt înregistraţi la domiciliu sau la reşedinţa temporară pe adresa respectivă.

Pentru prestarea serviciului de înregistrare la domiciliu și/sau la reședința temporară solicitantul va achita taxa de stat și tariful stabilit.

Care este modul de obținere a actelor de identitate în schimbul celora declarate pierdute sau furate?

În cazul pierderii sau furtului buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova sau a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, titularul depune o declarație în acest sens şi cererea pentru eliberarea actului de identitate nou,  în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice, iar în străinătate - la misiunile diplomatice şi oficiile consulare. În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

În cazul pierderii sau furtului pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, titularul poate depune doar declarația respectivă, fără a solicita un alt pașaport. 

În cazul în care nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate, precum şi în cazurile în care informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei, la depunerea cererii pentru eliberarea unui nou document în schimbul celui declarat pierdut sau furat, nu este obligatorie prezentarea documentelor de stare civilă.

Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea actului de identitate în schimbul celui declarat pierdut sau furat, şi între timp l-a regăsit, este în drept să o retragă şi să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care până la data depunerii declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt act de identitate. În asemenea caz, solicitantului i se restituie suma achitată pentru serviciul solicitat.

Poate fi modificat termenul comenzii după depunerea cererii pentru eliberarea actelor de identitate și care este procedura?

Termenul de examinare a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate sau a paşaportului poate fi modificat în vederea urgentării executării comenzii. În acest caz solicitantul depune o cerere suplimentară în acest sens, personal sau prin reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţii, sau de persoana care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale, la MDOC sau ASP, cu achitarea diferenţei de plată respectivă.

Modificarea termenului de executare a comenzii pentru eliberarea pașaportului se admite numai în cazul în care termenul comenzii de eliberare a buletinului de identitate nu depășește termenul de eliberare a pașaportului.

Care sunt documente necesare pentru înregistrarea la reşedinţa temporară a persoanei în locuinţa proprietate privată care i-a fost transmisă în folosinţă în temeiul contractului de locaţiune?

Înregistrarea la reşedinţa temporară se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente:

 1. buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu;
 2. contractul de locaţiune.

Înregistrarea la reședința temporară se va efectua pe perioada pe care a fost transmisă în folosință locuința, indicată în contractul de locațiune.

Pentru prestarea serviciului de înregistrare la domiciliu și/sau la reședința temporară solicitantul va achita taxa de stat și tariful stabilit.

Care sunt documentele necesare pentru prestarea serviciului de eliberare a actelor de identitate în cazul persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă)?

Cererea pentru eliberarea actului de identitate pe numele persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă) poate fi depusă de către un membru de familie sau de către o rudă la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice. În lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială.

Suplimentar la cerere se prezintă următoarele documente:

 • actul de identitate al solicitantului aflat în posesie, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat, persoana care acționează în interesul bolnavului depune declaraţia de pierdere a actului de identitate respectiv;
 • documentele de stare civilă; Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie, dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, membrul de familie sau ruda depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
 • certificatul medical care atestă starea persoanei;
 • o fotografe de dată recentă de dimensiunea 10x15 cm, color, mat, pe fond alb, în cazul eliberării buletinului de identitate persoanei aflate în stare gravă într-o instituţie medicală (inconştienţă, în comă).
  În situațiile în care nu este posibilă preluarea imaginii faciale și nici prezentarea fotografiei de dată recentă pentru scanare pentru persoana internată într-o instituție medicală şi care se află în stare gravă (inconştientă, în comă), precum și pentru persoana care are leziuni sau traumatisme faciale grave sau pe fața căreia este aplicat pansament, imaginea facială se va prelua din profilul persoanei din Registrul de stat al populaţiei, actualizată la eliberarea ultimului act de identitate;
 • actul de identitate al membrului de familie sau al rudei, în cazul în care în interesul solicitantului acţionează una din aceste persoane;
 • demersul instituției medicale sau al autorității administrației publice locale şi legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului instituţiei medicale sau al autorității administrației publice locale, în cazul în care în interesul persoanei acționează reprezentantul acestor entităţi.
Cum poate dobândi cetăţenia Republicii Moldova persoana cu vârsta peste 18 ani, născută în Republica Moldova, care nu este luată în evidenţă ca cetăţean al Republicii Moldova şi este domiciliată în străinătate?

În conformitate cu art. 12, alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, persoana cu vârsta peste 18 ani, născută pe teritoriul Republicii Moldova, care nu are dovada cetăţeniei Republicii Moldova şi nu este luată în evidenţă de Agenţia Servicii Publice ca cetăţean al Republicii Moldova, poate fi recunoscută ca cetăţean al Republicii Moldova la exprimarea consimţământului în scris în acest sens. 

Cererea pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, în străinătate - la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova, iar în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii solicitantul prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate, în cazul deţinerii acestuia;
 2. certificatul de naștere, care face dovada naşterii pe teritoriul Republicii Moldova;
 3. alte documente de stare civilă care atestă schimbarea datelor cu caracter personal – în cazul în care sunt divergențe în datele cu caracter personal (nume, prenume) din actul de identitate prezentat și acelea din certificatul de naștere (certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civil etc.);
 4. documentele ce atestă dreptul de repezentare-pentru persoanele reprezentate

Pentru serviciul de dobţândire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitantul va achita taxa de stat şi tariful stabilit.

În consecinţă, solicitantului i se eliberează acte de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova

Care sunt documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate pentru prima dată copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela şi care domiciliază la rude sau la alte persoane terțe?

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate pe numele copilului se depune de către reprezentantul autorității tutelare teritoriale, în a cărei rază de competenţa teritorială este locul aflării copilului, cu prezența obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii reprezentantul autorității tutelare teritoriale prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului;
 2. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al său;
 3. demersul autorității tutelare sau curatela teritoriale cu privire la eliberarea buletinului de identitate pe numele copilului și la împuternicirile de reprezentare a acestuia.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților, a unuia din părinți, a rudei sau a persoanei la care locuiește copilul.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Care sunt documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate pentru prima dată pe numele minorului asupra căruia este instituită tutela?

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate pe numele minorului se depune de către reprezentantul legal – tutorele, cu prezenţa obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii tutorele prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului. Prezentarea certificatului de naştere nu este obligatorie dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum şi despre actul şi certificatul de naştere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, tutorele va depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere prin care confirmă că datele cu caracter personal ale minorului din Registrul de stat al populaţiei corespund adevărului;
 2. actul de identitate al său;
 3. actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (decizia autorităţii tutelare teritoriale).

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a minorului care nu a atins vârsta de 14 ani asupra căruia este instituită tutela se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a tutorelui, în cazul în care instanţa de judecată nu a stabilit altfel.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Care este procedura de eliberare a fișei de însoțire la buletinul de identitate pentru persoana imobilizată?

Cererea pentru eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate pentru persoana imobilizată se depune de către reprezentantul acesteia împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower), la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii persoana împuternicită prezintă:

 • actul de identitate al său și buletinul de identitate al persoanei imobilizate;

 • certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei;

 • procura în original sau împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower).

Serviciul respectiv poate fi prestat și prin intermediul Oficiului mobil, care se va deplasa la adresa de destinație a persoanei imobilizate. În acest caz cererea pentru eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate se va depune de către persoana imobilizată.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a fișei de însoțire solicitantul sau reprezentantul achită tariful stabilit.