Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară (R)

INFORMAȚII GENERALE

Evidenţa locuitorilor se ţine prin înregistrarea la domiciliu şi/sau la reşedinţa temporară în locuinţele proprietate publică sau proprietate privată, sau în alte încăperi locuibile reglementate de legislaţia în vigoare.

Persoanele nu pot avea concomitent decât un singur domiciliu şi/sau o singură reședința temporară. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa  temporară în oricare dintre acestea.

Înregistrarea persoanei la reşedinţa temporară  nu atrage după sine radierea obligatorie din evidenţa de la domiciliu.

Autorităţile competente pentru înregistrare la domiciliu sau la reşedinţa temporară şi radiere din evidenţă sunt:

 • pentru cetăţenii Republicii Moldova – serviciile eliberare a actelor de identitate;
 • pentru cetățenii străini – Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Cererea pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară se depune personal. În cazul în care schimbarea domiciliului sau a reşedinţei temporare  nu condiţionează schimbarea actului de identitate, se admite depunerea cererii de către alte persoane, şi anume:

 • în cazul copilului, inclusiv al celui cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească, asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum și în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal corespunzător (unul dintre părinţi, tutorele, curatorul). În noţiunea de copil nu se încadrează minorul care a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani în condiţiile art.26 alin.(2) şi (3) din Codul civil al Republicii Moldova;
 • în cazul copilului separat de părinţi, inclusiv al celuia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidenţial, cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competență teritorială este locul aflării sau de plasament al copilului;
 • în cazul elevilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, rezidenţilor şi secundariaţilor clinici cazaţi în cămine, al militarilor care îndeplinesc serviciul militar în termen, precum şi al persoanelor în etate, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor aflate la tratament prin constrângere, internate sau primite spre îngrijire ori în plasament în instituţiile de asistenţă socială, instituţiile medico-sanitare specializate (azil de bătrâni, centre de plasament, centre de reabilitare, centre comunitare multifuncţionale, instituţii psihoneurologice, precum şi alte instituţii similare), persoanelor condamnate la închisoare care îşi ispăşesc pedeapsa în instituţiile penitenciare – pe perioada detenţiei, iar în cazul persoanelor condamnate la detenţiune pe viaţă – permanent, persoanelor social-defavorizate fără domiciliu, plasate temporar în centre sociale, cererea pentru înregistrarea la reşedinţa temporară poate fi depusă prin intermediul reprezentantului serviciului responsabil de evidenţa locatarilor în încăperile locuibile sau prin intermediul unui angajat al instituţiei delegat cu asemenea atribuţii.

Actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei este unul din următoarele:

 1. actul de proprietate asupra locuinţei, încheiat în condiţii de validitate prevăzute de lege şi înregistrat la organul cadastral.
 2. bonul de repartiţie a locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare în condiţiile prevederilor legale, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) după data de 29 noiembrie 2015, sau, după caz, reconfirmat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) dacă a fost eliberat pînă la data de 29 noiembrie 2015, ori documentul justificativ eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) prin care se stabileşte dreptul de folosinţă asupra locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare;
 3. contractul de locaţiune, încheiat în condiţiile capitolului VIII din Legea nr.75 / 2015 cu privire la locuinţe, între beneficiarul de loc în cămin şi locator. În cazul cazării elevilor în căminele din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat – o copie a deciziei instituţiei de învăţămînt în a cărei gestiune se află căminul şi ordinul privind repartizarea spaţiului locativ;
 4. contractul de locaţiune sau sublocaţiune, încheiat în condiţiile capitolului VIII din Legea nr.75 / 2015 cu privire la locuinţe;
 5. contractul de leasing încheiat în condiţiile prevederilor legale;
 6. contractul de comodat încheiat în condițiile prevederilor legale;
 7. hotărârea instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă despre recunoaşterea dreptului de folosinţă asupra locuinţei;
 8. extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă ce atestă înregistrarea locuinţei şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti;
 9. demersul administraţiei instituţiei de asistenţă socială, instituţiei medico-sanitare specializate, serviciului de plasament de tip familial sau de tip rezidenţial, instituţiei penitenciare, unităţii militare, instituţiei de învăţămînt, inclusiv a celei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Apărării, centrelor de plasament, precum şi a altor instituţii specializate ce dispun de încăperi locuibile, în cazul în care pentru instalarea persoanelor nu este obligatorie încheierea contractului de locaţiune.

Înregistrarea la domiciliu se efectuează concomitent cu radierea din evidenţa anterioară, fără aplicarea menţiunii de radiere.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a minorului care nu a atins vîrsta de 14 ani se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinţilor, al unuia din părinţi sau a reprezentantului legal, în cazul în care instanţa de judecată nu a stabilit altfel.

Programare
online