Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA)

INFORMAȚII GENERALE

Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetățenilor pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaționale, pe termen de valabilitate:

de la naștere până la 10 ani; de la 16 până la 25 ani; de la 45 ani – pe viață.
de la 10 până la 16 ani; de la 25 până la 45 ani;  

În cazul adresării persoanei pentru obținerea buletinului de identitate în perioada de până la 1 an înainte de atingerea vârstei de 10, 16, 25 și 45 de ani, buletinul de identitate se eliberează pe perioada imediat următoare vârstei respective.

Cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul în Republica Moldova sunt obligați să dețină buletin de identitate de la vârsta de 16 ani.

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate

 1. la prima eliberare:
  1. minorilor;
  2. persoanelor care au obţinut paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
  3. cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stânga Nistrului şi în municipiul Bender;
  4. persoanelor cu vârsta peste 18 ani care nu au avut niciodată acte de identitate.
 2. preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9);
 3. schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 4. constatarea inexactităţilor, neconformităţilor, falsurilor în înscrisurile din documente, furtului de identitate sau identităţii false;
 5. schimbarea domiciliului;
 6. în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;
 7. în caz de pierdere, furt sau deteriorare;
 8. expirarea termenului de valabilitate;
 9. dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 10. în caz de repatriere;
 11. la solicitarea titularului de a-l preschimba.

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se depune de către solicitant, în țară, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (MDOC) ale Republicii Moldova. În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

Depunerea cererii de către alte persoane se admite în următoarele situații speciale:

 1. în cazul copilului, inclusiv al aceluia cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească sau cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acționează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinţi, tutorele, curatorul), cu prezenţa obligatorie a copilului. În noţiunea de copil nu se încadrează persoanele care au dobândit capacitatea deplină de exerciţiu până la împlinirea vârstei de 18 ani în condiţiile art.26 alin.(2) şi (3) din Codul civil al Republicii Moldova;
 2. în cazul copilului ai cărui părinţi (unicul părinte) sunt minori (este minor), în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al părinţilor minori (unicului părinte minor);
 3. în cazul copilului separat de părinţi, inclusiv al aceluia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidențial, cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competență teritorială este locul aflării sau de plasament al copilului, cu prezența obligatorie a acestuia;
 4. în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 5. în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrîngere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea pentru eliberarea buletinului de identitate sau a permisului de şedere poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower).
 6. în cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea pentru eliberarea paşaportului sau a documentului de călătorie poate fi depusă. prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower)
 7. în cazul persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), cererea se depune de către persoana care acţionează în interesul acesteia (membru de familie, ruda), iar în lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială;
 8. în cazul persoanei cu boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, aflate la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei respective.

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se respinge în cazul în care solicitantul a prezentat informații frauduloase sau documentele prezentate sunt insuficiente, conțin divergențe, sunt nevalabile ori se constată că nu sunt autentice. În cazul în care cererea pentru eliberarea actelor de identitate se respinge în condiţiile prevederilor legale, autoritatea competentă este obligată în termenul prevăzut pentru examinarea cererii să informeze solicitantul în scris sau prin mijloacele electronice de comunicare despre motivele care au stat la baza respingerii cererii.

Noțiunea de „document nevalabil” nu se răsfrânge asupra actelor de identitate care urmează a fi schimbate.

Respingerea neîntemeiată a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate poate fi contestată în modul stabilit de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Identificarea persoanei

Copiii, inclusiv acei asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum şi persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părinte, tutorele, curatorul, ocrotitor provizoriu), în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul SEAI.

Dacă reprezentantul legal nu deţine act de identitate valabil sau acesta este declarat pierdut/furat, depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate minorului şi a declaraţiei privind confirmarea identităţii acestuia se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate şi de către reprezentantul legal, iar în cererea-chestionar întocmită pe numele minorului se face o menţiune în acest sens. În cazul în care reprezentantul legal declară pierderea sau furtul actului de identitate, acesta se identifică prin informația din Registrul de stat al populației.

Copiii, inclusiv acei cu statut de copil rămaşi fără ocrotire părintească sau cu statut de copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum şi persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părintele, tutorele, curatorul), în temeiul declaraţiei pe proprie răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii Agenţiei Servicii Publice.

Copiii separaţi de părinţi, inclusiv acei plasaţi în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidenţial, se identifică de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competenţă teritorială este locul aflării sau locul de plasament al copilului. Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei), sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III.

În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei. În aceste cazuri, se prezintă autobiografia solicitantului, precum și documentele justificative, eliberate de organele de poliție, de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titulară a unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, aceasta se identifică în baza documentului respectiv.

Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea buletinului de identitate se depune în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

În cazul persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, identificarea se efectuează de către instituţia respectivă, cu întocmirea avizului în acest sens. La identificare se utilizează resursele informaţionale de stat şi procedura de identificare prescrisă mai sus.

Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică fie pentru sine sau pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.

Înmânarea buletinului de identitate

Buletinul de identitate se înmânează, contra semnătură, personal titularului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice, sau persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale, iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

În cazul înmânării buletinului de identitate reprezentantului legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură, sau persoanei care acționează în interesul titularului, aceștia se identifică prin actul de identitate, iar în lipsa acestuia – prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei şi, după caz, prezintă documentele ce confirmă acest drept.

Se permite înmânarea actelor de identitate minorilor, care au atins vârsta de 14 ani, dacă există consimţământul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţământul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se autentifică de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție.

În cazul înmânării actului de identitate prin scrisoare recomandată, acesta se transmite serviciului poştal care, ulterior, restituie autorităţii competente recipisa semnată de titular sau de reprezentatul legal al acestuia. Serviciul respectiv se prestează contra cost.

Programare
online