Sari la conținutul principal

Stare civilă

Lipsa unei baze de date ținute de Direcţia generală stare civilă.

Direcţia generală stare civilă şi subdiviziunile sale teritoriale utilizează în activitatea de prestare a serviciilor publice de stare civilă următoarele sisteme informaţionale de domeniu:

 • SI „Subdiviziunea teritorială stare civilă” (OSC Manager);
 • SI „Arhiva actelor de stare civilă” (ARHIV).

În același timp menționăm că, în toate subdiviziunile teritoriale stare civilă, sistemul informațional a fost implementat din martie 2018.

Ce acte sunt necesare pentru înregistrarea căsătoriei cu persoanele străine?

Cetățenii străini, cu domiciliul în afara teritoriului Republicii Moldova, încheie căsătoria pe teritoriul Republicii Moldova conform legislației Republicii Moldova dacă au dreptul la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislația statului ai cărui cetățeni sunt.

Organul de stare civilă, la care se depune declarația de căsătorie, solicită viitorilor soți prezentarea actelor de identitate, a certificatelor de naștere și, după caz, a dovezilor privind desfacerea sau încetarea căsătoriei precedente.

Căsătoria cu un cetățean străin se încheie numai dacă, pe lângă actele menționate supra, va fi prezentată dovada (certificatul de capacitate matrimonială), eliberată de autoritatea competentă a statului al cărui cetățean este persoana respectivă, din care să rezulte că sânt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legislația Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.

La actele respective se mai anexează copia pașaportului, inclusiv a paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieșire în Republica Moldova, iar în cazul urgentării căsătoriei, actele ce justifică acest lucru.

În cazul în care legislația statului de origine al cetățeanului străin, nu prevede eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, persoanele interesate au dreptul să prezinte documente care confirmă conținutul normelor dreptului familiei ale statului respectiv pe care le invocă sau să contribuie într-un alt mod la determinarea conținutului acestor norme, depunând o declarație din numele cetățeanului străin pe proprie răspundere (autentificată notarial), privind lipsa impedimentelor la înregistrarea căsătoriei, care urmează a fi tradusă în limba de stat a Republicii Moldova și legalizată în modul stabilit.

Actele necesare pentru legalizarea actelor de stare civilă, termene, tarife şi înlesniri.

Legalizarea/Verificarea autenticității documentului de stare civilă şi confirmarea legalității acestuia (prin aplicarea ștampilelor), în vederea utilizării lui peste hotarele ţării:

 1. certificatului şi extrasului de pe actul de stare civilă;
 2. avizului privind modificările operate în actele de stare civilă.

Tarife:

Termen Tarif
În mod ordinar:  
2 luni Gratuit
În mod de urgenţă:  
30 zile 20 lei
15 zile 60 lei
5 zile 100 lei
24 ore 140 lei
1 oră 200 lei

Înlesniri

Scutirile de plata tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice:

 • persoanele ce depun cereri în termen de 2 luni;
 • concomitent cu solicitarea documentului de stare civilă;
 • invalizi de gradul I, II, și III;
 • participanții la al II-lea război mondial:
 • pensionarii de vârstă;
 • părinții care au 3 și mai mulți copii minori;
 • copiii, elevii și studenții orfani ai instituțiilor de învățământ, (excepție învățământul cu frecvență redusă) până la absolvirea instituției de învățământ respective, însă nu mai mult decât până la împlinirea vârstei de 23 de ani;
 • participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl;
 • cetățenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova – 50% din costul total al serviciului.
Care este diferența dintre transcriere, modificare și rectificare?

Actele de stare civilă întocmite pe numele cetățenilor Republicii Moldova de către organele competente ale țărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Respectiv, cetățeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea actului de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la organul de stare civilă de la domiciliul acestor cetăţeni sau, după caz, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova.

Modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă - presupune o intervenție în conținutul inițial al actului de stare civilă prin omisiunea unor date, înlăturarea unor inexactități sau completarea actului de stare civilă cu niște date personalizate ce lipseau in conținutul acestuia.

Certificat multilingv. Preț, termen?

Sunt eliberate 3 tipuri de extrase multilingve:

 • Extras multilingv de naştere;
 • Extras multilingv de căsătorie;
 • Extras multilingv de deces.
Termen Costul serviciului Taxa de stat Costul total
În mod ordinar:      
30 zile 50 lei 10 lei 60 lei
În mod de urgenţă:      
15 zile 150 lei 10 lei 160 lei
5 zile 250 lei 10 lei 260 lei
24 ore 350 lei 10 lei 360 lei
1 oră 500 lei 10 lei 510 lei
Modalităţi de programare

ASP a creat câteva posibilităţi de programare pentru a solicita prestarea serviciilor publice:

 • accesarea directă a portalului web “Programare electronică“ prin rețeaua Internet, accesînd pagina web: www.programare.asp.gov.md;
 • apelarea numărului unic de telefon al Call-centrului, 14 909 sau 022-25-70-70;
 • adresarea personal la oficiul subdiviziunii teritoriale sau apelarea la numărul de telefon al subdiviziunii teritoriale.
Mai mulţi operatori la ghişeu

În cadrul serviciilor stare civilă teritoriale sunt angajați colaboratori în conformitate cu schema de încadrare a Instituţiei Publice „Agenţia Servicii Publice”.

