Sari la conținutul principal

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială

Termene și tarife

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova se prestează numai în cazul modificării termenului de executare a comenzii în temeiul cererii solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoanei care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale, depuse la Agenţia Servicii Publice.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line .

Informații generale

Certificat privind capacitatea matrimonială

Certificatul privind capacitatea matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în conformitate cu cadrul normativ al Republicii Moldova (exprimând dovada lipsei impedimentelor la căsătorie) şi este valabil pe un termen de 6 luni de la data eliberării.

Documentul se eliberează pe baza declarației pe propria răspundere, pe baza datelor din actele de stare civilă şi este destinat utilizării în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei CIEC nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială semnată la Munich la 5 septembrie 1980: Germania, Belgia, Spania, Grecia, Austria, Italia, Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos, Portugalia, Elveţia, Turcia, Republica Moldova. Documentul emis în temeiul Convenţiei CIEC nr. 20/1980 nu necesită supralegalizare/apostilare şi nici traducere.

Categorii de solicitanți

Certificatul privind capacitatea matrimonială se eliberează la solicitarea:

 • persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
 • rudelor de gradul I-II (prezentând certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie);
 • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost  instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
 • reprezentantul împuternicit prin procură, autentificată notarial al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat

Documente necesare

Pentru solicitarea certificatului privind capacitatea matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte:

 1. actele de identitate ale viitorilor soţi;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură, autentificată notarial);
 3. declaraţia pe propria răspundere;
 4. documente de stare civilă, care confirmă statutul solicitanţilor.

Pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, în cazul încheierii căsătoriei între un cetăţean al Republicii Moldova cu un cetăţean străin, este necesar prezentarea următoarelor documente ale cetăţeanului străin:

 • copia paşaportului autentificată notarial, apostilată/supralegalizată în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) tradusă în limba de stat şi autentificată notarial;
 • certificatul privind starea civilă, eliberat de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, apostilat/supralegalizat în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) tradus în limba de stat şi autentificat notarial;
 • actele care fac dovada încetării căsătoriei,(ex: hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei sau certificatul de deces al soţului), apostilate/supralegalizate în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) traduse în limba de stat şi autentificate notarial.

Actele emise de către autorităţile statelor care nu sunt parte la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, (ex: Iordania, Canada, Kuweit, Liban, Libia, Emiratele Arabe Unite, Siria etc.) destinate utilizării pe teritoriul Republicii Moldova sau care au formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la aceasta, (ex: Germania), se supun procedurii de supralegalizare.

Pe teritoriul Republicii Moldova produc efecte juridice fără a fi nevoie de supralegalizare/apostilare:

 • extrasele multilingve de pe actele de naștere, căsătorie și deces emise în temeiul Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 din 08.09.1976, Viena, privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă de către organele competente ale următoarelor state străine: Bosnia și Herțegovina, Confederația Elvețiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Muntenegru, Regatul Belgiei, Regatul Spaniei, Regatul Țărilor de Jos, Republica Bulgaria, Republica Cap Verde, Republica Croația, Republica Turcia, Republica Estonia, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Lituania, Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Serbia, Republica Slovenia, România.
 • documentele emise de statele membre ale Comunității Statelor Independente,
 • documentele emise de statele cu care Republica Moldova are încheiate tratate bilaterale, inclusiv prin succesiune:
  • Letonia;
  • Lituania;
  • România;
  • Republica Cehă;
  • Republica Slovacă;
  • Republica Ungaria.

Înlesniri

Potrivit prevederilor pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului  nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice, serviciile de stare civilă se prestează, în mod gratuit, următoarelor categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

 • persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie;
 • persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război;
 • pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii;
 •  participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 •  victimelor traficului de fiinţe umane, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau de structurile teritoriale de asistenţă socială sau de Ministerul Afacerilor Interne;
 •  persoanelor care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau într-o instituţie socială medico-sanitară specializată.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a certificatului privind starea civilă în mod gratuit se examinează în termenul maximal stabilit pentru prestarea serviciului respectiv.

Informație oferită de:

Departamentul stare civiă

Ultimul salvat:

20.05.2024