Sari la conținutul principal

Înregistrarea căsătoriei în sediul Agenției Servicii Publice

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
1. În regim curent:
25 zile lucrătoaregratuit1
2. În regim de urgență, în cazul existenței unor motive temeinice:
15 zile lucrătoare260 lei1
10 zile lucrătoare1820 lei1
5 zile lucrătoare3640 lei1
1 zi lucrătoare5460 lei1
În ziua adresării7280 lei1
3. În regim de urgență, în cazuri excepționale (pericol de viață, graviditate, nașterea copilului):
În ziua stabilită în comun cu declaranțiigratuit1
4.În temeiul hotărârii judecătorești:
În ziua adresăriigratuit1

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023

Informații generale

Înregistrarea căsătoriei reprezintă un act personal, care nu poate fi realizat prin împuternicire de către o altă persoană. Numai căsătoria încheiată la organele de stat cu atribuții de înregistrare a actelor de stare civilă generează drepturile și obligațiile de soți prevăzute de lege.

Prestarea serviciului presupune prezența fizică, în două etape, în fața autorității competente, a persoanelor care doresc să înregistreze căsătoria: la depunerea declarației de căsătorie și înregistrarea actului de căsătorie. La înregistrarea căsătorie se întocmește actul de căsătorie, care se semnează obligatoriu, de către declaranți și se autentifică de către persoana responsabilă de înregistrarea căsătoriei, aplicându-se sigiliul. În baza actului de căsătorie soților li se eliberează certificatul de căsătorie.

Competența teritorială la înregistrarea căsătoriei este determinată de domiciliul (probată prin înregistrarea la domiciliul) a unuia dintre declaranți sau părinții acestora.

În lipsa înregistrării la domiciliu se ia în considerare înregistrarea la reședință (domiciliul temporar), ultimul loc de domiciliu, locul de aflare. Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul reciproc, neviciat, exprimat personal și necondiționat, al bărbatului și femeii care se căsătoresc, precum și atingerea de către ei a vârstei matrimoniale. Persoanele care doresc să se căsătorească sunt obligate să se informeze reciproc despre starea sănătății lor.

Vârsta matrimonială minimă este de 18 ani.

Pentru motive temeinice, se poate încuviința încheierea căsătoriei cu reducerea vârstei matrimoniale, dar nu mai mult decât cu doi ani. Reducerea vârstei matrimoniale va fi încuviințată de autoritatea tutelară locală în a cărei rază teritorială își au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora și acordului părinților minorului.

Încheierea căsătoriei se face în prezența persoanelor care se căsătoresc, după expirarea unui termen de cel puțin o lună din momentul depunerii de către ele a declarației de căsătorie.

Termenul maximal ce se stabilește pentru încheierea căsătoriei nu va depăși două luni de la data depunerii declarației de căsătorie

Dacă există motive temeinice (determinate de imposibilitatea unuia dintre declaranți de a se afla pe teritoriul Republicii Moldova pe perioada termenului legal de înregistrare a căsătoriei), la cererea persoanelor care doresc să se căsătorească, persoana responsabilă din cadrul organului de stare civilă poate reduce termenul indicat la alin.(1), iar în cazuri excepționale (pericol pentru viață, graviditate, nașterea copilului etc.), căsătoria poate fi încheiată chiar în ziua depunerii declarației.

La dorința viitorilor soți, căsătoria se oficiază în mod solemn.

Cetățenii străini, cu domiciliul în afara teritoriului Republicii Moldova, încheie căsătoria pe teritoriul Republicii Moldova conform legislației Republicii Moldova dacă au dreptul la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislația statului ai cărui cetățeni sunt.

În acest sens, căsătoria cu un cetățean străin sau între cetățeni străini se încheie numai dacă, pe lângă actele prevăzute la art. 34 din Legea nr.100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă, persoanele care se căsătoresc vor prezenta dovezi, eliberate de autoritățile competente ale statelor ai căror cetățeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legislația Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei. Poate fi prezentat, după caz:

  1. Certificatul privind starea civilă (conține informația privind starea civilă a unei persoane: celibatar, divorțat sau văduv) sau alt tip de document oficial emis de autorităţile străine prin care se atestă lipsa înregistrării unor căsătorii anterioare neîncetate pe numele unei persoane.
  2. Certificatul de capacitate matrimonială (se emite şi se acceptă în cazul statelor care fac parte din domeniul teritorial al Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 20 privind eliberarea certificatului de capacitate matrimoniale, semnată la Munich, 5 septembrie 1980: Germania, Belgia, Spania, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Elveţia, Turcia, Republica Moldova). Documentul emis în temeiul Convenţiei CIEC nr. 20/1980 nu necesită supralegalizare/apostilare şi nici traducere. În alte state, documentele similare certificatului de capacitate matrimonială poartă denumirea „Certificat de cutumă”, „Permisiune de căsătorie” etc.
  3. Declarația pe propria răspundere cu privire la starea civilă şi lipsa impedimentelor la căsătorie, în cazurile în care autoritățile competente ale statelor străine nu emit certificate privind starea civilă sau certificate privind capacitatea matrimonială (sau în mare parte acestea sunt țările arabe, care emit un document „Componența/registrul familiei”. În cazul cetățenilor acestor țări se acceptă Declarația pe propria răspundere din care să rezulte faptul că persoana nu este căsătorită și sunt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legislația Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.

Documentul  emis în străinătate necesită supralegalizare sau apostilare (pentru țările care fac parte la Convenția de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinței supra legalizării actelor oficiale străine) şi traducere, dacă nu este stabilit altfel prin tratat/convenţie/acord la care Republica Moldova este parte.

La încheierea căsătoriei între cetățeni străini sau între aceștia și cetățeni ai Republicii Moldova, dacă cel puțin unul dintre ei nu cunoaște limba în care are loc oficierea căsătoriei, precum și în cazul în care una sau ambele persoane care se căsătoresc sunt surdomute, se va recurge la serviciile interpretului.

Încheierea căsătoriei în temeiul unei hotărâri judecătorești

Înregistrarea căsătoriei în temeiul hotărârii judecătorești vizează situația oficierii căsătoriei la serviciul stare civilă, în modul stabilit, dintre două persoane care s-au aflat în relaţii de căsătorie consensuale în perioada de până la 8 iulie 1944, una dintre care a decedat sau a fost dată dispărută în timpul războiului. În acest caz, căsătoria se consideră valabilă de la data menţionată de persoanele în cauză în declaraţia de căsătorie.

Căsătoria se înregistrează în prezența persoanei interesate și numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti privind constatarea existenţei relaţiilor consensuale între persoanele interesate.

Înregistrarea căsătoriei în temeiul hotărârii judecătorești vizează, totodată, situația întocmirii unui act de căsătorie reconstituit în temeiul unei hotărâri judecătorești cu privire la constatarea înregistrării faptului căsătoriei (emisă în cazul înregistrării anterioare a actului respectiv și atestării lipsei păstrării acestuia în fondul de arhivă al actelor de stare civilă).

Documente necesare

Lista documentelor necesare

  1. actele de identitate,
  2. certificatele de naştere (pentru cazurile înregistrării actelor de naştere în străinătate),
  3. după caz, dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei (pentru persoanele care au fost anterior căsătorite), dacă faptul de stare civilă respectiv nu poate fi confirmat prin actele de stare civilă din registrele de stare civilă ale Republicii Moldova;
  4. după caz, decizia privind reducerea vârstei matrimoniale, în condiţiile art.14 din Codul familiei;

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

17.05.2024