Sari la conținutul principal

Înregistrarea divorțului

Termene și tarife

1. În baza declarației comune a soților (tariful este pentru un document):

TermenTarifLocul prestării
25 zile lucrătoare

210 lei1 


gratuit1,2

2. În baza declarației unuia dintre soți (tariful este pentru un document):

TermenTarifLocul prestării
25 zile lucrătoare

210 lei1 


gratuit1,2

3. În temeiul hotărârii judecătorești, încheierii notarului:

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoaregratuit1

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023


2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Informații generale

Înregistrarea divorțului în baza declarației comune a soților (tariful este pentru un document)

În conformitate cu art. 43 al Legii 100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă, înregistrarea actului de divorţ în temeiul declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei are loc:

„în baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi.

În cazul în care unul din soţi nu are posibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă, în vederea depunerii declaraţiei comune, manifestarea lui de voinţă poate fi expusă într-o declaraţie separată, semnătura căruia va fi autentificată în modul stabilit de legislaţie (art. 43 (3) Legea 100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă).

Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei. Absenţa nemotivată a unuia dintre soţi la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.

Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

Declaraţia comună a soţilor privind desfacerea căsătoriei se depune la organul de stare civilă:

 • în a cărui rază teritorială sunt domiciliați;
 • unde a fost înregistrat actul de căsătorie.

Înregistrarea divorțului în baza declarației unuia dintre soți (tariful este pentru un document)

Temei pentru înregistrarea divorţului constituie declarația unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrea (sentinţa) judecătorească – dacă celălalt soţ este:

 • supus unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
 • declarat dispărut;
 • condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani”.

Înregistrarea actului de divorţ se efectuează la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei respective.

Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

Declaraţia unuia dintre soţi privind desfacerea căsătoriei se depune la organul de stare civilă:

 • în a cărui rază teritorială este domiciliat solicitantul;
 • unde a fost înregistrat actul de căsătorie.

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii judecătorești, încheierii notarului

Înregistrarea actului de divorţ în baza hotărârii judecătoreşti constituie o modalitate de desfacere a căsătoriei pe calea judecătorească, cu înregistrarea ulterioară a actului de divorţ la organul de stare civilă.

Instanţa judecătorească examinează cereri de desfacere a căsătoriei în cazurile în care soţii au copii minori comuni (inclusiv adoptați), există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

Căsătoria se consideră desfăcută la data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă şi irevocabilă.

Înregistrarea actului de divorţ are loc la organul de stare civilă teritorial în a cărui raza teritorială se află instanţa de judecată, care a emis hotărârea privind desfacerea căsătoriei.

Înregistrarea actului de divorţ se va efectua gratuit în termen de 3 zile de la data primirii copiei hotărârii judecătoreşti de către organul de stare civilă teritorial*.

Documente necesare

Înregistrarea divorțului în temeiul declarației comune a soților:

 1. actele de identitate ale soţilor;
 2. certificatul de căsătorie, în original (după caz şi duplicatele certificatelor de căsătorie).

Înregistrarea divorțului în temeiul declarației unuia dintre soți:

 1. actul de identitate;
 2. hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei/ aplicarea măsurii de ocrotire judiciare/ condamnarea soțului pe un termen mai mare de 3 ani;
 3. certificatul de căsătorie, în original (după caz şi duplicatele certificatelor de căsătorie).

Înregistrarea divorțului în temeiul unei hotărâri judecătorești:

 1. actul de identitate;
 2. hotărârea instanţei judecătoreşti rămasă defnitivă (hotărârea va conţine menţiunea privind data rămânerii definitive).

Înregistrarea divorţului în temeiul încheierii notarului de desfacere a căsătoriei prin acordul soților:

 1. actul de identitate;
 2. încheierea notarului de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor”.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

16.07.2024