Sari la conținutul principal

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoarem

150 lei 


gratuit3a

10 zile lucrătoarem1

300 lei 


150 lei 4 


gratuit 3a

5 zile lucrătoarem

450 lei 


gratuit3a


3aCondițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 81 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


4Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 8 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Pentru serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova, modificarea termenului de executare a comenzii se efectuează numai în temeiul cererii, depuse la Agenţia Servicii Publice de către solicitantul sau reprezentantul său legal, sau reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoana care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale.

Documente necesare

Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de emigrare se depune însoţită de următoarele documente, după caz:

 • buletinul de identitate sau buletinul de identitate provizoriu.

Dacă la momentul depunerii cererii pentru eliberarea autorizaţiei de emigrare persoana nu are asupra sa buletinul de identitate nici pe suport fizic, nici versiunea digitală a buletinului de identitate, generată prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice EVO pe dispozitiv mobil sau termenul de valabilitate al acestuia este expirat sau solicitantul declară pierderea sau furtul buletinului de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie. Identitatea solicitantului se stabileşte în temeiul paşaportului aflat în termen de valabilitate sau, după caz, în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.

În cazul în care persoana cu vârsta de peste 16 ani cu domiciliul în Republica Moldova nu a obţinut buletin de identitate sau buletinul de identitate este nevalabil din motivul schimbării datelor cu caracter personal, cererea se depune în baza buletinului de identitate provizoriu.

 • actul de identitate al reprezentantului legal;

 •  paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova valabil.

La data depunerii cererii pentru autorizarea emigrării, termenul de valabilitate al paşaportului solicitantului nu trebuie să fie mai mic de 6 luni.

În cazul în care solicitantul nu deţine paşaport sau deţine paşaport nevalabil sau solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport, cererea pentru eliberarea paşaportului se depune concomitent cu cererea pentru eliberarea autorizaţiei de emigrare, cu condiţia ca termenul comenzii serviciului de autorizare a emigrării să nu depăşească termenul comenzii serviciului de eliberare a paşaportului.

 • documentele de stare civilă, după caz.

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în următoarele situaţii:

a) dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
b) dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
c) dacă informația cu privire la actele și documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.

 • documentul eliberat de autorităţile străine ce atestă stabilirea solicitantului cu domiciliul în străinătate (actul de identitate al cetăţeanului străin cu menţiunea respectivă, permisul de şedere provizorie sau permanentă, contractul de muncă etc.);

 • în cazul emigrării copilului – declaraţiile autentificate de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, după caz: 

a) a părintelui care rămâne cu domiciliul sau reşedinţa temporară în Republica Moldova, din care să rezulte acordul acestuia pentru emigrarea copilului cu celălalt părinte sau acordul pentru emigrarea copilului la celălalt părinte care este stabilit deja cu domiciliul în străinătate. În cel din urmă caz, se prezintă şi declaraţia celuilalt părinte din care să rezulte că acesta acordă spaţiul locativ şi asigură întreţinerea copilului;

b) a copilului cu vârsta de peste 14 ani privind acordul acestuia de a emigra cu unul dintre părinţi.

În cazul în care din anumite motive solicitantul nu poate obţine declaraţia specificată, acesta prezintă hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind dreptul la emigrare fără acordul respectiv.

 •  hotărârea instanţei de judecată privind decăderea din drepturile părinteşti definitivă şi irevocabilă – în cazul când unul din părinţii minorului este decăzut din drepturile părinteşti.
   

În cazul în care reprezentantul legal al copilului este altul decât părinţii, acesta prezintă suplimentar, următoarele documente, după caz:

 • dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale privind instituirea tutelei/curatelei;

 • dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale privind stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

 • avizul autorităţii tutelare teritoriale referitor la eliberarea autorizaţiei de emigrare pe numele copilului.

În cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, reprezentantul legal, suplimentar prezintă hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă cu privire la instituirea măsurii de ocrotire judiciară şi, după caz, decizia consiliului de familie privind desemnarea tutorelui.

Documentele specificate se prezintă în original.

În cazul în care pentru eliberarea autorizaţiei de emigrare se solicită prezentarea buletinului de identitate al solicitantului sau al reprezentantului lui legal, sau al persoanei care îl reprezintă, sau al persoanei care acţionează în interesul acestuia, persoanele respective se pot identifica cu buletinul de identitate sau cu versiunea digitală a buletinului de identitate, generată prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice EVO pe dispozitiv mobil.

