Sari la conținutul principal

Modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă (inclusiv în urma schimbării numelui de familie al copilului minor cu vârsta de până la 16 ani)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
40 zile lucrătoare

50 lei1 


gratuit1,2

20 zile lucrătoare100 lei1
10 zile lucrătoare150 lei1
5 zile lucrătoare200 lei1
1 zi lucrătoare250 lei1

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023


2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Informații generale

Modificarea actelor de stare civilă este un proces important de activitate în cadrul Departamentului stare civilă, care constă în verificarea corectitudinii înscrierii datelor personale în conținutului actelor de stare civilă întocmite pe numele persoanei, precum și cu cele întocmite pe numele ascendenților și/sau descendenților săi, cu efectuarea modificărilor de rigoare.

Modificarea actului de stare civilă are loc prin mai multe modalități legale, după cum urmează:

Etapele soluționării:

Pentru modificarea actelor de stare civilă (constituirea dosarului) se recurge la următoarele etape:

 1. Depunerea cererii:

  Cererea de modificare a actului de stare civilă, însoțită de documentele ce atestă existența inexactităților în actele de stare civilă poate fi depusă la serviciul stare civilă:

  • în a cărui rază teritorială este domiciliul solicitantului;
  • în posesia căruia se află actul supus modificării.
 2. Examinarea cererii:

  Serviciul stare civilă (în continuare SSC), examinând cererea va constitui dosarul, va emite Decizia cu privire la anularea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă.

  În cazul adresării solicitantului la serviciul stare civilă din raza teritorială a domiciliului său, dosarul de modificare, rectificare şi/sau completare a actului de stare civilă se va expedia, după caz, serviciului stare civilă deținător al actului de stare civilă supus modificării.

 3. Modificarea actului de stare civilă:

  În baza Deciziei SSC de modificare, rectificare şi/sau completare a actului de stare civilă, aprobată de către şeful acestuia, se modifică actul de stare civilă respectiv.

  Modificarea actului se va efectua de către SSC în posesia căruia se află actul de stare civilă supus modificării.

  În baza actului de stare civilă modificat, solicitantului i se eliberează certificatul și/sau extrasul de stare civilă.

  Certificatul şi/sau extrasul de pe actul de stare civilă se eliberează de către SSC deţinător al actului supus modificării şi după caz, se remite SSC de la domiciliul solicitantului pentru a fi înmânat acestuia.

 4. Cazuri speciale de aprobare a dosarului de către Departamentului stare civilă:

  Dosarul de modificare, rectificare şi/sau completare a actului de stare civilă se transmite de către SSC la Departamentul stare civilă, spre examinare şi aprobare, în cazul când:

  1. actul de stare civilă urmează a fi modificat în baza deciziei emise de serviciile de stare civilă din unitățile administrativ-teritoriale din stângă Nistrului, cărora li se pot atribui forme și condiții speciale de autonomie, dacă dosarul respectiv a fost organizat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova;
  2. modificării rubricii naționalitate.

Categorii de solicitanți

Pot solicita modificarea actului de stare civilă următoarele categorii de solicitanți:

 • titularul actului de stare civilă;
 • membrii familiei, rudele decedatului în cazul când titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantul legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabile prin hotărârea instanței judecătorești, părinților, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorității tutelare;
 • persoana împuternicită (prin procură).

Documente necesare

Pentru solicitarea modificării actului de stare civilă solicitantul va anexa la cerere următoarele acte:

 • actul de identitate (original şi copie) al titularului actului şi/sau al persoanei îndreptăţite;
 • documentul ce confirmă dreptul solicitantului de a beneficia de serviciul respectiv
 • certificatul de stare civilă, confirmator gradului de rudenie, în caz când se solicită operarea modificărilor în actul de deces al rudei sale
 • documentul, ce conferă solicitantului, titlul de persoană îndreptăţită;
 • procura specială sau legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat;
 • certificatul de stare civilă care urmează a fi modificat;
 • certificatele de stare civilă (original şi copie) constatatoare privind datele ce urmează a fi modificate.

şi după caz:

 • cererea comună a părinţilor (sau a unuia dintre ei) privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui copilului;
 • acordul copilului care a atins vârsta de 10 ani la schimbarea numelui şi/sau prenumelui său;
 • avizul autorităţii tutelare privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui copilului;
 • actul oficiului cu privire la schimbarea sexului;
 • alte documente doveditoare (la necesitate).

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

20.06.2024