Modalitatea de depunere a cererii cu privire la solicitarea documentului de stare civilă fără viza de reședință

La serviciile stare civilă teritorială se poate adresa solicitantul pentru a depune cerere privind eliberarea documentului de stare civilă dacă:

 • domiciliul solicitantului este în raza teritorială a serviciului;
 • actul de stare civilă este înregistrat de serviciul dat.

Totodată, serviciile de stare civilă pot fi solicitate şi:

 • prin intermediul portalului serviciilor publice www.servicii.gov.md;
 • prin intermediul terminalului multi-media QIWI.
Pentru cetățenii RM de peste hotarele țării: care este procedura de transcriere a actelor de stare civilă, limita de termene?

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova, cu aprobarea cererilor de către Agenţia Servicii Publice.

Termenul de soluționare a cererii de transcriere a actelor de stare civilă de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova este condiționat de operativitatea și corectitudinea constituirii dosarului de către funcționarul responsabil din cadrul misiunii diplomatice/oficiului consular. Este important de menționat că soluționarea cererii de transcriere a actului de stare civilă în acest caz parcurge următoarele etape: transmiterea dosarului spre aprobare prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, examinarea dosarului de către subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice (aproximativ 15 zile), remiterea acestuia (aprobat sau respins) prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene misiunii diplomatice/oficiului consular, întocmirea actului de stare civilă și eliberarea documentului sau înlăturarea neajunsurilor depistate cu repetarea procedurii propriu-zisă.

Care sunt actele necesare pentru depunerea cererii de căsătorie în regim normal sau în regim de urgență?

Încheierea căsătoriei se face în prezenţa persoanelor care se căsătoresc, după expirarea unui termen de cel puţin o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

Dacă există motive temeinice, la cererea persoanelor care doresc să se căsătorească (însoţită de acte ce ar confirma motivul urgentării), şeful serviciului stare civilă poate reduce termenul indicat supra, iar în cazuri excepţionale (pericol pentru viaţă, graviditate etc.) căsătoria poate fi încheiată chiar în ziua depunerii declaraţiei de căsătorie.

Care este perioada de stocare a actelor de stare civilă în arhiva SSC?

Registrele actelor de stare civilă constituite în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă se află în păstrare provizorie timp de 100 ani la subdiviziunile competente ale Direcției generale stare civilă după care se transmit spre păstrare permanentă Agenției Naționale a Arhivelor.

Care este modalitatea eliberării certificatului de deces unei persoane care nu are grad de rudenie cu persoana decedată?

În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de deces la cererea persoanei care nu s-a aflat în relații de rudenie cu defunctul, la cerere urmează să fie anexate documentele justificative ce confirmă statutul de persoană interesată a solicitantului, precum și dreptul acestuia de a pretinde eliberarea certificatului de deces respectiv (de ex. certificatul de calitate de moștenitor, hotărârea judecătorească privind recunoașterea drept certă a creanței, etc.).

Care este modalitatea schimbării numelui și prenumelui copilului minor?

Conform în art. 49 al Legii nr. 100 din 26-04-2001privind actele de stare civilă, precum și art. 56 din Codul Familiei din RM, în baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.

În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.

Care este pachetul de documente necesar pentru certificatul multilingv? Ce documente se solicită la transcrierea actelor de stare civilă?

a) Pentru eliberarea extrasului multilingv, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu, actul de identitate al titularului actului de stare civilă și al reprezentantului, în cazul în care cererea nu este depusă personal (în original și copie), valabil la momentul depunerii cererii; 
după caz:

 • dovada împuternicirii reprezentării (procura autentificată notarial, în original și copie), în cazul în care cererea nu este depusă personal;
 • documentele ce confirmă gradul de rudenie/calitatea de membru al familiei în raport cu titularul actului;
 • legitimaţia de serviciu, ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare, hotărârea instanţei judecătoreşti privind aplicarea unei măsuri de ocrotire judiciară în privința titularului actului;
 • documentele de stare civilă, care constituie temei pentru operarea modificărilor în actele de stare civilă, în cazul neidentificării actelor de stare civilă corespunzătoare în sistemele și resursele informaționale de stare civilă;
 • bonul privind achitarea tarifelor stabilite sau confirmarea plății în mod electronic.

b) Pentru lista documentelor necesare la transcrierea actelor de stare civilă vezi pct. 2

Care sunt motivele urgentării căsătoriilor?

