Sari la conținutul principal

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoarem

130 lei5 


gratuit5,6

10 zile lucrătoarem1260 lei5
5 zile lucrătoarem390 lei5
1 zi lucrătoarem1

520 lei5 


130 lei5,6

În ziua adresăriim1650 lei5CM Chișinău 2, CM Chișinău 5

Serviciul nu se prestează în termenul „în ziua adresării” în cazul solicitării buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova pe motivul repatrierii


5Pentru înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară, efectuată în cadrul prestării serviciului de eliberare a buletinului de identitate, inclusiv celui electronic, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023


6Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 2 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova se prestează numai în cazul modificării termenului de executare a comenzii în temeiul cererii solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoanei care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale, depuse la Agenţia Servicii Publice.

Informații generale

Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetățenilor pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaționale, pe termen de valabilitate:

de la naștere până la 10 ani;de la 16 până la 25 ani;de la 45 ani – pe viață.
de la 10 până la 16 ani;de la 25 până la 45 ani; 

În cazul adresării persoanei pentru obținerea buletinului de identitate în perioada de până la 1 an înainte de atingerea vârstei de 10, 16, 25 și 45 de ani, buletinul de identitate se eliberează pe perioada imediat următoare vârstei respective.

Cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul în Republica Moldova sunt obligați să dețină buletin de identitate de la vârsta de 16 ani.

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate

 1. la prima eliberare:

  1. minorilor;

  2. persoanelor care au obţinut paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;

  3. cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stânga Nistrului şi în municipiul Bender;

  4. persoanelor cu vârsta peste 18 ani care nu au avut niciodată acte de identitate.

 2. preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9);

 3. schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;

 4. constatarea inexactităţilor, neconformităţilor, falsurilor în înscrisurile din documente, furtului de identitate sau identităţii false;

 5. schimbarea domiciliului;

 6. în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;

 7. în caz de pierdere, furt sau deteriorare;

 8. expirarea termenului de valabilitate;

 9. dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;

 10. în caz de repatriere;

 11. la solicitarea titularului de a-l preschimba.

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se depune de către solicitant, în țară, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (MDOC) ale Republicii Moldova. În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

Depunerea cererii de către alte persoane se admite în următoarele situații speciale:

 1. în cazul copilului, inclusiv al aceluia cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească sau cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acționează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinţi, tutorele, curatorul), cu prezenţa obligatorie a copilului. În noţiunea de copil nu se încadrează persoanele care au dobândit capacitatea deplină de exerciţiu până la împlinirea vârstei de 18 ani în condiţiile art.26 alin.(2) şi (3) din Codul civil al Republicii Moldova;

 2. în cazul copilului ai cărui părinţi (unicul părinte) sunt minori (este minor), în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al părinţilor minori (unicului părinte minor);

 3. în cazul copilului separat de părinţi, inclusiv al aceluia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidențial, cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competență teritorială este locul aflării sau de plasament al copilului, cu prezența obligatorie a acestuia;

 4. în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;

 5. în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrîngere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea pentru eliberarea buletinului de identitate poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower).

 6. în cazul persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), cererea se depune de către persoana care acţionează în interesul acesteia (membru de familie, ruda), iar în lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială;

 7. în cazul persoanei cu boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, aflate la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei respective.

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se respinge în cazul în care solicitantul a prezentat informații frauduloase sau documentele prezentate sunt insuficiente, conțin divergențe, sunt nevalabile ori se constată că nu sunt autentice. În cazul în care cererea pentru eliberarea actelor de identitate se respinge în condiţiile prevederilor legale, autoritatea competentă este obligată în termenul prevăzut pentru examinarea cererii să informeze solicitantul în scris sau prin mijloacele electronice de comunicare despre motivele care au stat la baza respingerii cererii.

Noțiunea de „document nevalabil” nu se răsfrânge asupra actelor de identitate care urmează a fi schimbate.

Respingerea neîntemeiată a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate poate fi contestată în modul stabilit de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Identificarea persoanei

Copiii, inclusiv acei asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum şi persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părinte, tutorele, curatorul, ocrotitor provizoriu), în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul SEAI.

Dacă reprezentantul legal nu deţine act de identitate valabil sau acesta este declarat pierdut/furat, depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate minorului şi a declaraţiei privind confirmarea identităţii acestuia se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate şi de către reprezentantul legal, iar în cererea-chestionar întocmită pe numele minorului se face o menţiune în acest sens. În cazul în care reprezentantul legal declară pierderea sau furtul actului de identitate, acesta se identifică prin informația din Registrul de stat al populației.

