Sari la conținutul principal

Persoane juridice

Ce acte sunt necesare pentru a înregistra un SRL?
 • actul de identitate al fondatorului sau al reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum și al administratorului persoanei juridice;
 • cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 • declarația privind beneficiarul efectiv;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
Categoriile de persoane care se bucură de înlesniri
 • înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care și-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite;
 • înregistrarea de stat a întreprinderii – rezidente în zona de susținere a dezvoltării social-economice cu regim preferențial (localități din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari), precum și operarea modificărilor în actele de constituire;
 • înregistrarea de stat a întreprinderii debutante;
 • furnizarea informației din Registrul de  stat al persoanelor juridice întreprinderii debutante.
Modalitatea de fondare a unei întreprinderi
 • prezentarea solicitantului la organul înregistrării de stat pentru depunerea cererii de înregistrare și a documentelor necesare;
 • prezentarea solicitantului la organul înregistrării de stat pentru înregistrare de stat, cu recepționarea deciziei de înregistrare și a actelor de constituire, după caz.
Fondarea și înregistrarea unei întreprinderi. Prețul și termenul de înregistrare
 • înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum și a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 ore, care se calculează în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării și se percepe o taxă de 1149 lei (pentru persoanele juridice) și 364 lei (pentru întreprinzătorii individuali);
 • pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, precum și pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgență timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori, și respectiv, se percepe o taxă de 4596 lei (pentru persoanele juridice) și 1456 lei (pentru întreprinzătorii individuali).
Posibilitatea perfectării, schimbării ștampilelor

Agenții economici au posibilitatea de a comanda confecționarea ștampilei, la dorință, atât la etapa constituirii întreprinderii, cât și ulterior, la înregistrarea modificărilor datelor înscrise în registrul de stat al persoanelor juridice și în actele de constituire prin completarea cererii privind confecționarea ștampilei. Obligativitatea deținerii ștampilei de către întreprindere a fost anulată.

Modalitatea de înregistrare a unei societăți necomerciale. Acte necesare și termenele.

Înregistrarea de stat se efectuează în termen de 15 zile.

Lista actelor necesare pentru  înregistrarea organizațiilor necomerciale, inclusiv separat pe forme juridice de organizare, sunt plasate de pagina web oficială a ASP www.asp.gov.md, iar modelele de acte corespunzătoare formei juridice pot fi accesate pe www.e-services.md.

Care sunt actele necesare pentru lichidarea unei întreprinderi?

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:

 • cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea organului competent privind dizolvarea și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

 • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul.

Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectueză după publicarea unui aviz privind lichidarea persoanei juridice în Monitorul Oficial al RM, închiderea, pe proprie răspundere, a conturilor bancare și lipsa datoriilor față de bugetul public național.

Pentru radierea întreprinzătorului individual din Registrul de stat se depune cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat, în cazul lipsei datoriilor față de bugetul public național.

De ce plata pentru serviciile oferite nu poate fi achitată la casele Poștei Moldovei?

Posibilitatea achitării de către persoanele fizice și persoanele juridice a serviciilor prestate de către organul înregistrării de stat la oficiile Poștei Moldovei urmează a fi asigurată de către Secția administrare contracte, Direcția administrare și dezvoltare servicii publice, Departamentul management servicii publice.

De cine poate fi constituită o Societate cu Răspundere Limitată (persoane fizice/juridice, numărul acestora)?

Art.11 al Legii nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată prevede că, societatea poate fi constituită de unul sau de mai mulţi fondatori persoane fizice şi/sau juridice cărora legea nu le interzice acest lucru. Numărul de asociaţi nu poate fi mai mare de 50.

Societatea cu un număr mai mare de 50 de asociaţi este obligată, în termen de 6 luni, să se reorganizeze, să se lichideze sau să reducă numărul asociaţilor. În cazul neîndeplinirii condiţiilor menţionate, societatea va fi lichidată în baza hotărârii instanţei de judecată, la cererea persoanelor interesate.

Este posibil de a înregistra în Republica Moldova o filială/sucursală a unui ONG din străinătate?