Conform art. 12 alin.(2) din Codul Familiei RM, motive pentru urgentarea înregistrării căsătoriei constituie 
pericolul iminent pentru viaţa unuia dintre viitorii soți, graviditatea, inclusiv existenţa unui copil comun în vârstă de până la un an, etc.). Motive suplimentare celor prevăzute în legislație pentru urgentarea încheierii căsătoriei constituie imposibilitatea unuia dintre soți de a se afla în țară pe un termen mai mare de 1 lună, din cauza relațiilor contractuale de muncă existente în străinătate sau revenirea temporară a acestuia în Republica Moldova pe perioada concediului de odihnă anual, faptul dat fiind confirmat prin prezentarea documentelor justificative.

Cum se fac modificările și rectificările actelor premergătoare?

Potrivit punctului 233 al Instrucţiunii cu privire la modul înregistrării actelor de stare civilă „Certificatele de stare civilă se eliberează în exclusivitate pe baza actului de stare civilă şi în strictă concordanţă cu acesta”.

Concomitent,  menţionăm că, în cazurile în care, în actele de stare civilă se atestă inexactităţi referitor la numele şi prenumele unei persoane, când acestea au fost denaturate în procesul transliterării cu litere ale alfabetului chirilic, rectificarea se soluţionează în baza actelor de naştere sau de căsătorie ale ascendenţilor [...].Modificările, completările sau rectificările actelor de stare civilă se efectuează la serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului în baza cererii de rectificare, modificare sau completare în temeiul actelor de stare civilă premărgătoare. Serviciul privind operarea modificărilor în actele de stare civilă la cererea reprezentantului împuternicit de către titularul actului de stare civilă, se permite numai în cazul în care procura autentificată în modul stabilit, prin care persoana, în a cărui privinţă va avea loc reprezentarea, își va exprima expres voinţa în privinţa rectificărilor ce urmează a fi efectuate.

Exemplu al rectificării/completării actelor de stare civilă în temeiul actului premergător: rectificarea actului de căsătorie în temeiul celui de naştere, inclusiv rectificarea actului de naştere al copilului în rubrica „părinți” în temeiul actului de căsătorie, divorţ sau schimbare a numelui și/sau a prenumelui ale părinților.

Modificarea, (rectificarea și/sau completarea) actelor de stare civilă în temeiul actului premergător deținut de Agenția Națională a Arhivelor se efectuează la serviciul stare civilă după domiciliul persoanei ineteresate.

Persoanele, cărora li s-a aprobat emigrarea pot depune cererea pentru transcrierea documentelor de stare civilă numai la Chișinău?

În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea privind actele de stare civilă, cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la organul de stare civilă de la domiciliul acestor cetăţeni sau, după caz, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova nemijlocit.

Potrivit art. 38 din Codul civil în cazul în care nu poate fi stabilit domiciliul persoana se consideră domiciliată la locul reședinței sale temporare. În lipsă de reședință temporară este considerată că domiciliază la locul ultimului domiciliu, iar dacă acesta nu se cunoaște, la locul unde acea persoană se găsește.

Ținem să precizăm că competența teritorială a serviciului stare civilă în procesul de examinare a cererii privind transcrierea actelor de stare civilă se stabilește în raport cu domiciliul titularului actului de stare civilă.

Cum are loc comanda serviciilor de stare civilă prin internet? Care servicii sunt disponibile? Care sunt modalitățile de utilizare?

Modalități de depunere a cererii privind solicitarea documentelor în regim on-line:
1. prin intermediul ghișeului multimedia QIWI pot fi obținute următoarele documente: 

 • extras de pe actul de naştere/de căsătorie/de deces, întocmit în perioada anilor 1918-1944;
 • extras multilingv de pe actul de naştere/de căsătorie/de deces; 
 • certificat privind starea civilă;
 • aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui (doar în cazul în care numele/prenumele nu a fost schimbat anterior).

2. prin intermediul portalului guvernamental www.servicii.gov.md, compartimentul „Servicii de documentare”. 
În acest caz, solicitantul poate solicita serviciul dorit în orice moment al zilei, achitarea acestuia putând fi realizată prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay. O condiție necesară pentru a comanda/obține astfel de servicii este ca solicitantul să dispună de semnătura mobilă sau semnătura digitală. Documentele care pot fi solicitate prin intermediul portalului guvernamental www.servicii.gov.md sunt următoarele:

 • duplicatul certificatului de naştere/de căsătorie/de divorţ/de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui/de deces/de stabilire a paternităţii/de adopție;
 • extrasul de pe actul de naştere/de căsătorie/de divorţ/de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui/de deces;
 • extrasul multilingv de pe actul de naştere/de căsătorie/de deces;
 • certificalul privind starea civilă;
 • avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 • avizul privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui;
 • certificatul de capacitate matrimonială;
 • certificate explicative.
De ce cuplurile, care doresc să depună declarație de căsătorie nu o pot face cu 2, 3, 5 luni înainte de eveniment?