Copiii, inclusiv acei cu statut de copil rămaşi fără ocrotire părintească sau cu statut de copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum şi persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părintele, tutorele, curatorul), în temeiul declaraţiei pe proprie răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii Agenţiei Servicii Publice.

Copiii separaţi de părinţi, inclusiv acei plasaţi în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidenţial, se identifică de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competenţă teritorială este locul aflării sau locul de plasament al copilului. Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei), sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III.

În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei. În aceste cazuri, se prezintă autobiografia solicitantului, precum și documentele justificative, eliberate de organele de poliție, de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titulară a unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, aceasta se identifică în baza documentului respectiv.

Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea buletinului de identitate se depune în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

În cazul persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, identificarea se efectuează de către instituţia respectivă, cu întocmirea avizului în acest sens. La identificare se utilizează resursele informaţionale de stat şi procedura de identificare prescrisă mai sus.

Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică fie pentru sine sau pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.

Înmânarea buletinului de identitate

În cazul înmânării buletinului de identitate reprezentantului legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură, sau persoanei care acționează în interesul titularului, aceștia se identifică prin actul de identitate pe suport fizic sau cu versiunea digitală a buletinului de identitate generată prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice EVO pe dispozitiv mobil, iar în lipsa acestuia – prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei şi, după caz, prezintă documentele ce confirmă acest drept.

Se permite înmânarea actelor de identitate minorilor, care au atins vârsta de 14 ani, dacă există consimţământul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţământul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se autentifică de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție.

În cazul livrării buletinului de identitate prin intermediul serviciului guvernamental (MDelivery), documentele referitoare la înmânarea acestuia se păstrează la furnizorul de servicii poştale, în condiţiile stabilite de Guvern pentru documentele serviciului poştal.

Documente necesare

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, în funcție de motivul solicitării, se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;

 2. actul de identitate al reprezentantului legal (pentru copii şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă). Persoana se poate identifica cu buletinul de identitate pe suport fizic sau cu versiunea digitală a acestuia, generată prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice EVO pe dispozitiv mobil.
  Versiunea digitală a buletinului de identitate are aceeași forță juridică ca și buletinul de identitate pe suport fizic.

 3. documentele de stare civilă, după caz:

  • certificatul de naștere;

  • certificatul de căsătorie;

  • certificatul de divorț;

  • certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui;

  • certificatele de naștere ale minorilor;

  • certificatul de deces al soțului/soției;

  • extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ;

  • avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă, precum și alte documente de stare civilă;

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie pentru următoarele cazuri:

 1. la prima eliberare a buletinului de identitate minorului – dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum și despre actul și certificatul de naștere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

 2. la prima eliberare a buletinului de identitate persoanelor care au obţinut paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova – dacă informația despre actele și documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

 3. la schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal în cazul în care informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele şi/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

 4. la schimbarea domiciliului sau la modificarea, rectificarea sau completarea datelor adresei de domiciliu; în caz de pierdere, furt sau deteriorare; expirarea termenului de valabilitate; în caz de repatriere; la solicitarea titularului de a-l preschimba – dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;

 5. la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova-dacă informaţia cu privire la actele şi documentele de stare civilă au fost actualizate în Registrul de stat al populaţiei la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine după data de 17.08.2001 au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

În cazul în care faptele de stare civilă au fost produse şi înregistrate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender (Transnistria) cu începere de la 01.01.1993 acestea urmează a fi certificate, prin eliberarea documentelor de stare civilă de către autorităţile competente în materie de stare civilă ale Republicii Moldova.

 1. încheiere sau avizul de stabilire a identității, eliberat de instanța de judecată sau, în cazul persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenție sau reținute, de instituţiile respective;

 2. certificatul medical care atestă imobilitatea sau starea gravă a persoanei (comă, boală mintală, deficiențe fizice, mintale, psihologice) și aflarea în instituția medicală ori în instituția socială; documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare, sau demersul autorității administrației publice locale, ori al instituţiei respective;

 3. declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;

 4. documentele necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;

 5. paşaportul cetăţeanului străin – în cazul persoanei care declară deţinerea cetăţeniei și a altui stat;

 6. actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă cu privire la instituirea măsurii de ocrotire judiciară sau, după caz, decizia consiliului de familie privind desemnarea tutorelui);

 7. documentele necesare prezentate de autoritatea tutelară teritorială în evidența căreia se află copilul separat de părinți pe motivul aflării temporare a părinților/unicului părinte peste hotare, copilul cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau copilul rămas fără ocrotire părintească.