Aspectele privind regimul juridic şi procedura de înregistrare a sucursalei persoanei juridice străine în Republica Moldova sunt reglementate de Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, cu modificările şi completările ulterioare  (art. 240-243), Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art. 12), alte acte normative în vigoare.

Lista actelor necesare pentru înregistrarea sucursalelor persoanei juridice străine este exhaustiv prevăzută la art.12 alin. (31) din Legea prenotată şi poate fi vizualizată pe pagina web a Instituţiei Publice ,,Agenţia Servicii Publiceˮ la adresa: http://www.asp.gov.md/sites/default/files/documente-necesare/sucursala_persoana_juridica.pdf.

De menţionat că, legiuitorul nu a reglementat distinct procedura de înregistrare a sucursalei persoanei juridice străine în Republica Moldova, în funcţie de natura scopurilor urmărite.

Cum poate demisiona din funcţie administratorul unui SRL în cazul în care asociatul Societății nu o acceptă?

Conform art.171 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, administratorul poate renunța la calitatea sa de administrator și solicita radierea din registru dacă face dovada că:

 • a expirat termenul pentru care a fost desemnat; sau
 • calitatea de administrator a încetat în baza unui temei prevăzut de lege sau de actele constitutive; sau
 • în conformitate cu legea sau actul constitutiv, este în drept să solicite încetarea calității de administrator și că a trecut un termen mai mare de 30 de zile din momentul în care a solicitat organului competent adoptarea unui act privind încetarea calității de administrator.

În cazul prevăzut la lit. c), administratorul care vrea să renunțe la calitatea de administrator trebuie să convoace, în termenul prevăzut la lit. c), ședința organului competent al persoanei juridice.

Dispozițiile legislației muncii nu pot fi invocate pentru ca renunțarea să producă efecte înainte de ședința organului competent al persoanei juridice.

Persoana juridică este obligată, în termenul prevăzut la lit. c), să adopte hotărârea necesară și să ia alte măsuri pentru a înceta calitatea de administrator și pentru a îndeplini formalitățile de publicitate impuse de lege.

Denumirea Asociației Obşteşti poate fi doar în limba română sau poate fi scrisă în limba rusă, dar cu caractere latine?

În corespundere cu prevederile legislației în vigoare (art.182 al Codului Civil al Republicii Moldova, art. 14 al Legii nr. 837/1996 şi art. 9 al Legii nr. 220/2007), Asociaţia obştească participă la raporturile juridice numai sub denumirea proprie, indicată în actul de constituire, înregistrată la organul înregistrării de stat.

Pentru a fi conformă dispozițiilor legale enunțate, denumirea persoanei juridice va include, în limba de stat, forma de organizare juridică. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.

În cazul procurării a unei părți din capitalul social al SRL, care este procedura înregistrării acesteia?

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat privind schimbarea componenţei asociaţilor, urmează a fi depuse documentele specificate la art. 17 al Legii nr. 220/2007 şi art. 14 din Legea     nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:

 • cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se perfectează la organul înregistrării de stat);
 • hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
 • actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire (se perfectează la organul înregistrării de stat);
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor;
 • declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice.

Concomitent, art. 25 alin. (9), art. 30 alin. (2) al Legii nr. 135/2007 stipulează că, pentru înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobândirea părţii sociale, dobânditorul va prezenta actul juridic de înstrăinare autentificat notarial (ex: contractul de vânzare-cumpărare a cotei-părţi din capitalul social al întreprinderii).

Care este procedura de reînregistrare a Asociaţiei Obşteşti din Transnistria?

Referitor la întrebarea dumneavoastră având ca obiect ,,reînregistrarea Asociațiilor obștești din Transnistriaˮ, informăm că, Legea nr. 837/1996 reglementează relaţiile sociale legate de realizarea dreptului de asociere al persoanelor şi stabileşte principiile de constituire, înregistrare, desfăşurare şi încetare a activităţii asociaţiilor obşteşti de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv asociațiilor obștești din Transnistria.

Consecutiv, subliniem faptul că, art. 46 alin. (3) din Legea prenotată, a instituit în sarcina Asociaţiilor obşteşti înregistrate înainte de 17.07.1996, obligația de reînregistrare conform dispoziţiilor legii, în termen de 18 luni. Asociaţiile obşteşti care nu s-au reînregistrat în decursul unui an de la data intrării în vigoare a legii pierd statutul de persoană juridică.