Deoarece potrivit art. 12 alin. (1) și (3) din Codul familie, încheierea căsătoriei se face în prezenţa persoanelor care se căsătoresc, după expirarea unui termen de cel puţin o lună din momentul depunerii de către ele a declaraţiei de căsătorie, dar care nu va depăși două luni.

Este posibilă perfectarea documentelor privind desfacerea căsătoriei de comun acord fără a apela la judecată?

În cazurile în care ambii soți sunt de acord cu divorțul și între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, conform art. 36 alin. (1) din Codul familiei, declarația de desfacere a căsătoriei se depune la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau unde a fost încheiată căsătoria. 

Totodată, art. 43 alin. (3) din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă stabilește că dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declaraţia va fi autentificată de notar.

Conform art. 44 alin. (4) din Legea menționată înregistrarea divorţului se realizează în prezenţa solicitantului, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei de divorţ.

De ce nu este posibilă înregistrarea la SSC Varnița?

Efectuarea programării prealabile la Serviciul stare civilă Varnița este posibilă în cazul prezentării solicitantului la sediul subdiviziunii respective amplasate în satul Varnița, str. Tighina 66 sau apelând la numărul de telefon: 0265 46 230 sau 0265 46 229.

Cum are loc desfacerea căsătoriei prin comun acord, în cazul în care sunt sau nu sunt implicați copii minori? Cum are loc desfacerea căsătoriei de către instranța de judecată? Care sunt actele necesare, termenele, tarifele?

În cazurile în care ambii soți sunt de acord cu divorțul și între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, conform art. 36 alin. (1) din Codul familiei, declarația de desfacere a căsătoriei se depune la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau unde a fost încheiată căsătoria. 

Totodată, art. 43 alin. (3) din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă stabilește că dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declaraţia va fi autentificată de notar.

Conform art. 44 alin. (4) din Legea menționată înregistrarea divorţului se realizează în prezenţa solicitantului, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei de divorţ.

Termenele și tarifele pentru desfacerea căsătoriei sunt prevăzute în Nomenclatorul și tarifele la serviciile de stare civilă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 - 100 lei - 20 lei (taxa de stat) separat pentru fiecare din soţi.

În ceea ce privește desfacerea căsătoriei pe cale judecătorească, actele necesare, termenele și tarifele vă recomandăm să vă adresați conform competenței la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

În ce condiții se permite urgentarea înregistrării căsătoriei? Care sunt actele necesare, termenele, tarifele?

Dacă există motive temeinice, la cererea persoanelor care doresc să se căsătorească,  şeful serviciului stare civilă poate reduce termenul încheierii căsătoriei. În cazul încheierii căsătoriei într-un termen redus, viitorii soţi vor depune în acest sens o cerere scrisă, anexând actul prin care se confirmă motivul urgentării (pericol pentru viaţă, graviditate, naşterea copilului etc.) art. 35 alin.(2) din Legea Republicii Moldova privind actele de stare civilă. 
Termenele şi, corespunzător, tarifele-

 • 30z - 20 lei (taxa de stat),
 • 25z - 700 lei+20 lei( taxa de stat),
 • 15z - 2100 lei+20 lei(taxa de stat),
 • 5z - 3500 lei+20 lei (taxa de stat),
 • 24h - 5600 lei+20 lei(taxa de stat), conform Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.738 din 20.06.2008.
Ce trebuie să fie indicat în procură, în scopul eliberării și ridicării actelor de stare civilă?

În cazul în care titularul actului de stare civilă nu se adresează personal la subdiviziunile competente de stare civilă, în vederea depunerii cererii de solicitare a documentelor de stare civilă, ci depune cererea prin intermediul reprezentantului împuternicit, atunci, la cererea în cauză, urmează a fi anexată procura autentificată notarial, prin care persoana, în a cărui privinţă va avea loc reprezentarea, își va exprima voinţa expresă faţă de acțiunile pe care urmează să le întreprindă persoana care se împuterniceşte de către acesta, în textul procurii urmând să fie indicată următoarea formulare: „împuternicesc pe Numele Prenumele cu dreptul de a depune în numele meu la (denumirea subdiviziunii concrete a Agenției Servicii Publice) cererea privind solicitarea (denumirea concretă a documentului solicitat) și de a primi documentele respective...”

