Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea nașterii

INFORMAȚII GENERALE

Înregistrarea actului de naştere reprezintă procedura de înregistrare a nou-născutului în baza declaraţiei despre naştere a părinţilor, a unuia dintre ei sau a altor persoane împuternicite conform condiţiilor şi termenului stabilit de legiuitor.

Actul de naştere reprezintă actul de stare civilă întocmit pe un formular tipizat, de model unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care confirmă faptul naşterii titularului acestuia.

Declaraţia de naştere

Obligaţia de a declara naşterea copilului o au părinţii sau unul dintre ei.

În cazul imposibilităţii prezentării personale a părinţilor, declaraţia de naştere se face de către:

  • rudele părinţilor;
  • o persoană împuternicită de părinţii copilului;
  • administraţia unităţii sanitare în care s-a produs nașterea sau în care se află copilul;
  • autoritatea tutelară.

Termenul depunerii declaraţiei de naştere

Termenul acordat pentru declararea naşterii şi înregistrarea actului de stare civilă este de cel mult 3 luni din ziua naşterii copilului.

În conformitate cu prevederile art. 1841 al Codului cu privire la contravenţii administrative, nerespectarea fără motiv întemeiat de către părinţi sau persoanele care îi înlocuiesc a termenului de depunere a declaraţiei cu privire la naştere - atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la cincizeci de unităţi convenţionale.

Persoana care a găsit un copil abandonat este obligată să anunţe în termen de 24 de ore poliţia şi să prezinte copilul cu toate obiectele şi înscrisurile aflate asupra lui.

Locul depunerii declaraţiei de naştere

Declaraţia privind înregistrarea naşterii poate fi depusă:

Înscrierea datelor despre părinţi

Datele privind mama se înscriu în actul de naştere în baza certificatului medical constatator de naştere.

Conform art. 47 (3) al Codului familiei al Republicii Moldova, copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau decesului soţului mamei copilului are ca tată pe soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul. Datele despre tată se înscriu în acest caz în baza actului de căsătorie.

Prezumţia de paternitate a soţului (fostului soţ) poate fi înlăturată printr-o declaraţie a soţilor (foştilor soţi) depusă personal. În cazul în care soţii (unul din ei) nu se pot prezenta personal, declaraţia se autentifică notarial şi se expediază la organul de stare civilă.

Conform art. 47 (5) al Codului familiei al Republicii Moldova, dacă părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, datele despre tată pot fi înscrise în baza declaraţiei privind stabilirea paternităţii.

Declaraţia comună a mamei şi tatălui copilului privind paternitatea poate fi depusă la organul de stare civilă teritorial şi până la naşterea copilului.

În cazurile în care mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută ori când nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti dacă lipseşte un astfel de acord.

Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea poate fi stabilită de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului.

În cazul naşterii copilului din părinţi necăsătoriţi între ei, dacă lipseşte cererea comună a părinţilor sau hotărârea instanţei judecătoreşti privind stabilirea paternităţii, numele de familie al tatălui se înscrie după numele de familie al mamei, iar prenumele tatălui - la indicaţia mamei sau a persoanei care face declaraţia de naştere. Înscrierea datelor privind tatăl copilului în acest caz nu poate împiedica stabilirea ulterioară a paternităţii.

La dorinţa mamei, rubrica privind datele despre tatăl copilului din actul de naştere poate rămâne necompletată, fapt ce se consemnează la rubrica "Menţiuni".

Înscrierea numelui de familie şi a prenumelui copilului

Conform art. 54 (2) al Codului familiei al Republicii Moldova, copilul dobândește numele de familie al părinţilor săi.

Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, copilul va lua numele tatălui sau al mamei, în baza acordului comun al acestora.

Prenumele copilului poate fi simplu sau compus din două prenume, potrivit voinţei ambilor părinţi.

Organul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole.

Conform art. 54 (4) al Codului familiei al Republicii Moldov, în caz de litigiu între părinţi privind numele şi/sau prenumele copilului, decide autoritatea tutelară.

Programare
online