Sari la conținutul principal

Modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă (inclusiv în urma schimbării numelui de familie al copilului minor cu vârsta de până la 16 ani)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
40 zile lucrătoare

50 lei1 


gratuit1,2

20 zile lucrătoare100 lei1
10 zile lucrătoare150 lei1
5 zile lucrătoare200 lei1
1 zi lucrătoare250 lei1

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023


2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Informații generale

Modificarea actelor de stare civilă este un proces important de activitate în cadrul Departamentului stare civilă, care constă în verificarea corectitudinii înscrierii datelor personale în conținutului actelor de stare civilă întocmite pe numele persoanei, precum și cu cele întocmite pe numele ascendenților și/sau descendenților săi, cu efectuarea modificărilor de rigoare.

Modificarea actului de stare civilă are loc prin mai multe modalități legale, după cum urmează:

Etapele soluționării:

Pentru modificarea actelor de stare civilă (constituirea dosarului) se recurge la următoarele etape:

 1. Depunerea cererii:

  Cererea de modificare a actului de stare civilă, însoțită de documentele ce atestă existența inexactităților în actele de stare civilă:

  • în a cărui rază teritorială este domiciliul solicitantului;
  • în posesia căruia se află actul supus modificării.
 2. Examinarea cererii:

  Serviciul stare civilă (în continuare SSC), examinând cererea va constitui dosarul, va emite Decizia în acest sens și va întocmi Avizul cu privire la anularea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă.

  În cazul adresării la Serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului, funcționarul va expedia dosarul la SSC în posesia căruia se află actul supus modificării.

 3. Modificarea actului de stare civilă:

  În baza Deciziei SSC, aprobate de șeful acestuia, se modifică actul de stare civilă respectiv. Solicitantului i se eliberează, în baza actului de stare civilă modificat, certificatul și/sau extrasul respectiv, iar în caz de necesitate, acesta este transmis către SSC de la domiciliul solicitantului, pentru a fi înmânat.

  Modificarea actului de stare civilă se va efectua de către SSC în posesia căruia se află actul supus modificării. Certificatul și/sau extrasul de stare civilă respectiv va fi expediat la SSC în a cărui rază teritorială domiciliază solicitantul pentru înmânare.

  În cazul inițierii procedurii de modificare a actului de stare civilă înregistrat în străinătate (inclusiv statele CSI), aceasta se va realiza la SSC de la domiciliul solicitantului.

 4. Cazuri speciale de aprobare a dosarului de către Departamentului stare civilă:

  În anumite cazuri dosarul privind modificarea actului de stare civilă este examinat în vederea aprobării de către Departamentului stare civilă, în cazul când:

  1. actul de stare civilă urmează a fi modificat în baza deciziei emise de serviciile de stare civilă din unitățile administrativ-teritoriale din stângă Nistrului, cărora li se pot atribui forme și condiții speciale de autonomie, dacă dosarul respectiv a fost organizat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova;
  2. modificării rubricii naționalitate.

Categorii de solicitanți

Pot solicita modificarea actului de stare civilă următoarele categorii de solicitanți:

 • titularul actului de stare civilă;
 • membrii familiei, rudele decedatului în cazul când titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantul legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabile prin hotărârea instanței judecătorești, părinților, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorității tutelare;
 • persoana împuternicită (prin procură).

Documente necesare

Pentru solicitarea modificării actului de stare civilă solicitantul va anexa la cerere următoarele acte:

 • cererea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului;
 • actul de identitate (original şi copie) al titularului actului şi/sau al persoanei îndreptăţite;
 • documentul ce confirmă dreptul solicitantului de a beneficia de serviciul respectiv
 • certificatul de stare civilă, confirmator gradului de rudenie, în caz când se solicită operarea modificărilor în actul de deces al rudei sale
 • documentul, ce conferă solicitantului, titlul de persoană îndreptăţită;
 • procura specială sau legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat;
 • certificatul de stare civilă care urmează a fi modificat;
 • certificatele de stare civilă (original şi copie) constatatoare privind datele ce urmează a fi modificate;
 • bonul privind achitarea taxei pentru servicii;

şi după caz:

 • cererea comună a părinţilor (sau a unuia dintre ei) privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui copilului;
 • acordul copilului care a atins vârsta de 10 ani la schimbarea numelui şi/sau prenumelui său;
 • avizul autorităţii tutelare privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui copilului;
 • actul oficiului cu privire la schimbarea sexului;
 • alte documente doveditoare (la necesitate).

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

15.04.2024