Astfel de procuri, în care la final, este inserată formularea standard „...acord reprezentantului meu dreptul de a depune orice tip de cerere cu toate rectificările, modificările, completările necesare și de ridicare a tuturor documentelor de stare civilă pe numele meu și a ascendenților/descendenților mei...”, nu sunt admisibile pentru încheierea categoriei date de acte juridice, și anume pentru solicitarea documentelor de stare civilă pe numele ascendenților/descendenților persoanelor reprezentate. Solicitarea şi eliberarea documentelor de stare civilă pe numele copiilor minori ai persoanei reprezentate prin procură sunt posibile, doar dacă aceste împuterniciri sunt expres prevăzute în procură. Procura care conţine împuterniciri de a acţiona doar în numele şi pentru persoana reprezentată nu constituie temei de a acţiona în interesul copiilor minori ai acestuia.

Unde se poate solicita certificatul de capacitate matrimonială? Ce acte sunt necesare pentru solicitarea respectivă?

Certificatul de capacitate matrimonială se eliberează în conformitate cu prevederile Convenției Comisiei Internaționale de Stare Civilă nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980 și este destinat utilizării în străinătate pe teritoriul statelor ce fac domeniul de aplicare a prezentei Convenții. Certificatul de capacitate matrimonială se eliberează doar de către DGSC cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 11/1 (etajul II).
Pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, urmează a fi prezentate următoarele acte:

 • actul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova – în original şi copie;
 • certificat de naştere al cetăţeanului Republicii Moldova – în original şi copie;
 • documentele ce fac dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare al cetăţeanului Republicii Moldova (certificat de divorţ sau certificat de deces al soţului/soţiei) în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 
 • copia actului de identitate al cetăţeanului străin supralegalizată și tradusă în modul stabilit, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel;
 • copia documentelor care fac dovada încetării căsătoriei anterioare a cetățeanului străin supralegalizate și traduse în modul stabilit, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel (hotărârea de judecată privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare);
 • certificatul privind starea civilă a cetăţeanului străin supralegalizat și tradus în modul stabilit, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.
Cum se face solicitarea certificatelor de stare civilă din țările CSI?

Organele de stare civilă din Republica Moldova pot efectua, la cerere, interpelarea documentelor de stare civilă, precum și a duplicatelor  acestora din statele membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), în baza Convenției cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk, la 22 ianuarie 1993.
Cererea privind solicitarea certificatului şi/sau a extrasului de pe actul de stare civilă întocmit în străinătate poate fi depusă la serviciul stare civilă teritorial unde își are domiciliul persoana interesată ori la DGSC cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 11/1 (etajul II).
 Serviciile de întocmire şi expediere a interpelărilor se prestează următoarelor categorii de cetăţeni:

 1. titularului actului de stare civilă, în numele și interesul său;
 2. în cazul când titularul actului de stare civilă este decedat, declarat decedat sau dispărut - membrilor familiei sau persoanelor împuternicite prin procură de către aceștia, iar în lipsa membrilor familiei (dacă aceștia sunt decedați) - rudelor titularului actului;
 3. reprezentantului legal al minorului, al persoanei în privința căreia a fost dispusă aplicarea unei măsuri de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 4. reprezentantului împuternicit de către titularul actului de stare civilă.

Întocmirea şi expedierea interpelărilor de solicitare a certificatului şi/sau a extrasului de pe actul de stare civilă din străinătate se prestează în ziua adresării.

Cum se face schimbul de nume, prenume?

Dreptul de a-şi schimba numele de familie şi/sau prenumele îl au cetăţenii Republicii Moldova care au atins vârsta de 16 ani. Schimbarea prenumelui copilului până la vârsta de 16 ani se soluţionează de către serviciul stare civilă pe baza cererii ambilor părinţi, conform art. 56 din Codul familiei, făcându-se rectificările corespunzătoare în actul de naştere al copilului (fără a se întocmi actul de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui). În caz de neînţelegere între părinţi, se va lua în consideraţie avizul autorităţii tutelare, ţinându-se cont, în exclusivitate, de interesele copilului.

Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui copiilor cu vârsta între 16-18 ani se soluţionează la cererea copilului, solicitându-se şi acordul în scris al părinţilor acestora, cu excepţia cazurilor obţinerii capacităţii depline de exerciţiu de către solicitant până la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.

Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui se depune la serviciul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

Informații suplimentare privind activitatea/termenii sau tarifele serviciilor stare civilă teritoriale pot fi vizualizate pe pagina oficială a Agenției Servici Publice www.asp.gov.md.

În ce condiții are loc eliberarea duplicatului de stare civilă a ascendenților cu rectificări?

