Înregistrarea de stat a persoanei juridice, a filialei şi reprezentanţei acesteia

Notă: Suplimentar la tariful de înregistrare se achită 197 lei – pentru autentificarea actului de constituire sau a actului adiţional; 63 lei – pentru certificarea specimenului semnăturii în actul persoanei juridice; 100 lei – plata pentru elaborarea, redactarea şi aprobarea denumirii; 440 lei – pentru extrasul din Registrul de stat (la solicitare); 10 lei – taxa de stat pentru autentificarea actului de constituire sau a actului adiţional; 1 leu – taxa de stat pentru certificarea specimenului semnăturii în actul persoanei juridice

Reguli comune pentru înregistrarea persoanelor juridice

Reglementare normativă: art.2, art.5, art.7-15 din Legea 220/2007, art.171-183 din Codul Civil.

Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a sucursalelor acestora, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării. Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a sucursalelor acestora, la cererea solicitantului poate fi efectuată în regim de urgenţă timp de 4 ore.

 Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice se prezintă:

 • buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanţilor acestora, împuterniciţi prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum şi al administratorului persoanei juridice;
 • cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 • avizul Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare - pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii şi asociaţiile de economii şi împrumut şi, în cazurile stabilite de legislaţie, pentru organizaţiile de creditare nebancară;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, la cererea de înregistrare, suplimentar, se vor anexa:

 1. extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;
 2. actele de constituire ale persoanei juridice străine.

Documentele enumerate la pct. 1-2 se prezintă în original sau în copii autentificate notarial şi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, fiind traduse în limba de stat.

 Actele oficiale străine, întocmite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 05.10.1961, şi la care Republica Moldova este parte, pe care este aplicată apostila în condiţiile stabilite prin această Convenţie, se acceptă la înregistrare fără supralegalizare suplimentară. Această dispoziţie se aplica şi cu privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.

Excepţie fac doar documentele eliberate de către autorităţile ţărilor membre a C.S.I., României, Lituaniei, Letoniei, Cehiei, Slovaciei, Azerbaidjan, Ungariei cu care Republica Moldova a încheiat tratate în domeniu, conform cărora actele oficiale respective se recunosc pe teritoriul Republicii Moldova fără apostilare şi supralegalizare.

Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.

La înscrierea în registrul de stat al persoanelor juridice a datelor despre persoana juridică se va verifica:

1.  denumirea persoanei juridice;

2.  la fondatori persoane fizice:

 • actele de identitate ale fondatorilor sau ai reprezentanţilor acestora, împuterniciţi prin procură autentificată în modul stabilit de lege;
 • dacă pe numele acestora au fost înregistrate anterior întreprinderi care au datorii la bugetul public naţional sau care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege;
 • pentru cetăţeni străini şi apatrizi - documentele de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova, în conformitate cu Anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.765/2014 sau în baza actelor de identitate eliberate în conformitate cu Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.”

3. la administratori persoane fizice:

 • actele de identitate;
 • pentru cetăţeni străini - documentele de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova, în conformitate cu Anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.765/2014 sau în baza actelor de identitate eliberate în conformitate cu Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.”

4. la fondatori persoane juridice:

 • la constituirea unei noi persoane juridice - hotărârea organului competent al persoanei juridice,
 • dacă pe numele ei au fost înregistrate anterior întreprinderi care au datorii la bugetul public naţional sau care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege;

5.  la împuterniciţi – procura specială şi autentică;

6.  pentru obiectul de activitate – se va utiliza „Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei” (CAEM) şi Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Genurile de activitate prevăzute la art.10 alin.3 al Legii 845/1992 se exercită în mod exclusiv de către întreprinderile de stat.

7.  sediul persoanei juridice - să fie real, ceea ce impune existenţa unui imobil sau spaţiu din imobil clar determinat pe care persoana juridică îl deţine legal în folosinţă sau proprietate; proprietarul imobilului să fie cunoscut şi să accepte faptul că persoana juridică foloseşte adresa sa în calitate de sediu; datele cu privire la adresa sediului să nu fie nedeterminate şi inexistente. Organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat datele cu privire la sediul persoanei juridice indicate în actele de constituire şi nu este în drept să ceară alte documente pentru confirmarea acestor date. Răspunderea pentru autenticitatea datelor prezentate cu privire la sediu o poartă persoana juridică; 

8.  documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

După efectuarea înregistrărilor în Registrul de stat administratorului ori împuternicitului său i se eliberează, după caz, următoarele documente:

 • decizia de înregistrare a organului înregistrării de stat sau, după caz, decizia motivată de respingere a înregistrării;
 • actul de constituire sau, după caz, actul adiţional cu privire la modificarea actului de constituire;
 • extrasul din Registrul de stat, la solicitare;
 • ştampila, la solicitare.

 Numărul unic de identificare de stat (IDNO) atribuit persoanei juridice este considerat şi cod fiscal.

 Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.

* ”înregistrare de stat” – acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activităţii persoanelor juridice, a sucursalelor acestora, precum şi a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobândirea şi încetarea capacităţii juridice a persoanelor juridice, obţinerea şi încetarea de către persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual. La înregistrarea de stat organul înregistrării de stat acordă părţilor implicate în activitatea de întreprinzător, printr-un singur punct de recepționare, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual, verificarea denumirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei în Buletinul electronic, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, fără implicarea solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42