Serviciile de eliberare a buletinului de identitate se prestează conform tarifelor stabilite în condiţiile prevederilor legale, în funcţie de termenul comenzii care sunt achitate de solicitant.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit.

Beneficiarii de înlesniri, în condiţiile prevederilor legale, sunt scutiţi total de achitarea plăţilor pentru serviciile prestate în cazul prezentării documentelor confirmative. Prezentarea documentelor confirmative nu este obligatorie în cazul în care datele conținute în acestea sunt disponibile în resursele informaționale și pot fi consumate prin intermediul platformei de interoperabilitate.

Eliberarea buletinului de identitate minorului

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate minorului se depune de către unul din părinți, cu prezenţa obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii părintele prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului. Prezentarea certificatului de naştere nu este obligatorie dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum şi despre actul şi certificatul de naştere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, părintele va depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere prin care confirmă că datele cu caracter personal ale minorului din Registrul de stat al populaţiei corespund adevărului;

 2. actul de identitate al său pe suport fizic sau versiunea digitală a buletinului de identitate, generată prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice EVO pe dispozitiv mobil.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a minorului care nu a atins vârsta de 14 ani se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților sau a unuia din părinți în cazul în care aceștia domiciliază pe adrese diferite.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Eliberarea buletinului de identitate minorului plasat în serviciul tutelă/curatelă

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate pe numele minorului plasat în serviciul tutelă/curatelă se depune de către reprezentantul legal – tutorele/curator, cu prezenţa obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii tutorele/curatorul prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului. Prezentarea certificatului de naştere nu este obligatorie dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum şi despre actul şi certificatul de naştere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, tutorele va depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere prin care confirmă că datele cu caracter personal ale minorului din Registrul de stat al populaţiei corespund adevărului;

 2. actul de identitate al reprezentantului legal pe suport fizic sau versiunea digitală a buletinului de identitate, generată prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice EVO pe dispozitiv mobil;

 3. actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă).

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a minorului care nu a atins vârsta de 14 ani plasat în serviciul tutelă/curatelă se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților, a unuia din părinți sau a tutorelui/curatorului, în cazul în care instanţa de judecată nu a stabilit altfel.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Eliberarea buletinului de identitate copilului separat de părinți

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate copilului separat de părinți pe motivul aflării temporare a părinților/unicului părinte peste hotare, în cazul copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească care nu a fost plasat în serviciul tutelă/curatelă se depune de către reprezentantul autorității tutelare teritoriale, cu prezența obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii reprezentantul autorității tutelare teritoriale prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului;

 2. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate personal al reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale pe suport fizic sau versiunea digitală a buletinului de identitate, generată prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice EVO pe dispozitiv mobil;

 3. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească, în cazul în care a fost stabilit un astfel de statut;

 4. demersul autorităţii tutelare teritoriale cu privire la eliberarea actului de identitate pe numele copilului, care confirmă şi împuternicirile persoanei desemnate de a reprezenta minorul.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela/curatela se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților, a unuia din părinți, a rudei sau a persoanei la care locuiește copilul.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Eliberarea buletinului de identitate copilului separat de părinți plasat în serviciul social de plasament

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească, asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela în condiţiile prevederilor legale şi care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidenţial, cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază teritorială este locul aflării copilului, cu prezența obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice

La depunerea cererii reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului;

 2. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate personal al reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale pe suport fizic sau versiunea digitală a buletinului de identitate, generată prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice EVO pe dispozitiv mobil;

 3. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;

 4. demersul autorității tutelare teritoriale cu privire la eliberarea actului de identitate pe numele copilului, care confirmă şi împuternicirile persoanei desemnate de a reprezenta minorul;

 5. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale privind plasarea copilului în serviciul/instituţia respectivă;

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela şi care este plasat în serviciul social de plasament se efectuează la adresa serviciului/instituției respective.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Eliberarea buletinului de identitate persoanei cu vârsta peste 18 ani

Buletinul de identitate se eliberează în temeiul cererii depuse personal de către solicitant cu vârsta peste 18 ani la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncţional al Agenţiei Servicii Publice.