În cazurile în care, în actele de stare civilă se atestă inexactităţi referitor la numele şi prenumele unei persoane, când acestea au fost denaturate în procesul transliterării cu litere ale alfabetului chirilic, rectificarea se soluţionează în baza actelor de naştere sau de căsătorie ale ascendenţilor. Modificările (completările și/sau rectificările) actelor de stare civilă se efectuează la serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului sau la Direcția generală stare civilă (str. Mihai Viteazul 11/1 et. II) în baza  cererii de rectificare (modificare și/sau completare) în temeiul actelor de stare civilă premărgătoare.

Operarea modificărilor în actele de stare civilă la cererea reprezentantului împuternicit de către titularul actului de stare civilă, se permite numai în cazul în care procura autentificată în modul stabilit, va indica expres asupra modificării în privinţa căreia persoana reprezentată și-a exprimat acordul.

De ce nu este posibilă întocmirea certificatului noului-născut în oraș, dacă certificatul medical a fost eliberat de alt raion?

Deoarece art. 21 alin. (1) din Legea Republicii Moldova privind actele de stare civilă prevede că înregistrarea naşterii se face la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului.

Care categorii de persoane beneficiază de înlesniri la perfectarea actelor?

În conformitate cu Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008, se scutesc de plata tarifului pentru serviciile de stare civilă prestate persoanele fizice:

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la cel de-al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova – 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită rectificarea greşelilor comise de organul de stare civilă la înregistrarea actelor de stare civilă;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

Instanţelor judecătoreşti, procuraturii, organelor de urmărire penală, autorităţilor tutelare, altor organe de stare civilă li se eliberează gratuit copii sau extrase de pe actele de stare civilă, precum şi informaţii referitoare la înregistrarea actelor de stare civilă.

Care este procedura desfacerii căsătoriei pe cale administrativă?

În conformitate cu art. 33 alin. (2) din Codul familiei, căsătoria poate înceta prin divorţ (desfacere), în baza cererii unuia sau a ambilor soţi.

În cazurile în care ambii soți sunt de acord cu divorțul și între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, conform art. 36 alin. (1) din același Cod, declarația de desfacere a căsătoriei se depune la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau unde a fost încheiată căsătoria. 

De asemenea, căsătoria poate fi desfăcută la organul de stare civilă la cererea unuia dintre soţi, dacă celălalt soţ:

 1. este supus unei măsuri de ocrotire judiciară;
 2. a fost declarat dispărut;
 3. a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

Dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească.

Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile când există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la organul de stare civilă pentru soluţionarea problemei.

Potrivit art. 36 alin. (5) din Codul familiei, litigii care apar între soți referitor la partaj, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi pot fi soluţionate pe cale judecătorească și după desfacerea căsătoriei de către organul de stare civilă.
Totodată, art. 43 alin. (3) din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă stabilește că dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declaraţia va fi autentificată de notar.

Care este procedura stabilirii paternității?

Paternitatea copilului născut în afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului, depusă la organul de stare civilă (art. 47 alin. (5 ) Codul Familiei al RM). Declaraţia comună a mamei şi tatălui copilului privind paternitatea poate fi depusă la serviciul stare civilă şi până la naşterea copilului (art.47 alin.(7) Codul Familiei al RM).

În cazurile când mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută ori când nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti, dacă lipseşte un astfel de acord (art.47 alin.(6 ) Codul Familiei al RM).

Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului (art. 48 Codul Familiei al RM).

Care este procedura divorțului prin acord comun?

În cazurile în care ambii soți sunt de acord cu divorțul și între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, conform art. 36 alin. (1) din Codul familiei, declarația de desfacere a căsătoriei se depune la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau unde a fost încheiată căsătoria. 

Totodată, art. 43 alin. (3) din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă stabilește că dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declaraţia va fi autentificată de notar.

Conform art. 44 alin. (4) din Legea menționată înregistrarea divorţului se realizează în prezenţa soților, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei de divorţ.

Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea căsătoriei cu un cetățean străin?

Conform prevederilor art. 34 al Legii nr.100/2001 privind actele de stare civilă, organul de stare civilă, la care se depune declarația de căsătorie, solicită viitorilor soți prezentarea actelor de identitate, a certificatului de naștere a străinului și, după caz, dovezile privind desfacerea sau încetarea căsătoriilor anterioare, precum şi decizia privind reducerea vârstei matrimoniale.

Căsătoria cu un cetățean străin se încheie numai dacă, pe lângă actele menționate supra, va fi prezentată dovada, eliberată de autoritatea competentă a statului al cărui cetățean este străinul, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legislația Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei (art. 35 alin. (7) al Legii vizate).

La actele respective se anexează suplimentar copia pașaportului cetățeanului străin, iar în cazul urgentării căsătoriei, actele care justifică acest fapt.

