Sari la conținutul principal

Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea căsătoriei cu un cetățean străin?

Conform prevederilor art. 34 al Legii nr.100/2001 privind actele de stare civilă, organul de stare civilă, la care se depune declarația de căsătorie, solicită viitorilor soți prezentarea actelor de identitate, a certificatului de naștere a străinului și, după caz, dovezile privind desfacerea sau încetarea căsătoriilor anterioare, precum şi decizia privind reducerea vârstei matrimoniale.

Căsătoria cu un cetățean străin se încheie numai dacă, pe lângă actele menționate supra, va fi prezentată dovada, eliberată de autoritatea competentă a statului al cărui cetățean este străinul, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legislația Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei (art. 35 alin. (7) al Legii vizate).

La actele respective se anexează suplimentar copia pașaportului cetățeanului străin, iar în cazul urgentării căsătoriei, actele care justifică acest fapt.

NOTĂ! Actele prezentate de către cetăţeni străini / apatrizi şi certificatele eliberate de organele competente ale ţărilor străine în vederea încheierii căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi supralegalizate și traduse în limba română, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

Compartiment