O persoană juridică nerezidentă poate să îşi înregistreze un sediu permanent sau o reprezentanţă fără personalitate juridică în Republica Moldova?

Persoana juridică străină poate înregistra o sucursală în Republica Moldova, în corespundere cu prevederile art.241 din Codul civil şi art.12 din Legea nr.220/2007.

Care este procedura de lichidare a unei Asociații Obşteşti în cazul în care unul din fondatori este plecat peste hotare şi nu există nici o legătură cu acesta?

Încetarea activităţii asociaţiilor obşteşti (dizolvarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice) se realizează în corespundere cu prevederile:

 • art.art. 223-237 ale Codului Civil al Republicii Moldova,
 • art.art. 34, 36 ale Legii nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, şi
 • art.art. 23-25 ale Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea persoanelor juridice  și întreprinzătorilor individuali.

De asemenea, informăm că, procedura de încetare a activităţii asociaţiei obşteşti […] este stipulată şi în statutul asociaţiei.

Astfel, potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, de competenţa congresului (conferinţei) sau adunării generale a membrilor asociaţiei, să iniţieze dizolvarea asociaţiei la expirarea termenului pentru care a fost constituită.

Reieşind din cele expuse, pentru iniţierea procedurii de dizolvare a asociaţiei, recomandăm respectarea condiţiilor prescrise de lege şi prezentarea organului de înregistrare a următoarelor documente:

 1. Cererea prin care se solicită iniţierea procedurii de dizolvare a organizaţiei, semnată de lichidator sau membrii Comisiei de lichidare; 
 2. Procesul-verbal/decizia organului suprem de conducere al organizaţiei, abilitat să adopte decizia de lichidare a organizaţiei, în care va fi numit un lichidator sau Comisia de lichidare, semnat de preşedintele şi secretarul adunării;
 3. Extrasul din Registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei sau confirmarea eliberată de către conducătorul organizaţiei privind numărul şi lista membrilor acesteia (situaţia la zi);
 4. Copia buletinului de identitate al lichidatorului;
 5. Documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare;
 6. Declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice (temei: art. 14 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului).

Suplimentar relatăm că, lista actelor necesare pentru dizolvarea şi radierea organizațiilor necomerciale, poate fi vizualizată pe pagina web a I.P. ,,Agenţia Servicii Publiceˮ- www.asp.gov.md/sites/default/files/documente-necesare/initierea-procedurii-de-lichidare-si-radierea-din-Registrul-de-stat-a-organizatiei-necomerciale.pdf, iar modelele de acte corespunzătoare formei juridice pot fi accesate pe adresa www.e-services.md.

Este posibilă înregistrarea unei fundații cu numele unei personalități istorice? Este necesar acordul urmaşilor acesteia?

Potrivit art. 7 alin. (1) și (2) al Legii nr. 581/1999 cu privire la fundații, denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul "fundaţie". Dacă în denumirea fundaţiei figurează numele unei persoane fizice, fundaţia va prezenta Agenției Servicii Publice consimțământul acesteia privind denumirea fundaţiei, iar dacă persoana fizică al cărei nume figurează în denumirea fundaţiei nu mai este în viaţă - consimțământul soţului (soţiei), părinţilor şi al copiilor majori ai persoanei decedate.

Este necesar de menționat faptul că, art. 9 alin. (11) lit. c) al Legii nr. 220/2007 interzice înregistrarea denumirii care  conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei.

La înregistrarea unei Asociații Obşteşti locale în denumirea căreia figurează denumirea localităţii în raza căreia îşi va desfăşura activitatea, e necesară să fie anexată decizia Consiliului local?

Până la 24.04.2018, autoritatea publică centrală de specialitate abilitată cu competenţe în domeniul înregistrării de stat ale organizaţiilor necomerciale de nivel republican şi internaţional a fost Ministerul Justiţiei, iar responsabile de înregistrarea de stat ale organizaţiilor necomerciale de nivel local au fost autorităţile publice locale de nivelul I şi II.

