Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

INFORMAȚII GENERALE

Certificat/duplicat al certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

Certificatele de stare civilă, extrasele de pe actele de stare civilă sunt documente de stare civilă de model unic aprobat, destinate pentru utilizare permanentă pe teritoriul țării sau peste hotarele ei, ce nu pot fi retrase de la cetățeni, cu excepțiile prevăzute de legislație, inclusiv în cazul în care conținutul actului de stare civilă a suferit modificări și documentele de stare civilă eliberate în temeiul actului respectiv nu corespund acestuia sau a fost declarată nulitatea documentelor respective.

Eliberarea certificatului de stare civilă.

Prin certificat de stare civilă se înțelege documentul eliberat persoanei fizice în urma înregistrării actului de stare civilă sau modificării acestuia.

Certificatul de stare civilă se eliberează ca rezultat al operării unor modificări a datelor din actul de stare civilă care se înscriu în conținutul certificatului de stare civilă. Pe formularul certificatului de stare civilă eliberat după modificarea actului de stare civilă nu se aplică inscripția „Duplicat”. Certificatul de stare civilă eliberat după modificarea actului de stare civilă este însoțit de avizul privind modificarea sau anularea actului de stare civilă

Eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă.

Prin duplicatul certificatului de stare civilă se înțelege certificatul de stare civilă eliberat repetat în temeiul actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceeaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă.

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:

 • la deteriorarea certificatului;
 • la pierderea certificatului;
 • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

Eliberarea extrasului de pe actul de stare civilă.

Prin extrasul de pe actul de stare civilă se înțelege documentul eliberat în temeiul actului de stare civilă, care conţine informaţii din conţinutul acestuia, eliberarea căruia este condiţionată, de regulă, de stingerea unor drepturi şi obligaţii ce rezultă din înscrierile din registrele de stare civilă.

Extrasele de pe actele de stare civilă reprezintă acte care fac dovada stării civile a persoanei fizice. Extrasele de pe actele de stare civilă se eliberează, la cerere, în următoarele cazuri:

 • necesitatea dovedirii înregistrării naşterii unei persoane decedate (extras de naştere); 
 • necesitatea dovedirii înregistrării naşterii copilului de către părinţii decăzuţi din drepturi părinteşti (extras de naştere); 
 • necesitatea dovedirii unei căsătorii anterioare, după încetarea acesteia prin divorţ sau deces sau în cazul declarării nule a acesteia (extras de căsătorie);
 • identificarea neconcordanţei datelor din actul de stare civilă cu datele ce figurează în actele de identitate ale titularului;
 • la cererea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii, a organelor de urmărire penală, a autorităţii tutelare, precum şi la cererea altor organe de stare civilă.

Categorii de solicitanți

Certificatul/duplicatul certificatului/extrasul de pe actul de stare civilă se eliberează la solicitare:

 • persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
 • rudelor de gradul I-II (dovada gradului de rudenie se face cu actele de stare civilă sau cu certificatele de stare civilă);
 • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
 • reprezentantului împuternicit prin procură autentificată notarial din numele persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat:

 

Programare
online