Sari la conținutul principal

Eliberarea buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova, cu certificatele cheilor publice cu termen de valabilitate de 2 ani (eCA)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoare

750 lei5 


6205,7

10 zile lucrătoare1130 lei5
5 zile lucrătoarem1310 lei5
1 zi lucrătoare

750 lei5,7 


gratuit5,7

5Pentru înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară, efectuată în cadrul prestării serviciului de eliberare a buletinului de identitate, inclusiv celui electronic, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023


7Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 5 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Informații generale

Buletinul de identitate electronic este actul de identitate de uz intern, care se eliberează la solicitarea cetățeanului Republicii Moldova cu capacitate deplină de exercițiu și care conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice, care se introduc în mediul de stocare electronică a datelor.

Buletinul de identitate electronic se eliberează pe termen de 10 ani.

Certificatele cheilor publice sunt valabile pe un termen de 2 ani, iar la expirarea acestui termen, la cererea titularului buletinului de identitate electronic valabil, se eliberează certificate noi conform tarifului stabilit.

Expirarea termenului de valabilitate a certificatelor cheilor publice și/sau defectarea mediului de stocare electronică a datelor nu influențează valabilitatea buletinului de identitate.

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate electronic se depune de către solicitant la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncţionale.

Cetăţenii Republicii Moldova nu pot deţine mai mult de un act de identitate de uz intern valabil

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova care solicită eliberarea buletinului de identitate ce conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatul cheilor publice achită diferenţa de tarif stabilit pentru aceste documente.

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova și pentru eliberarea certificatelor cheilor publice se depune personal de către solicitant la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale.

Identificarea

Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei), sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III.

În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei. În aceste cazuri, se prezintă autobiografia solicitantului, precum și documentele justificative, eliberate de organele de poliție, de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titulă a unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, aceasta se identifică în baza documentului respectiv.

Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea buletinului de identitate electronic se depune în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică fie pentru sine sau pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.

Înmânarea

Buletinul de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova se înmânează, contra semnătură, personal titularului.

Înmânarea buletinului de identitate electronic prin reprezentant sau prin scrisoare recomandată nu se admite.

Parametrii tehnici

Smart Card Interface Support:
Contactless Smart Reader:
Supports ISO 14443 Part 4 Type A and B cards and MIFARE series Operating System Suport
Windows AIOSR 
LinuxR 
Mac OSR
Android 3.1 and above

Documente necesare

Pentru eliberarea buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova, se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate de uz intern, aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;

 2. documentele de stare civilă, după caz:

  • certificatul de naștere;

  • certificatul de căsătorie;

  • certificatul de divorț;

  • certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui;

  • certificatele de naștere ale minorilor;

  • certificatul de deces al soțului/soției;

  • extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ;

  • avizul cu privire la anularea, şi/sau modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum și alte documente de stare civilă.

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie pentru următoarele cazuri:

 1. la prima eliberare a buletinului de identitate electronic persoanelor care au obţinut paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova – dacă informația despre actele și documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

 2. la schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal în cazul în care informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele şi/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

 3. la schimbarea domiciliului sau la modificarea, rectificarea sau completarea datelor adresei de domiciliu; în caz de pierdere, furt sau deteriorare; expirarea termenului de valabilitate; în caz de repatriere; la solicitarea titularului de a-l preschimba – dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;

 4. la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova-dacă informaţia cu privire la actele şi documentele de stare civilă au fost actualizate în Registrul de stat al populaţiei la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine după data de 17.08.2001 au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

În cazul în care faptele de stare civilă au fost produse şi înregistrate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender (Transnistria) cu începere de la 01.01.1993 acestea urmează a fi certificate, prin eliberarea documentelor de stare civilă de către autorităţile competente în materie de stare civilă ale Republicii Moldova.

 1. declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;

 2. documentele necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;

 3. paşaportul cetăţeanului străin – în cazul persoanei care declară deţinerea cetăţeniei și a altui stat;

Serviciile de eliberare a buletinului de identitate electronic se prestează conform tarifelor stabilite în condiţiile prevederilor legale, în funcţie de termenul comenzii care sunt achitate de solicitant.

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova care solicită eliberarea buletinului de identitate electronic achită diferenţa de tarif stabilit pentru aceste documente. Prezentarea documentelor confirmative nu este obligatorie în cazul în care datele conținute în acestea sunt disponibile în resursele informaționale și pot fi consumate prin intermediul platformei de interoperabilitate.

Înlesniri

Denumirea serviciuluiTermenTarif
Eliberarea buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova (eСА) cu certificatele cheilor publice cu termen de valabilitate de 2 ani:20 zile lucrătoare620 lei
a) la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974) :
a1) la prima eliberare a buletinului de identitate electronic cetăţeanului Republicii Moldova domiciliat în localitate din stânga Nistrului şi în municipiul Bender;
a2) la prima eliberare a buletinului de identitate electronic cetăţeanului Republicii Moldova la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);
a3) la prima eliberare a buletinului de identitate electronic cetăţeanului Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor menţionate la lit. a1) şi lit. a2)
b) persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, la schimbarea* buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu
  c) persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război, la schimbarea* buletinului de identitate o singură dată
  d) participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, la schimbarea* buletinului de identitate o singură dată
e) victimelor traficului de fiinţe umane care nu deţin buletin de identitate, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale sau de structurile teritoriale de asistenţă socială sau de Ministerul Afacerilor Interne
f) persoanelor care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau într-o instituţie socială medico-sanitară specializată, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, în cazul deteriorării, precum şi la declararea pierderii sau furtului acestora
g) donatorilor voluntari permanenţi de sânge şi/sau componente sangvine de categoria I, care au donat sânge şi/sau componente sangvine pe parcursul a cel puţin 5 ani consecutiv şi continuă această activitate, la schimbarea buletinului de identitate, o singură dată
i) în cazul modificării/completării/ rectificării adresei de domiciliu a titularului buletinului de identitate electronic (eCA) sau al buletinului de identitate (CA) de generaţia II1 zi lucrătoare750 lei
h) în cazul înregistrării la domiciliu pe altă adresă a titularului buletinului de identitate electronic (eCA) sau al buletinului de identitate (CA) de generaţia II1 zi lucrătoare750 lei
Preschimbarea buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova (eCA) la solicitarea actualizării certificatului cheii publice pentru buletinul de identitate electronic eliberat până la data de 8 iulie 20191 zi lucrătoaregratuit

Specimen

Modelele buletinelor de identitate electronice ale cetățenilor Republicii Moldova aflate în circulație

Generația III, formatul ID-I. În circulaţie de la 01 martie 2014

Generația III, formatul ID-I, policarbonat. În circulaţie de la 01 septembrie 2015

Generația III, formatul ID-I, policarbonat. În circulaţie de la 14 mai 2019

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

16.07.2024