Sari la conținutul principal

Conducători auto

Modalităţile de programare. Care sunt documentele necesare pentru înmatriculare conform HG 1047?

Programarea se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 3.2.2 al Regulamentului privind programarea prealabilă la serviciile publice prestate de către Agenţia Servicii Publice, aprobat prin Ordinul 40 din 21.01.2021.

Programarea la examenul de obținere a dreptului de a conduce vehicule o puteți realiza nemijlocit în subdiviziunile teritoriale cu competenţe la examinarea conducătorilor de vehicule; on-line, prin utilizarea paginilor web Programarea prealabilă la servicii prestate de către, prin apel la numărul unic al
Call-centrului 14 909; prin apel la numărul de telefon al subdiviziunii teritoriale Subdiviziuni teritoriale prestatori de servicii oferit de către Agenție. Candidatul programat la examen, prin telefon sau la adresarea la subdiviziunea competentă, este informat verbal despre data şi ora programată pentru desfășurarea probei respective a examenului.

Care sunt actele necesare pentru preschimbarea permiselor de conducere ale conducătorilor auto?

Pentru preschimbarea/restabilirea permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, solicitantul va depune următoarele acte:

 1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 2. cererea-tip, semnată de solicitant;
 3. adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.083/e), cu excepţia cazurilor care acest document este înscris în Sistemul informaţional automatizat “Asistenţă Medicală Primară”, iar informaţia respectivă, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), este înregistrată în Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”;
 4. dovada achitării tarifului stabilit pentru serviciul respectiv, conform Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenţie;
 5. permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Instituţiei publice ,,Agenţia Servicii Publice” (în cazul preschimbării acestuia).
 • Pe perioada perfectării permisului de conducere, la solicitare se eliberează permis de conducere provizoriu.
 • În cazul preschimbării permisului de conducere care deţine statut „Valabil”, când solicitantul serviciului solicită menţinerea valabilităţii acestuia pe perioada perfectări noului permis de conducere, dacă scadenţa acestuia nu survine, atunci primul se anulează, din „Valabil” în „Anulat, restituit titularului” în momentul înmânării noului permis de conducere, statutul căruia se modifică din „Perfectat” în „Valabil”.
Este posibil ca permisul să fie primit în baza procurii?

În cazul în care cetăţeanul se află peste hotarele Republicii Moldova iar documentarea se solicită pe bază de procură, se vor depune următoare acte:

 1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate;
 2. cererea-tip, pentru restabilirea, preschimbarea permisului de conducere eliberat de către subdiviziunea competentă, semnată de reprezentant (se completează la momentul adresării);
 3. permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Instituţiei publice ,,Agenţia Servicii Publice” (în cazul preschimbării acestuia);
 4. procura persoanei împuternicite de către solicitant, la restabilirea, preschimbarea permisului de conducere, autentificată potrivit legii, sau dovada împuternicirilor de reprezentare acordate prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower);
 5. adeverința medicală ce certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de către o autoritate de profil din țara de reședință sau de domiciliu și traducerea autentificată a acesteia (în cazul în care solicitantul dispune de adeverință medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr.  083/e) valabilă, eliberată de către autoritatea medicală abilitată, acesta urmează să fie acceptat pentru restabilirea, preschimbarea permisului de conducere);
 6. dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.
Permisul temporar îmi permite să traversez frontiera?

Permisul de conducere se eliberează de către Instituția publica „Agenția Servicii Publice", astfel, careva restricții sau impedimente privind traversarea frontierei de stat cu permisul de conducere provizoriu, nu există.

Unde se face permisul Internaţional?

În baza permisului de conducere național al Republicii Moldova, la solicitare, titularului i se poate elibera și permis de conducere internațional, conform modelului aprobat de către Guvern, cu respectarea prevederilor Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena în anul 1968, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1318/1993 privind aderarea Republicii Moldova la unele convenții internaționale, conform Metodologiei desfășurării examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule și documentarea cu permis de conducere, prevăzută la pct. 24.

Permisul de conducere internațional se eliberează:
1) în baza permisului de conducere național cu statut „valabil”;
2) pe un termen de până la trei ani, cu condiția ca acest termen să nu depășească termenul de valabilitate al permisului de conducere național deținut de către solicitant.

Informaţia cu privire la prestarea serviciului de eliberare a permisului de conducere internaţional o găsiţi la adresa Eliberarea permisului de conducere internațional (DLI)

De ce nu se permite conducerea vehiculului cu permisul vechi până la primirea actului nou?

În cazul preschimbării permisului de conducere care deţine statut „Valabil”, când solicitantul serviciului solicită menţinerea valabilităţii acestuia pe perioada perfectări noului permis de conducere, dacă scadenţa acestuia nu survine, atunci primul se anulează, din „Valabil” în „Anulat, restituit titularului” în momentul înmânării noului permis de conducere, statutul căruia se modifică din „Perfectat” în „Valabil”.

Pentru ce este nevoie de adeverinţa medicală în cazul în care are loc doar preschimbarea permisului de conducere?

La preschimbarea sau restabilirea permisului de conducere emis de către subdiviziunea competentă nu este obligatorie prezentarea adeverinței medicale a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr. 083/e) menționată la pct. 22 subpct. 5), din Regulamentul privind procedura de examinare pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea şi valabilitatea permisului de conducere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2022, care certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de vehicul, cu condiția că termenul de valabilitate al permisului de conducere eliberat se încadrează în limitele termenului de valabilitate al permisului de conducere anterior eliberat pe numele persoanei respective”.

De ce serviciile de preschimbare a certificatului de înmatriculare şi a permisului de conducere în caz de pierdere a acestora nu sunt prestate în incinta centrului, deşi web site-ul agenţiei stipulează acordarea acestui gen de serviciu?

Centrele multifuncționale (CM) oferă servicii de preschimbare a permiselor de conducere, în locul celor pierdute sau cu termenul de valabilitate expirat. Însă eliberarea  noilor certificate de înmatriculare sau a duplicatelor acestora, necesită întocmirea, de către un expert, a raportului de identificare a vehiculului ( RIV). Procedura de identificare a vehiculului cere condiții speciale pentru inspectarea vehiculului, adică ridicarea lui la rampă (estacadă) sau plasarea pe un canal de vizare. CM, datorită diversității și multitudinii de servicii prestate, nu pot fi dotate cu astfel de elemente şi, din acest motiv, nu poate fi întocmit Raportul de identificare a vehiculului, prevăzut în mod obligatoriu de actele normative din domeniul înmatriculării transportului.

Termenele şi tarifele pentru înmatricularea transportului şi documentarea conducătorilor auto?

Consultațiile, privind termenele şi tarifele pentru înmatricularea transportului și documentarea conducătorilor auto, în dependență de tipul documentului și termenul de executare, sunt afișate la capitolul respectiv pe pagina web a IP ASP, în rubrica Termene si tarife