NOTĂ! Actele prezentate de către cetăţeni străini / apatrizi şi certificatele eliberate de organele competente ale ţărilor străine în vederea încheierii căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi supralegalizate și traduse în limba română, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

În ce condiții pot fi transcrise documentele în lipsa beneficiarului și care sunt actele necesare?

Solicitarea transcrierii actelor de stare civilă care au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine în registrele de stare civilă naționale, poate fi efectuată de către rudele de gradul I și II ale titularului actului (bunei, părinți în cazul transcrierii actului de naștere pe numele copilului minor) sau de către persoana îndreptățită ce dispune de procură autentificată notarial din numele titularului actului (în care să fie specificat dreptul reprezentantului de a solicita transcrierea actului de stare civilă în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova).

În cazul dat la cererea privind transcrierea actului de stare civilă se anexează suplimentar copia actului de identitate a  reprezentantului legal sau împuternicit.

În ce condiții are loc înregistrarea căsătoriei în termeni restrînși?

Dacă există motive temeinice,  la cererea persoanelor care doresc să se căsătorească, şeful serviciului stare civilă poate reduce termenul legal stabilit de 1 lună pentru înregistrarea căsătoriei. Aceste motive includ, de obicei, circumstanțe pentru care încheierea unei căsătorii într-o anumită perioadă este dificilă pentru miri, necesită amânarea datei nunții pentru o perioadă semnificativă sau nedeterminată (contract de muncă peste hotare, deplasare peste hotare pe o durată mai mare de timp,etc.). 

În cazuri excepţionale (pericol pentru viaţă, graviditatea, naşterea copilului), căsătoria poate fi încheiată chiar în ziua depunerii declaraţiei de căsătorie (art.12 alin.(2) Codul Familiei al Republicii Moldova). 

În contextul celor expuse, la declarația de căsătorie, suplimentar actelor necesare prevăzute în legislație, se va anexa actul prin care se confirmă motivul urgentării.

Care documente sunt necesare pentru eliberarea adeverinței de naștere a cetățeanului RM și atribuirea IDNP pentru copiii născuți pe teritoriul localităților din stînga Nistrului (Transnistria)

Potrivit Instrucţiunii cu privire la certificarea faptelor de stare civilă, produse şi consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 29.05.2019, naşterea produsă şi consemnată în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender poate fi supusă certificării în baza înscrisului privind faptul naşterii, eliberat de structurile de stare civilă din stânga Nistrului. 

În scopul certificării faptului nașterii, solicitantul prezentând actul său de identitate, eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova sau ale altui stat, dispune de dreptul de a se adresa la serviciile stare civilă competene în acordarea serviciilor de stare civilă locuitorilor din stânga Nistrului (SSC Varnița, Anenii Noi, Dubăsari, Ștefan Vodă, Rezina, Sănătăuca) cu cerere privind certificarea faptului de stare civilă respectiv, prin care să fie exprimat, inclusiv, acordul solicitantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile legislaţiei Republicii Moldova, anexând la această cerere:

 1. înscrisul prin care se atestă naşterea, eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender cu cel mult o lună înainte de data adresării; 
 2. declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind confirmarea veridicităţii înscrisurilor prezentate, în care se indică faptul că solicitantul este informat cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul în declaraţii;
 3. copia cererii mamei privind înscrierea datelor despre tată (după caz).

Pentru certificarea naşterii unei persoane născute în cadrul unei căsătorii consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, suplimentar la documentele menţionate se prezintă următoarele documente:

 1. înscrisul prin care se atestă căsătoria, consemnat în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, eliberat cu cel mult o lună înainte de data adresării;
 2. înscrisurile de stare civilă consemnate pe numele părinţilor, în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, dacă pe numele acestora nu se atestă documente de stare civilă sau dacă acestea nu se păstrează în fondul de arhivă al actelor de stare civilă al Agenţiei Servicii Publice.

Cu referire la atribuirea IDNP pentru copiii născuţi în stânga Nistrului, acesta este atribuit de către serviciile eliberare a actelor de identitate.

Cum se identifică gradul de rudenie?

Rudenia este legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz, rudenia este în linie dreaptă, iar în al doilea caz – în linie colaterală.
Gradul de rudenie se stabileşte prin numărul de naşteri, confirmate prin documentele de stare civilă.
Vezi anexa nr.1

Care sunt actele necesare pentru transcriere?