Copilul născut din părinţi cetăţeni ai Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliul în străinătate şi care nu s-a repatriat până la atingerea majoratului se consideră emigrant. În cazul în care unul dintre reprezentanţii legali ai copilului este domiciliat în Republica Moldova, iar celălalt în străinătate, reprezentanţii legali decid de comun acord domiciliul copilului, cu consimţământul acestuia dacă are vârsta de peste 14 ani. Declaraţia reprezentanţilor legali în acest sens şi consimţământul copilului se autentifică de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

În cazul în care unul dintre părinţii copilului nu cade de acord asupra stabilirii acestuia cu domiciliul în străinătate, dezacordul se contestă în instanţa de judecată.

Beneficiarii de înlesniri, în condiţiile prevederilor legale, sunt scutiţi parţial  de achitarea plăţilor pentru serviciul prestat în cazul prezentării documentelor confirmative.

Prezentarea documentelor confirmative nu este obligatorie în cazul în care datele conținute în acestea sunt disponibile în resursele informaționale atât instituționale, cât și ale altor autorități publice și pot fi consumate prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).

Serviciul de autorizare a emigrării pentru copilul care emigrează împreuna cu cel puţin un părinte se prestează în mod gratuit.

Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de emigrare se respinge în cazurile în care solicitantului i se suspendă dreptul la libera circulaţie în străinătate, prevăzute la art. 4 alin. (16) din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, atât şi în cazul în care solicitantul a prezentat informaţii frauduloase sau documentele prezentate sunt insuficiente, conţin divergenţe, sunt nevalabile ori se constată că nu sunt autentice identice.

Înmânarea paşaportului.

Pentru ridicarea paşaportului cu menţiunea privind autorizaţia de emigrare în care se indică ţara de destinaţie, solicitantul se radiază din evidenţa la domiciliu sau la reşedinţa temporară din Republica Moldova şi predă subdiviziunii competente a Agenţiei Servicii Publice buletinul de identitate. În cazul în care buletinul de identitate a fost declarat pierdut sau furat, radierea din evidenţă se efectuează în lipsa acestuia.

La înmânarea paşaportului în cazul autorizării emigrării, titularul este obligat să restituie certificatul cu privire la ridicarea paşaportului, eliberat de către subdiviziunile structurale, pentru aplicarea menţiunii respective în paşaport.

Cetăţeanul Republicii Moldova care nu deţine buletinul de identitate, declară că nu  domiciliază în Republica Moldova şi care prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul altui stat, se consideră emigrant şi este în drept să obţină paşaportul cu menţiunea privind autorizaţia de emigrare. În aceasta situaţie, prezintă următoarele documente, după caz:

 • documentul eliberat de autoritatea străină ce atestă stabilirea domiciliului în străinătate (actul de identitate al cetăţeanului străin cu menţiunea respectivă, permisul de şedere provizorie sau permanentă, contractul de muncă etc.);

 • paşaportul cetăţeanului străin – în cazul persoanei care declară apartenenţa la cetăţenia şi a altui stat şi informaţia despre aceasta nu a fost anterior actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

 • paşaportul anterior, dacă există, sau

 • declaraţia de pierdere sau furt al paşaportului;

 • documentele de stare civilă.


Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în următoarele situaţii:

a) dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
b) dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
c) dacă informația cu privire la actele și documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective;

 • avizul privind recunoaşterea persoanei cetăţean al Republicii Moldova sau adeverinţa privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova, sau altă dovadă de apartenenţă la cetăţenia Republicii Moldova, dacă nu au obţinut anterior acte de identitate ale Republicii Moldova. Prezentarea documentelor ce atestă dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova nu este obligatorie, dacă informaţia respectivă este actualizată în Registrul de stat al populaţiei.

Înlesniri

Denumirea serviciuluiTermenTarif
Autorizarea emigrării a pensionarului beneficiar de pensie pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii sau a persoanei cu dizabilitate severă sau accentuată20 de zile lucrătoare150 lei
Autorizarea emigrării a minorului care emigrează împreună cu cel puţin un părinteConform termenului de prestare a serviciului autorizarea emigrării pentru părintele copiluluigratuit

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

16.07.2024