Începând cu 24.04.2018 (data intrării în vigoare a prevederilor  Legii nr. 31 din 16.03.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative), competenţele de înregistrare ale tuturor organizaţiilor necomerciale au fost transferate către Instituţia Publică ,,Agenţia Servicii Publiceˮ, inclusiv ale asociaţiilor obşteşti, indiferent de scopul acestora şi extinderea teritorială a activităţii lor.

Suplimentar, relatăm că, pentru înregistrarea unei denumiri care conţine denumirea oficială sau istorică a unităţii administrativ-teritoriale, urmează să existe, în sensul dat, o decizie a consiliului local al unității administrativ-teritoriale respective cu privire la acordul privind folosirea acesteia (art. 9 alin. (11) lit. d) al Legii nr.220/2007).

În procedura de înregistrare a Societăţii pe acţiuni este necesară prezentarea copiilor buletinelor de identitate a tutora membrilor fondatori?

La organul înregistrării de stat nu se solicită copia buletinului de identitate la înregistrarea societăţilor comerciale.

Care este modalitatea de publicare a anunţurilor în Monitorul Oficial?

Organul înregistrării de stat prestează servicii de intermediere privind recepţionarea şi transmiterea cererilor de publicare a avizelor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Cererea privind publicarea avizului în Monitorul Oficial se recepţionează de subdiviziunile teritoriale (cu excepția SÎUD mun. Chişinău) de la solicitant şi se  eliberează  avizul de plată. După achitarea plăţii, angajatul subdiviziunii teritoriale transmite cererile la Monitorul Oficial.

Care sunt genurile de activitate licenţiate? Când este nevoie de licenţă?

În conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, licența este actul permisiv, eliberat de către autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, care atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, integral sau parţial, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea condiţiilor de licenţiere.

 Genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere sînt stabilite exhaustiv în Nomenclatorul actelor permisive care fac parte din categoria licențelor (anexa 1 la Legea nr. 160):

1

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet

2

Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate

3

Fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006, și/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006, produse de producătorii autohtoni

4

Importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi a tutunului fermentat

5

Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată

6

Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă

7

Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil

8

Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

9

Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic

91

Activitatea magazinelor duty-free în port

92

Activitatea magazinelor, barurilor și restaurantelor duty-free la bordul navei

10

Activitatea de broker vamal

11

Activitatea de protecție a informației: importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației (cu excepția activității desfășurate de autoritățile publice învestite cu acest drept prin lege); și/sau  prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat)

12

Activitate de întreținere a cazinoului

13

Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pentru o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară

131

Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora

Care Centre multifuncţionale înregistrează persoanele juridice (necomerciale)?

Înregistrarea de stat a organizaţiilor necomerciale, sucursalelor acestora, inclusiv şi înregistrarea modificărilor în actele de constituire, precum şi în datele înscrise în Registrul de stat, este efectuată de către structurile teritoriale ale Departamentului prin intermediul ghişeului unic.

Serviciile înregistrare a unităţilor de drept înregistrează organizaţiile necomerciale cu forma juridică de organizare de „asociaţie obştească”. Secţia înregistrări organizaţii necomerciale din cadrul Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept (mun.Chişinău, str. Puşkin nr. 47),  asigură înregistrarea tuturor formelor juridice de organizare ale organizaţiilor necomerciale prevăzute de Codul Civil şi legislaţia cu privire la organizaţiile necomerciale.

Prin intermediul ghişeului unic structurile teritoriale ale DÎLUD acordă părţilor implicate în procesul de înregistrare a organizaţiilor necomerciale, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea acestora, verificarea denumirii. 

Registratorii din cadrul Centrelor Multifuncţionale prestează următoarele servicii organizaţiilor necomerciale înregistrate de către Secţia înregistrări organizaţii necomerciale:

 • recepţionarea documentelor pentru înregistrarea de stat (constituire, modificare, suspendare, reorganizare, lichidare), cu indicarea obligatorie a acestui fapt în Registrul de recepţionare;
 • recepţionarea cererilor privind eliberarea extraselor din Registrul de stat;
 • verificarea disponibilităţii denumirilor organizaţiilor necomerciale şi eliberarea confirmării în acest sens.
Care este modalitatea de efectuare a comenzii online?

