Sari la conținutul principal

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
La momentul adresăriim

70 lei 


gratuit8

8Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 3 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

Informații generale

Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova pentru întrebuinţare pe teritoriul ţării.

Pentru buletinul de identitate provizoriu, termenul de valabilitate se stabileşte de autoritatea emitentă şi nu poate depăşi un an. Pentru persoanele care execută o pedeapsă penală privativă de libertate și acelea care renunţă la numărul de identificare de stat, buletinul de identitate provizoriu se eliberează pe termenul aflării în detenție, dar nu mai mare de 10 ani și, respectiv, pe un termen de 10 ani.

Actele de identitate provizorii (formularul nr.9) eliberate până la 7 martie 2013 sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova pentru întrebuinţare pe teritoriul ţării, în cazul:

 1. persoanei care a depus cerere pentru eliberarea buletinului de identitate şi solicită un document provizoriu - pe perioada de confecţionare a acestuia;

 2. persoanei care nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;  

 3. persoanei social defavorizate, pentru a beneficia de asistenţă socială, medicală sau juridică;

 4. persoanei care nu posedă act de identitate sau acesta nu este valabil pentru efectuarea acţiunilor ce generează schimbarea sau ridicarea buletinului de identitate;

 5. persoanei reţinute sau aflate în arest preventiv, stabilite fără acte de identitate, la solicitarea autorităților competente;

 6. persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat;

 7. persoanei care a emigrat autorizat, la solicitare;

 8. cetățeanului Republicii Moldova cu vârsta peste 18 ani, aflat pe teritoriul Republicii Moldova, care în ziua desfășurării scrutinului electoral nu deține act de identitate valabil necesar pentru efectuarea votării în condițiile legii.

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova  se depune de către solicitant, în țară, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.

În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

Depunerea cererii de către alte persoane se admite în următoarele situații speciale:

 • în cazul copilului, inclusiv al celui cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească sau cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinţi, tutorele, curatorul), cu prezenţa obligatorie a copilului;

 • în cazul copilului ai cărui părinţi sînt minori sau al cărui unic părinte este minor, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al părinţilor minori/al unicului părinte minor;

 • în cazul copilului separat de părinţi, inclusiv al celui plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidențial, cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competență teritorială este locul aflării sau locul de plasament al copilului, cu prezența obligatorie a acestuia;

 •  în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;

 •  în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea pentru eliberarea buletinului de identitate sau a permisului de şedere poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie;

 • în cazul persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), cererea se depune de către persoana care acţionează în interesul acesteia (membru de familie, ruda), iar în lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială;

 • în cazul persoanei cu boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, aflate la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei respective.

Dacă în privința persoanei cu capacitatea deplină de exercițiu este instituită o măsură de ocrotire, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea buletinului de identitate provizoriu, la depunerea cererii respective persoana ocrotită este asistată de persoana însărcinată cu ocrotirea (asistent, mandatar împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, ocrotitor provizoriu, curator, membri ai consiliului de familie, precum și alte persoane însărcinate cu ocrotirea în condițiile legale).

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu se respinge în cazul în care solicitantul a prezentat informații frauduloase sau documentele prezentate sunt insuficiente, conțin divergențe, sunt nevalabile ori se constată că nu sunt autentice.

În cazul în care cererea pentru eliberarea actelor de identitate se respinge în condiţiile prevederilor legale, autoritatea competentă este obligată în termenul prevăzut pentru examinarea cererii să informeze solicitantul în scris sau prin mijloacele electronice de comunicare despre motivele care.

Noțiunea de document nevalabil nu se răsfrânge asupra actelor de identitate care urmează a fi schimbate.

Respingerea neîntemeiată a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu poate fi contestată în modul stabilit de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Identificarea

Copii, inclusiv acei asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum şi persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părinte, tutore, curator, ocrotitor provizoriu), în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul SEAI.

Dacă reprezentantul legal nu deţine act de identitate valabil sau acesta este declarat pierdut/furat, depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate minorului  şi a declaraţiei privind confirmarea identităţii acestuia se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate şi de către reprezentantul legal, iar în cererea-chestionar întocmită pe numele minorului se face o menţiune în acest sens. În cazul în care reprezentantul legal declară pierderea sau furtul actului de identitate, acesta se identifică prin informația din Registrul de stat al populației.

Copii, inclusiv acei cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească sau cu statut de copii rămaşi temporar fără ocrotire părintească asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum şi persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părintele, tutorele, curatorul), în temeiul declaraţiei pe proprie răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii Agenţiei Servicii Publice.

Copiii separați de părinţi, inclusiv acei plasați în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidenţial, se identifică de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competenţă teritorială este locul aflării sau locul de plasament al acestora. Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei), sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III.

În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei. În aceste cazuri, se prezintă autobiografia solicitantului, precum și documentele justificative, eliberate de organele de poliție, de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titulară a unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, această se identifică în baza documentului respectiv.

Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea buletinului de identitate se depune în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

În cazul persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, identificarea se efectuează de către instituţia respectivă, cu întocmirea avizului în acest sens. La identificare se utilizează resursele informaţionale de stat (automatizate şi neautomatizate) şi procedura de identificare prescrisă mai sus.

Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică fie pentru sine sau pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.

Înmânarea

Buletinul de identitate provizoriu se înmânează în ziua depunerii cererii, contra semnătură, personal titularului sau, după caz, reprezentantului legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice, sau persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale.

Documente necesare

Pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova, în funcție de motivul solicitării, se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;

 2. actul de identitate al reprezentantului legal (pentru copii şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă);

 3. documentele de stare civilă, după caz:

  • certificatul de naștere;

  • certificatul de căsătorie;

  • certificatul de divorț;

  • certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui;

  • certificatele de naștere ale minorilor;

  • certificatul de deces al soțului/soției;

  • extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ;

  • avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă, precum și alte documente de stare civilă;

  Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie pentru următoarele cazuri:

  1. la prima eliberare a buletinului de identitate minorului – dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum și despre actul și certificatul de naștere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

  2. la prima eliberare a buletinului de identitate persoanelor care au obţinut paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova – dacă informația despre actele și documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

  3. la schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal în cazul în care informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele şi/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

  4. la schimbarea domiciliului sau la modificarea, rectificarea sau completarea datelor adresei de domiciliu; în caz de pierdere, furt sau deteriorare; expirarea termenului de valabilitate; la solicitarea titularului de a-l preschimba – dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;

  5. la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova-dacă informaţia cu privire la actele şi documentele de stare civilă au fost actualizate în Registrul de stat al populaţiei la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.

  Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine după data de 17.08.2001 au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

  În cazul în care faptele de stare civilă au fost produse şi înregistrate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender (Transnistria)cu începere de la 01.01.1993 acestea urmează a fi certificate, prin eliberarea documentelor de stare civilă de către autorităţile competente în materie de stare civilă ale Republicii Moldova.

 4. încheiere sau avizul de stabilire a identității, eliberat de instanța de judecată sau, în cazul persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenție sau reținute, de instituţiile respective;

 5. certificatul medical care atestă imobilitatea sau starea gravă a persoanei (comă, boală mintală, deficiențe fizice, mintale, psihologice) și aflarea în instituția medicală ori în instituția socială; documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare, sau demersul autorității administrației publice locale, ori al instituţiei respective;

 6. declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;

 7. documentele necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;

 8. paşaportul cetăţeanului străin – în cazul persoanei care declară deţinerea cetăţeniei și a altui stat;

 9. actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă cu privire la instituirea măsurii de ocrotire judiciară sau, după caz, decizia consiliului de familie privind desemnarea tutorelui);

 10. documentele necesare prezentate de autoritatea tutelară teritorială în evidența căreia se află copilul separat de părinți pe motivul aflării temporare a părinților/unicului părinte peste hotare, copilul cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau copilul rămas fără ocrotire părintească.

Serviciile de eliberare a buletinului de identitate provizoriu se prestează conform tarifelor stabilite în condiţiile prevederilor legale, în funcţie de termenul comenzii care sunt achitate de solicitant.

Beneficiarii de înlesniri, în condiţiile prevederilor legale, sunt scutiţi total de achitarea plăţilor pentru serviciile prestate în cazul prezentării documentelor confirmative.

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu minorului

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu minorului se depune de către unul din părinți, cu prezenţa obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii părintele prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului. Prezentarea certificatului de naştere nu este obligatorie dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum şi despre actul şi certificatul de naştere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, părintele va depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere prin care confirmă că datele cu caracter personal ale minorului din Registrul de stat al populaţiei corespund adevărului;

 2. actul de identitate al său.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a minorului care nu a atins vârsta de 14 ani se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților sau a unuia din părinți în cazul în care aceștia domiciliază pe adrese diferite.

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu minorului plasat în serviciul tutelă/curatelă

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu pe numele minorului plasat în serviciul tutelă/curatelă se depune de către reprezentantul legal – tutorele/curator, cu prezenţa obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii tutorele/curatorul prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului. Prezentarea certificatului de naştere nu este obligatorie dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum şi despre actul şi certificatul de naştere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, tutorele va depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere prin care confirmă că datele cu caracter personal ale minorului din Registrul de stat al populaţiei corespund adevărului;

 2. actul de identitate al său;

 3. decizia juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă).

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a minorului care nu a atins vârsta de 14 ani plasat în serviciul tutelă/curatelă se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților, a unuia din părinți sau a tutorelui/curatorului, în cazul în care instanţa de judecată nu a stabilit altfel.

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu copilului separat de părinți

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu copilului separat de părinți pe motivul aflării temporare a părinților/unicului părinte peste hotare, în cazul copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească care nu a fost plasat în serviciul tutelă/curatelă se depune de către reprezentantul autorității tutelare teritoriale, cu prezența obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii reprezentantul autorității tutelare teritoriale prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului;

 2. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare teritoriale;

 3. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească, în cazul în care a fost stabilit un astfel de statut;

 4. demersul autorităţii tutelare teritoriale cu privire la eliberarea actului de identitate pe numele copilului, care confirmă şi împuternicirile persoanei desemnate de a reprezenta minorul.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela/curatela se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților, a unuia din părinți, a rudei sau a persoanei la care locuiește copilul.

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu copilului separat de părinți plasat în serviciul social de plasament

În cazul copilului separat de părinţi, inclusiv al aceluia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidențial, cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competență teritorială este locul aflării sau de plasament al copilului, cu prezența obligatorie a acestuia;

La depunerea cererii reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului;

 2. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare teritoriale;

 3. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;

 4. demersul autorităţii tutelare teritoriale cu privire la eliberarea actului de identitate pe numele copilului, care confirmă şi împuternicirile persoanei desemnate de a reprezenta minorul;

 5. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale privind plasarea copilului în serviciul/instituţia respectivă;

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela şi care este plasat în serviciul social de plasament se efectuează la adresa serviciului/instituției respective.

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu persoanei cu vârsta peste 18 ani

Buletinul de identitate provizoriu se eliberează în temeiul cererii depuse personal de către solicitant cu vârsta peste 18 ani la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncţional al Agenţiei Servicii Publice.

Depunerea cererii de către alte persoane se admite în următoarele situații speciale:

 • în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutorele), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;

 •  în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea pentru eliberarea buletinului de identitate poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, ori prin împuternicire de reprezentare ce se conține în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice;

 • în cazul persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), cererea se depune de către persoana care acţionează în interesul acesteia (membru de familie, ruda), iar în lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială;

 • în cazul persoanei cu boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, aflată la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei respective.

La depunerea cererii se prezintă, după caz, documentele în funcţie de motivul solicitării.

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu  persoanei internate într-o instituţie medicală

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu pe numele persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în coma) poate fi depusă de către un membru de familie sau de către o rudă la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice. În lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială.

Suplimentar la cerere se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate al solicitantului aflat în posesie, iar în cazul în care acesta a fost pierdut persoana care acționează în interesul bolnavului depune declaraţia de pierdere a actului de identitate respectiv;

 2. documentele de stare civilă;

  Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie, dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, membrul de familie sau ruda depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;

 3. certificatul medical care atestă starea gravă a sănătății persoanei;

 4. o fotografie de dată recentă de dimensiunea 10x15 cm, color, mat, pe fond alb, în cazul eliberării buletinului de identitate persoanei imobilizate, aflate la tratament prin constrângere, aflate în arest preventiv sau în detenție, precum și în cazul persoanei aflate în stare gravă într-o instituţie medicală (inconştienţă, în comă).

  În situațiile în care nu este posibilă preluarea imaginii faciale și nici prezentarea fotografiei de dată recentă pentru scanare pentru persoana internată într-o instituție medicală şi care se află în stare gravă (inconştientă, în comă), precum și pentru persoana care are leziuni sau traumatisme faciale grave sau pe fața căreia este aplicat pansament, imaginea facială se va prelua din profilul persoanei din Registrul de stat al populaţiei, actualizată la eliberarea ultimului act de identitate

 5. actul de identitate al membrului de familie sau al rudei, în cazul în care în interesul solicitantului acţionează una din aceste persoane;

 6. demersul instituției medicale sau al autorității administrației publice locale şi legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului instituţiei medicale sau al autorității administrației publice locale, în cazul în care în interesul persoanei acționează reprezentantul acestor entităţi.

Înlesniri

Categoriile de persoane care beneficiază de înlesniri la eliberarea buletinului  de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova sunt stabilite în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului  nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Serviciile de eliberare a buletinului de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova se prestează, în mod gratuit următoarelor categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

 1.  pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii şi persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
 2. persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
 3. participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
 4. persoanelor domiciliate în localităţile din stânga Nistrului şi în municipiul Bender, la prima eliberare a actului de identitate de uz intern, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
 5. persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, la prima eliberare a actului de identitate de uz intern, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);
 6. persoanelor aflate la tratament prin constrângere, în arest preventiv sau reţinute de organele de drept;
 7. victimelor traficului de fiinţe umane, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, sau de structurile teritoriale de asistenţă socială, sau de Ministerul Afacerilor Interne;
 8. cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care în ziua desfăşurării scrutinului electoral nu deţin act de identitate valabil necesar pentru efectuarea votării în condiţiile legii.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate provizoriu, în mod gratuit, se examinează în ziua adresării solicitantului.

Specimen

MODELUL buletinului de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova

MODELUL buletinului de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova

în circulaţie cu începere de la 7 martie 2013.

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

17.05.2024