Depunerea cererii de către alte persoane se admite în următoarele situații speciale:

 • în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutorele), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;

 • în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea pentru eliberarea buletinului de identitate poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, ori prin împuternicire de reprezentare ce se conține în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice;

 • în cazul persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), cererea se depune de către persoana care acţionează în interesul acesteia (membru de familie, ruda), iar în lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială;

 • în cazul persoanei cu boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, aflată la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei respective

La depunerea cererii se prezintă documentele în funcţie de motivul solicitării.

Eliberarea buletinului de identitate persoanei internate într-o instituţie medicală

Cererea pentru eliberarea actului de identitate pe numele persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în coma) poate fi depusă de către un membru de familie sau de către o rudă la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice. În lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială.

Suplimentar la cerere se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate al solicitantului aflat în posesie, iar în cazul în care acesta a fost pierdut persoana care acționează în interesul bolnavului depune declaraţia de pierdere a actului de identitate respectiv;

 2. documentele de stare civilă;

  Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie, dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, membrul de familie sau ruda depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;

 3. certificatul medical care atestă starea gravă a sănătății persoanei;

 4. o fotografe de dată recentă de dimensiunea 10x15 cm, color, mat, pe fond alb în cazul eliberării buletinului de identitate persoanei imobilizate, aflate la tratament prin constrângere, aflate în arest preventiv sau în detenție, precum și în cazul persoanei aflate în stare gravă într-o instituţie medicală (inconştienţă, în comă).

  În situațiile în care nu este posibilă preluarea imaginii faciale și nici prezentarea fotografiei de dată recentă pentru scanare pentru persoana internată într-o instituție medicală şi care se află în stare gravă (inconştientă, în comă), precum și pentru persoana care are leziuni sau traumatisme faciale grave sau pe fața căreia este aplicat pansament, imaginea facială se va prelua din profilul persoanei din Registrul de stat al populaţiei, actualizată la eliberarea ultimului act de identitate;

 5. actul de identitate pe suport fizic sau versiunea digitală a buletinului de identitate generată prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice EVO pe dispozitiv mobil al membrului de familie sau al rudei, în cazul în care în interesul solicitantului acţionează una din aceste persoane;

 6. demersul instituției medicale sau al autorității administrației publice locale şi legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului instituţiei medicale sau al autorității administrației publice locale, în cazul în care în interesul persoanei acționează reprezentantul acestor entităţi.

Înlesniri

Serviciile de eliberare a buletinului de identitate al cetăţeanului

Republicii Moldova se prestează, în mod gratuit,

la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), precum şi următoarelor categorii de persoane:

 1. persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu;
 2. persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
 3. participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
 4. victimelor traficului de fiinţe umane care nu deţin buletin de identitate, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau de structurile teritoriale de asistenţă socială sau de Ministerul Afacerilor Interne;
 5. persoanelor care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau într-o instituţie socială medico-sanitară specializată, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, în cazul deteriorării, precum şi la declararea pierderii sau furtului acestora;
 6. donatorilor voluntari permanenţi de sânge şi/sau componente sangvine de categoria I, care au donat sânge şi/sau componente sangvine pe parcursul a cel puţin 5 ani consecutiv şi continuă această activitate, la schimbarea buletinului de identitate, o singură dată.

Cu excepţia subpct.5), noţiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova în mod gratuit se examinează în termenul maximal, stabilit pentru prestarea serviciului respectiv – 20 de zile lucrătoare.

Cererea pentru preschimbarea buletinului de identitate de generaţia II, pe motivul înregistrării la domiciliu pe altă adresă ori modificării, completării sau rectificării adresei de domiciliu, se examinează în termen de 1 zi lucrătoare, cu achitarea tarifului, stabilit pentru prestarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate în termenul maximal.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, depusă de către cetăţeanul Republicii Moldova cu vârsta de peste 18 ani în perioada de o lună până la desfăşurarea scrutinului electoral, se examinează în termene rezonabile, dar nu mai târziu de două zile până la data stabilită pentru desfăşurarea scrutinului, indiferent de termenul de prestare solicitat.

Categoriile de persoane care beneficiază de înlesniri la eliberarea buletinului  de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sunt stabilite în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului  nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Specimen

Modelele buletinelor de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova aflate în circulație

Generația I, formatul ID-II. În circulaţie de la 01 iunie 1996

Generaţia II, formatul ID-I În circulaţie de la 07 martie 2013.

Generaţia II, formatul ID-I, policarbonat.  În circulaţie de la 1 septembrie 2015.

Generaţia II, formatul ID-I, policarbonat.  În circulaţie de la 14 mai 2019.

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

16.07.2024