Solicitarea  extraselor  din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali se efectuează şi online prin intermediul Sistemului Informaţional „e-Extras”. Procedura poate fi accesată pe pagina web oficială a ASP : https://eservicii.gov.md/asp/dilud/cerere/cis02.

Care este procedura de radiere a întreprinzătorului individual?

Activitatea întreprinzătorului individual încetează:

 • la cererea întreprinzătorului individual, în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional;
 • prin hotărârea instanţei de judecată;
 • în cazul decesului confirmat prin hotărârea judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;
 • în alte temeiuri stabilite de legislaţie.

Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual din propria iniţiativă se efectuează pe baza cererii de radiere, întocmite conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.

Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii actelor adoptă decizia de radiere a întreprinzătorului individual.

Există programare prealabilă la serviciile de înregistrare a unităţilor de drept?

Programarea  prealabilă la serviciile de înregistrare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali se efectuează, prin sistemul informaţional plasat  pe pagina web a Agenţiei Servicii Publice: https://programare.asp.gov.md/qwebbook/index.jsp?lang=ro

Totodată, poate fi efectuată programarea prealabilă prin contactarea  serviciului „CALL CENTRU” la nr. de telefon 14 909.

Care este programul de lucru al registratorului?

Registratorii activează de luni până vineri, iar programul de lucru al accestora corespunde cu programul de lucru al Centrului multifuncţional sau al Serviciului înregistrare a unităţilor de drept în care activează.

În ce condiţii se solicită perfectarea unei ştampile?

Persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali au posibilitate de a comanda confecționarea ștampilei, la dorință, atât la etapa constituirii întreprinderii, cât și ulterior, la înregistrarea modificărilor datelor înscrise în Registrul de stat și în actele de constituire prin completarea cererii privind confecționarea ștampilei.

Cererea-comandă pentru confecţionarea ştampilelor poate fi depusă de beneficiar în subdiviziunile teritoriale ale organului înregistrării de stat.

Care este procedura de înregistrare a modificărilor în actul de constituire ce ţine de genul de activitate?

Pentru indicarea obiectului de activitate în actul de constituire al întreprinderii se utilizează Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) şi Legea nr.160/2011 privind reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Totodată, conform atr.176 alin.(2) din Codul civil,persoana juridică cu scop lucrativ poate desfăşura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este prevăzută în actul de constituire. Astfel, genurile de activitate indicate la momentul înregistrării în actele de constituire poartă un caracter declarativ.

La structura teritorială a organului înregistrării de stat se prezintă următoarele documente:

 1. cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 2. hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actului de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
 3. actul adiţional cu privire la modificarea actului de constituire (la solicitare, se perfectează de organul înregistrării de stat);
 4. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
În ce condiţii poate fi solicitat serviciul de consultare a unui specialist/registrator?

Serviciile de consultare privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice pot fi solicitate la specialiştii/registratorii care activează în Centrele multifuncţionale sau la Serviciile înregistrare a unităților de drept în intervalul programului de muncă stabilit.

Cum are loc înregistrarea organizaţiilor necomerciale?

Organizaţiile necomerciale sunt pasibile înregistrării de stat în modul prevăzut de lege. 

Înregistrarea de stat a organizaţiilor necomerciale, sucursalelor acesteia, se efectuează în termen de 15 zile calendaristice, care se calculează din ziua imediat următoare în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.

Pentru înregistrarea organizaţiei necomerciale solicitantul este obligat să prezinte la structura teritorială a Departamentului documentele necesare  specificate în legile speciale (în funcţie de forma juridică de organizare).

Pentru înregistrarea de stat a organizaţiei necomerciale, modificărilor şi completărilor în actele de constituire, şi în datele înscrise în Registrul de stat, documentele se prezintă în termen de 1 lună de la data adoptării deciziei respective.

În ce condiţii are loc modificarea actelor de constituire?

Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul  de stat se efectuează în condiţiile prevăzute la art.16 al Legii 220/20007.

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la structura teritorială a  organului înregistrării de stat actele specificate la art.17 al Legii 220/2007:

 • cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
 • actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat.

În ce condiţii are loc eliberarea extrasului din Registrul de stat?