a) La cererea privind transcrierea actului de naştere solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de naștere întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de naștere, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976; 
 • copiile actelor de identitate ale părinţilor copilului, dintre care cel puțin unul este cetăţean al Republicii Moldova, valabile la momentul depunerii cererii;
 • copia documentului prin care se confirmă temeiul înscrierii datelor despre tată (certificatul de căsătorie, declaraţia privind stabilirea paternității, etc.), în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă;

b) La cererea privind transcrierea actului de căsătorie solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de căsătorie întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de căsătorie, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976;   
 • copiile actelor de identitate ale soţilor;
 • copia certificatului de naştere al soţului, cetăţean al Republicii Moldova, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 
 • copia documentului ce atestă desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, certificat de deces, hotărârea instanţei judecătorești privind desfacerea căsătoriei); 

c) La cererea privind transcrierea actului de divorț solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de divorț întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de divorț, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976;    
 • copia actului de identitate al soţului, cetăţean al Republicii Moldova;
 • copia certificatului de căsătorie la care face referire actul de divorț supus transcrierii, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 

d) La cererea privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976; 
 • copia actului de identitate al solicitantului, cetăţean al Republicii Moldova;
 • copia documentelor de stare civilă eliberate pe numele declarantului;
 • comunicarea oficială eliberată de către organele de stare civilă ale statului străin care au efectuat înregistarea actului de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, în care să fie indicate actele de stare civilă care urmează a fi modificate în baza actului respectiv sau declaraţia pe proprie răspundere a declarantului în acest sens; 
 • copia certificatului de naştere al solicitantului, cetăţean al Republicii Moldova, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 

e) La cererea privind transcrierea actului de deces solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de deces întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de deces, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976; 
 • copia actului prin care se atestă apartenenţa decedatului la cetăţenia Republicii Moldova (buletinul de identitate, paşaportul naţional, după caz, adeverinţa/aviz prin care se confirmă apartenenţa defunctului la cetăţenia Republicii Moldova);
 • certificatele de stare civilă perfectate pe numele decedatului (certificat de naştere, căsătorie, divorţ, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă);
 • copia actului de identitate al declarantului;
 • copia documentelor de stare civilă care atestă legătura de rudenie dintre declarant şi decedat.
Care sunt condițiile și ordinea de modificare, completare a actelor de stare civilă?

Subdiviziunile competente de stare civilă prestează următoarele servicii de modificare a actului de stare civilă:

 1. rectificarea numelui și/sau prenumelui conform onomasticii naționale (se prestează atât de SSC cât și DGSC);
 2. modificarea (inclusiv ca rezultat al schimbării numelui de familie minor cu vârsta de până la 16 ani), rectificarea, completarea actului de stare civilă (se prestează doar de SSC);
 3. operarea, în mod stabilit, a modificărilor în actul de stare civilă (se prestează atât de SSC cât și DGSC, doar în baza actului premergător și doar în cazul deținerii a tuturor actelor în fondul de arhivă propriu).

Tipul modificării și, respectiv, serviciul ce poate fi prestat solicitantului se determină la momentul depunerii cererii în baza informațiilor conținute în fondul de arhivă al actelor de stare civilă. DGSC își rezervă dreptul să direcționeze solicitantul la SSC în cazul în care efectuarea modificării ține de competența acestuia. Modificarea poate fi efectuată, la cererea personală a titularului actului de stare civilă sau reprezentantului împuternicit în bază de procură autentificată notarial de către acesta.

Cererile privind modificarea actului de stare civilă pot fi depuse:

 • la serviciul stare civilă care deţine actul de stare civilă respectiv;
 • la serviciul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul;
 • la Direcţia generală stare civilă (str. M. Viteazul, 11/1 et. 2).

Informații suplimentare privind modificarea actului de stare civilă pot fi vizualizate accesând următorul link: http://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice.

Care sunt condițiile și ordinea de eliberare a duplicatelor documentelor de stare civilă?

Documentele de stare civilă (certificat de stare civilă, extras de pe actul de stare civilă, inclusiv extras multilingv de pe actul de stare civilă, certificat explicativ, aviz privind modificările operate în actul de stare civilă, aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui și/sau a prenumelui, certificatul de capacitate matrimonială, certificatul privind starea civilă) se eliberează la cererea:

 • titularului actului de stare civilă, 
 • membrilor familiei/rudelor (în cazul în care titularul actului este decedat), 
 • părinţilor/tutorilor/curatorilor/reprezentantului autorităţii tutelare (în cazul în care titularul actului de naştere este minor sau supus unei măsuri de ocrotire judiciară), 
 • reprezentantul împuternicit (în bază de procură autentificată notarial).

Cererile privind solicitarea eliberării documentelor de stare civilă pot fi depuse:

 1. la serviciul stare civilă ce deţine actul de stare civilă respectiv;
 2. la serviciul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul;
 3. prin intermediul portalului guvernamental www.servicii.gov.md;
 4. prin intermediul ghișeelor multimedia QIWI (8 servicii); 
 5. la Direcţia generală stare civilă (str. M. Viteazul, 11/1 et. 2).

Informații suplimentare pot fi vizualizate accesând următorul link: http://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice .