Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP)

INFORMAȚII GENERALE

Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova pentru întrebuinţare pe teritoriul ţării.

Pentru buletinul de identitate provizoriu, termenul de valabilitate se stabileşte de autoritatea emitentă şi nu poate depăşi un an. Pentru persoanele care execută o pedeapsă penală privativă de libertate și acelea care renunţă la numărul de identificare de stat, buletinul de identitate provizoriu se eliberează pe termenul aflării în detenție, dar nu mai mare de 10 ani și, respectiv, pe un termen de 10 ani.

Actele de identitate provizorii (formularul nr.9) eliberate până la 7 martie 2013 sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

Buletinul de identitate provizoriu se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova pentru întrebuinţare pe teritoriul ţării, în cazul:

 1. persoanei care a depus cerere pentru eliberarea buletinului de identitate şi solicită un document provizoriu - pe perioada de confecţionare a acestuia;
 2. persoanei care nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;  
 3. persoanei social defavorizate, pentru a beneficia de asistenţă socială, medicală sau juridică;
 4. persoanei care nu posedă act de identitate sau acesta nu este valabil pentru efectuarea acţiunilor ce generează schimbarea sau ridicarea buletinului de identitate;
 5. persoanei reţinute sau aflate în arest preventiv, stabilite fără acte de identitate, la solicitarea autorităților competente;
 6. persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat;
 7. persoanei care a emigrat autorizat, la solicitare;
 8. cetățeanului Republicii Moldova cu vârsta peste 18 ani, aflat pe teritoriul Republicii Moldova, care în ziua desfășurării scrutinului electoral nu deține act de identitate valabil necesar pentru efectuarea votării în condițiile legii.

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea buletinul de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova  se depune de către solicitant, în țară, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.

În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

Depunerea cererii de către alte persoane se admite în următoarele situații speciale:

 • în cazul copilului, inclusiv al celui cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească sau cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinţi, tutorele, curatorul), cu prezenţa obligatorie a copilului;
 • în cazul copilului ai cărui părinţi sînt minori sau al cărui unic părinte este minor, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al părinţilor minori/al unicului părinte minor;
 • în cazul copilului separat de părinţi, inclusiv al celui plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidențial, cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competență teritorială este locul aflării sau locul de plasament al copilului, cu prezența obligatorie a acestuia;
 •  în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 •  în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea pentru eliberarea buletinului de identitate sau a permisului de şedere poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie;
 • în cazul persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), cererea se depune de către persoana care acţionează în interesul acesteia (membru de familie, ruda), iar în lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială;
 • în cazul persoanei cu boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, aflate la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei respective.

Dacă în privința persoanei cu capacitatea deplină de exercițiu este instituită o măsură de ocrotire, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea buletinului de identitate provizoriu, la depunerea cererii respective persoana ocrotită este asistată de persoana însărcinată cu ocrotirea (asistent, mandatar împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, ocrotitor provizoriu, curator, membri ai consiliului de familie, precum și alte persoane însărcinate cu ocrotirea în condițiile legale).

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu se respinge în cazul în care solicitantul a prezentat informații frauduloase sau documentele prezentate sunt insuficiente, conțin divergențe, sunt nevalabile ori se constată că nu sunt autentice.

În cazul în care cererea pentru eliberarea actelor de identitate se respinge în condiţiile prevederilor legale, autoritatea competentă este obligată în termenul prevăzut pentru examinarea cererii să informeze solicitantul în scris sau prin mijloacele electronice de comunicare despre motivele care.

Noțiunea de document nevalabil nu se răsfrânge asupra actelor de identitate care urmează a fi schimbate.

Respingerea neîntemeiată a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu poate fi contestată în modul stabilit de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Identificarea

Copiii, inclusiv acei asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum şi persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părinte, tutore, curator, ocrotitor provizoriu), în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul SEAI.

Dacă reprezentantul legal nu deţine act de identitate valabil sau acesta este declarat pierdut/furat, depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate minorului  şi a declaraţiei privind confirmarea identităţii acestuia se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate şi de către reprezentantul legal, iar în cererea-chestionar întocmită pe numele minorului se face o menţiune în acest sens. În cazul în care reprezentantul legal declară pierderea sau furtul actului de identitate, acesta se identifică prin informația din Registrul de stat al populației.

Copii, inclusiv acei cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească sau cu statut de copii rămaşi temporar fără ocrotire părintească asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum şi persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părintele, tutorele, curatorul), în temeiul declaraţiei pe proprie răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii Agenţiei Servicii Publice.

Copiii separați de părinţi, inclusiv acei plasați în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidenţial, se identifică de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competenţă teritorială este locul aflării sau locul de plasament al acestora. Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei), sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III.

În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei. În aceste cazuri, se prezintă autobiografia solicitantului, precum și documentele justificative, eliberate de organele de poliție, de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titulară a unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, această se identifică în baza documentului respectiv.

Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea buletinului de identitate se depune în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

În cazul persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, identificarea se efectuează de către instituţia respectivă, cu întocmirea avizului în acest sens. La identificare se utilizează resursele informaţionale de stat (automatizate şi neautomatizate) şi procedura de identificare prescrisă mai sus.

Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică fie pentru sine sau pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.

Înmânarea

Buletinul de identitate provizoriu se înmânează în ziua depunerii cererii, contra semnătură, personal titularului sau, după caz, reprezentantului legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice, sau persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale.

Programare
online