Extrasul din Registrul de stat se eliberează în condiţiile şi limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial, protecţia datelor cu caracter personal, cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Furnizarea informaţiei (eliberarea extraselor) se efectuează în baza cererii depuse de solicitant. Extrasul este eliberat în baza actului de identitate.

Extrasul din Registrul de stat conține date privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, mărimea capitalului social, numele, prenumele sau denumirea asociaților, cota de participare a asociaților, obiectul principal de activitate.

 Informaţii privitoare la termene şi   tarife pot fi accesate pe pagina web a ASP : http://www.asp.gov/ro/servicii/persoane-juridice/furnizarea-informatiei-pe-suport-de-hartie-eliberarea-extrasului-din-rspjii .

Care este pachetul de documente pentru înregistrarea unei persoane juridice şi lichidarea persoanei juridice?

Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice la organul înregistrării de stat se depun documentele prevăzute la art.7 al Legii nr.220/2007 după cum urmează:

 1. cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 2. hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 3. avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii, asociațiile de economii și împrumut și, în cazurile stabilite de legislație, pentru organizațiile de creditare nebancară;
 4. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine suplimentar se depune:

 1. extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;
 2. actele de constituire ale persoanei juridice străine.

Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat lichidatorul  depune documentele prevăzute la art.24 din Legea nr.220/2007:

 1. cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de;
 2. hotărârea organului competent al persoanei juridice privind dizolvarea întreprinderii și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
 3. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

 1. cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 2. bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul;
 3. copia avizului de lichidare a persoanei juridice publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Care sunt categoriile de persoane care beneficiază de înlesniri?
 • Înregistrarea de stat în calitate de întreprinzător individual se efectuează  gratuit, în cazul persoanelor fizice care și-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite la art.18 alin (2) din Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător și în anexa la ea;
 • Înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali – rezidente în zona de susținere a dezvoltării social-economice cu regim preferențial (localități din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari), precum și operarea modificărilor, conform prevederilor Legii nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari;
 • Înregistrarea de stat a întreprinderii debutante, conform Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii.
Care este procedura de lichidare a unei societăţi cu răspundere limitată în cazul când unul din fondatori nu este prezent ?

De competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor societăţii cu răspundere limitată ţine  adoptarea hotărârii de lichidare a societăţii, numirea lichidatorului şi aprobarea bilanţului de lichidare, care se efectuează  cu cel puţin trei pătrimi din voturile tuturor asociaţilor societăţii, dacă statutul acesteia nu prevede un număr mai mare de voturi pentru.

Dacă adunarea generală a asociaţilor nu a fost deliberativă adunarea se va întruni, după o nouă convocare, în termen de cel mult 15 zile. Adunarea generală repetată a asociaţilor adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor tuturor asociaţilor societăţii.

Care sunt documentele necesare pentru lichidarea întreprinderii?

Procedura de lichidare a persoanelor juridice presupune două etape:

 1. Dizolvarea persoanei juridice şi deschiderea procedurii de lichidare.
 2. Radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat lichidatorul depune următoarele documente:

 • cererea, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se generează la organul înregistrării de stat şi se completează pe loc);
 • hotărârea organului competent al persoanei juridice privind dizolvarea întreprinderii și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

 • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se generează la organul înregistrării de stat şi se completează pe loc);
 • bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul;
 • copia avizului de lichidare a persoanei juridice publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează nu mai devreme de  2 luni  după publicarea avizului privind lichidarea persoanei juridice în Monitorul Oficial al RM, cu condiţia că nu are datorii față de bugetul public național.

Reglementare normativă: (art.223-238 al Codului civil al Republicii Moldova şi Capitolul V din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorului individual).

Este posibilă perfectarea şi schimbarea ştampilelor la Centrul multifuncţional?

Solicitanţii au posibilitate de a comanda confecționarea ștampilei, la dorință, atât la etapa constituirii întreprinderii, cât și ulterior, la înregistrarea modificărilor datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și în actul de constituire prin completarea cererii privind confecționarea ștampilei.

Cererea-comandă pentru confecţionarea ştampilei poate fi depusă de beneficiar în Centrele multifuncţionale sau la Serviciile înregistrare a unităţilor de drept.