Sari la conținutul principal

Contract pentru achiziţonarea lucrărilor/serviciilor de valoare mică (Forma)

Atenție!

Funcțiile de prestare a serviciilor cadastrale au fost preluate de către Instituția Publică Cadastrul bunurilor imobile.
(Hotărârii Guvernului nr.959/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru)

ACHIZIŢII PUBLICE

Contract nr. _____________

de achiziţonare a serviciilor cadastrale

Cod CPV: ________________

________________202__

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă
Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”,
reprezentată de către dl/dna ,
în calitate de ,
care acţionează în baza,
denumită în continuare Prestator,
IDNO 1002600024700, pe de o parte şi,

reprezentată de către dl/dna
în calitate de
care acţionează în baza
denumită în continuare Beneficiar,
IDNO
pe de altă parte,

Ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

 1. Achiziţionarea serviciilor cadastrale stipulate în Anexa nr.1, parte integrantă a prezentului contract, denumite în continuare Servicii, în baza
  (bifaţi varianta potrivită)

  □ Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 665/2016 (în caz dacă valoarea Contractului nu depăşeşte suma 200000 lei, fără TVA), sau

  □ Deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ______ din____________________(în caz dacă valoarea Contractului depăşeşte suma 200000 lei, fără TVA).

 2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:
  1. Formularul contractului;
  2. b) Specificaţia serviciilor (Anexa nr. 1).
 3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
 4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă, prin prezenta, să presteze pentru Beneficiar servicii şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile contractului sub toate aspectele.
 5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a serviciilor prestate, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor contractului în termenele şi modalitatea stabilită de contract.

1. Obiectul contractului

1.1 Prestatorul, îşi asumă obligaţia de a presta serviciile, în limita preţului Contractului şi conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului contract.

1.2. Beneficiarul se obligă. La rândul său, să recepţioneze şi achite Serviciile prestate de Prestator.

2. Termenii şi condiţii de prestare a serviciilor

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termeni, stabiliţi conform Nomenclatorului serviciilor şi tarifelor acestora, aprobat pentru Prestator şi anexei nr. 1 la Contract.

2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:

 • Factura fiscală (e-factura);
 • Act de prestare a serviciilor (după caz).

 

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului după prestarea serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul contractului şi condiţiile de plată

3.1. Preţul Serviciilor, conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Specificaţia din Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

3.2. Suma totală limită a prezentului Contract, constituie: lei ()bani.

3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile se va efectua în lei moldoveneşti.

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului, indicat în prezentul Contract, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare după prestarea Serviciilor.

3.5. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, în mod unilateral, tarifele la Serviciile, în cazul modificării acestora în conformitate cu actele normative.

4. Condiţii de predare-primire

4.1 Serviciile se consideră prestate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, iar calitatea corespunde cerinţelor actelor normative în vigoare.

5. Standarde

5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta cerinţele stabilite de actele normative în vigoare.

5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligaţiile Părţilor

6.1. Obligaţiile Beneficiarului:

 1. să prezinte documentele necesare pentru prestarea serviciului solicitat;
 2. să achite plata pentru serviciile prestate conform tarifelor indicate în anexa nr. 1 în modul stabilit în pct. 3.4 al prezentului contract;
 3. să prezinte listele bunurilor imobile în privința cărora urmează a fi prestate serviciile cu indicarea tipurilor serviciilor solicitate pentru aceste;
 4. să recepţioneze serviciile prestate de către Prestator.

 

6.2. Obligaţiile Prestatorului:

 1. să presteze, la solicitare, serviciile indicate în punctul 1.1. al prezentului contract;
 2. să respecte termenele de executare a serviciilor solicitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiunilor contractuale

7.1. În cazul apariţiei circumstanţelor independente de voința părților (impedimente), care și a căror consecințe nu puteau fi prevenite, ce împiedică onorarea completă sau parţială a obligaţiilor de către părţi prevăzute de prezentul contract, şi anume: incendiu, inundaţie, cutremur, calamităţi naturale, dezordini în masă, răscoală, război, operaţii militare de orice caracter, şi alte circumstanţe independente de voința părților, termenul de executare a obligaţiilor contractuale se prelungeşte condiţionat de termenul de acţiune a acestor circumstanţe.

7.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, însă în cazul în care această circumstanţă (impediment justificator) şi urmările ei se vor prelungi mai mult de o lună, fiecare Parte este în drept să renunţe la executarea obligaţiilor sale prevăzute de prezentul Contract. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligațiile corelative se sting.

7.3. Partea, pentru care devine imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, se obligă să înştiinţeze în formă scrisă partea opusă în termen de 5 zile lucrătoare, despre apariţia circumstanţelor care împiedică executarea obligaţiilor şi înlăturarea lor.

7.4. Dovezile corespunzătoare despre prezenţa acestor circumstanţe şi durata lor vor fi confirmate prin actele eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alte organe competente, după caz.

8. Rezoluțiunea contractului

8.1. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

 1. refuz al Prestatorului de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract;
 2. nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare a serviciilor stabilite;
 3. nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a serviciilor;
 4. nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului contract.

 

8.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, Partea iniţiatoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenţiei Achiziţii Publice pentru înregistrarea declaraţiei de rezoluțiune.

9. Reclamaţii

9.1 Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2 Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate pot fi înaintate Prestatorului în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3 Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4 Recuperarea Serviciilor lipsă se face de către  Prestator în decurs de 5 zile de la data primirii şi recunoaşterii pretenţiilor, prin prestarea suplimentară a  Serviciilor lipsă.

9.5 Pretenţiile referitoare la calitate se lichidează prin înlăturarea necondiţionată a neajunsurilor depistate în Serviciile prestate, în decurs de 5 zile de la data recunoaşterii pretenţiilor.

9.6 Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.

9.7 În cazul devierii de la calitatea, confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor le suportă partea vinovată.

9.8 În cazul neexecutării sau a executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, Părţile  poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

9.9 În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor pct. 6.1. lit. a) şi/sau c), Prestatorul nu va primi cererea privind efectuarea serviciilor indicate la pct. 1.1. al prezentului contract şi va suspenda prestarea acestora pînă la înlăturarea de către Beneficiar a încălcărilor constatate.

10. Dispoziţii finale

10.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

10.2 De la data semnării prezentului contract, toate negocierile purtate şi documentele  perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.

10.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 

10.4 Niciuna dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părţi.

10.5 Prezentul contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, având aceeaşi puterea juridică, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar şi Trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor.

10.6 Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării.

10.7 Prezentul Contract intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria Teritorială respectivă a Ministerului Finanţelor în cazul în care prevederile actelor normative în vigoare statueză înregistrarea obligatorie a acestuia, în alte cazuri Contractul intră în vigoare la momentul semnării.

10.8 Prezentul Contract este valabil până la 31 decembrie 2021.

10.9 Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor Părţi şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din Părți.

10.10 Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

Prestator Beneficiar
Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”
IDNO 1002600024700
Adresa: MD-2012 mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
IBAN:MD98TRPCCC518430C01231AA,
MF-TR Chisinau - bugetul de stat (TREZMD2X)

IDNO:

Adresa: MD

str.

IBAN:

Semnăturile părţilor

Prestator Beneficiar