Sari la conținutul principal

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoarem,e

120 lei1 


gratuit1,2

10 zile lucrătoarem1,e240 lei1
5 zile lucrătoarem,e360 lei1
1 zi lucrătoarem1480 lei1
În ziua adresăriim1600 lei1

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023


2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova se prestează numai în cazul modificării termenului de executare a comenzii în temeiul cererii solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoanei care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale, depuse la Agenţia Servicii Publice.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Informații generale

Certificat/duplicat al certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

Certificatele de stare civilă, extrasele de pe actele de stare civilă sunt documente de stare civilă de model unic aprobat, destinate pentru utilizare permanentă pe teritoriul țării sau peste hotarele ei, ce nu pot fi retrase de la cetățeni, cu excepțiile prevăzute de legislație, inclusiv în cazul în care conținutul actului de stare civilă a suferit modificări și documentele de stare civilă eliberate în temeiul actului respectiv nu corespund acestuia sau a fost declarată nulitatea documentelor respective.

Eliberarea certificatului de stare civilă.

Prin certificat de stare civilă se înțelege documentul eliberat persoanei fizice în urma înregistrării actului de stare civilă sau modificării acestuia.

Certificatul de stare civilă se eliberează ca rezultat al operării unor modificări a datelor din actul de stare civilă care se înscriu în conținutul certificatului de stare civilă. Pe formularul certificatului de stare civilă eliberat după modificarea actului de stare civilă nu se aplică inscripția „Duplicat”. Certificatul de stare civilă eliberat după modificarea actului de stare civilă este însoțit de avizul privind modificarea sau anularea actului de stare civilă

Eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă.

Prin duplicatul certificatului de stare civilă se înțelege certificatul de stare civilă eliberat repetat în temeiul actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceeaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă.

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:

 • la deteriorarea certificatului;
 • la pierderea certificatului;
 • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

Eliberarea extrasului de pe actul de stare civilă.

Prin extrasul de pe actul de stare civilă se înțelege documentul eliberat în temeiul actului de stare civilă, care conţine informaţii din conţinutul acestuia, eliberarea căruia este condiţionată, de regulă, de stingerea unor drepturi şi obligaţii ce rezultă din înscrierile din registrele de stare civilă.

Extrasele de pe actele de stare civilă reprezintă acte care fac dovada stării civile a persoanei fizice. Extrasele de pe actele de stare civilă se eliberează, la cerere, în următoarele cazuri:

 • necesitatea dovedirii înregistrării naşterii unei persoane decedate (extras de naştere); 
 • necesitatea dovedirii înregistrării naşterii copilului de către părinţii decăzuţi din drepturi părinteşti (extras de naştere); 
 • necesitatea dovedirii unei căsătorii anterioare, după încetarea acesteia prin divorţ sau deces sau în cazul declarării nule a acesteia (extras de căsătorie);
 • identificarea neconcordanţei datelor din actul de stare civilă cu datele ce figurează în actele de identitate ale titularului;
 • la cererea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii, a organelor de urmărire penală, a autorităţii tutelare, precum şi la cererea altor organe de stare civilă.

Categorii de solicitanți

Certificatul/duplicatul certificatului/extrasul de pe actul de stare civilă se eliberează la solicitare:

 • persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
 • rudelor de gradul I-II (dovada gradului de rudenie se face cu actele de stare civilă sau cu certificatele de stare civilă);
 • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
 • reprezentantului împuternicit prin procură autentificată notarial din numele persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat:

Documente necesare

Pentru eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă, se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură autentificată notarial).

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie dacă informaţia cu privire la actele şi documentele de stare civilă se atestă în fondul arhivistic al Direcţiei generală stare civilă;

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine după data de 17.08.2001 au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

În cazul în care faptele de stare civilă au fost produse şi înregistrate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender (Transnistria) acestea urmează a fi certificate, prin eliberarea documentelor de stare civilă de către autorităţile competente în materie de stare civilă ale Republicii Moldova

Înlesniri

Potrivit prevederilor pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice, serviciile de stare civilă se prestează, în mod gratuit, următoarelor categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

 • persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie;
 • persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război;
 • pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii;
 • participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • victimelor traficului de fiinţe umane, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau de structurile teritoriale de asistenţă socială sau de Ministerul Afacerilor Interne;
 • persoanelor care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau intr-o instituţie socială medico-sanitară specializată.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a certificatului privind starea civilă în mod gratuit se examinează în termenul maximal stabilit pentru prestarea serviciului respectiv.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

20.06.2024